ရခုိင္ၿပည္နယ္ရွိမြတ္စလင္ေက်ာင္းသားမ်ားနီးစပ္ရာ တကၠသုိလ္၊ ေကာ္လိပ္သုိ႔တက္ေရာက္ပညာသင္ ၾကားခြင္႔ၿပဳရန္NDPD ပါတီမွ၀န္ၾကီးထံတင္ၿပေသာ စာတမ္း …

ရခုိင္ၿပည္နယ္ရွိမြတ္စလင္ေက်ာင္းသားမ်ားနီးစပ္ရာ

တကၠသုိလ္၊ ေကာ္လိပ္သုိ႔တက္ေရာက္ပညာ သင္ၾကား

ခြင္႔ၿပဳရန္NDPD ပါတီမွ ၀န္ၾကီးထံတင္ၿပေသာစာတမ္း 

001 001

002 001

003 001

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s