ရခုိင္ၿပည္ရွိမြတ္စလင္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ ပညာေရးကိစၥကုိ NDPD ပါတီမွ သမၼတထံတင္ၿပေသာ စာတမ္း …

ရခုိင္ၿပည္ရွိမြတ္စလင္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏

ပညာေရးကိစၥကုိ NDPD ပါတီမွ

သမၼတထံတင္ၿပေသာ စာတမ္း 

004 001

005 001

006 001

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s