ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခံုရံုးသစ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္း

လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား ျပည္ေထာင္စု အဆင္႔ ဟုတ္၊မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈ ေၾကာင္႔ ႏႈတ္ထြက္ ခဲ႔ရသည္႔ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခံုရုံး အဖြဲ႕ဝင္ ကိုးဦး ေနရာ တြင္ ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ တို႔က အဖြဲ႕ဝင္ သံုးဦးစီ အသီးသီး ေရြးခ်ယ္ကာ ျပည္ေထာင္…စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားထံ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ က သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ေရြးခ်ယ္ ထားသည့္ ခံုရံုး အဖြဲ႕ဝင္ သံုးဦးမွာ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ရံုးမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ဦးတင္ျမင့္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ရံုးမွ ဒုတိယ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ေဒၚတင္စန္းႏွင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ရံုးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း) ဦးမ်ိဳးခ်စ္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ေျပာသည္။

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ရံုးမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ဦးျမင့္ဝင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ဥပေဒ အႀကံေပး အဖြဲ႕ဝင္ ဦးသန္းေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚလွမ်ိဳးႏြယ္ တို႔ကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေရြးခ်ယ္ ထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ေျပာျပသည္။

ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က ေရြးခ်ယ္ ထားသည့္ က်န္ ခံုရံုးအဖြဲ႕ဝင္ သစ္ သံုးဦးမွာ ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ဦးျမသိန္း၊ တရား လႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးျမသိန္းႏွင့္ တရား လႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးျမင့္လြင္ တို႔ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ခံုရံုး အဖြဲ႕ဝင္ ကိုးဦးအနက္ ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ဦးျမသိန္းကို ခံုရံုး ဥကၠဌ အျဖစ္ တာဝန္ ေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္ ဟု ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းက ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ထံသို႔ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ဦးေရႊမန္းက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ရက္ေန႔ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေျပာၾကားသည္။မွ-Voice

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s