၈ လအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျပန္ပို႔ရသည့္ ျမန္မာမြတ္စလင္ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ရွိဟုဆို

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တဘက္ကမ္းရိွ တာ့ခ္နာဖ္ဆိပ္ကမ္း (ဓာတ္ပုံ – Shahnoor Habib Munmun)