ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတကယ္ရွိပါသလား ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတကယ္ရွိပါသည္။ အပုိင္း(၂)

Posted by danyawadi

ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး မ်ား ဘဂၤလီမဟုတ္ | ေစာလြင္ ( ရန္ကုန္တကၠသုိလ္)

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ဘက္ Arakan Region ယခုအေခၚ ရခုိင္ေဒသတြင္ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ ေနထုိင္လာခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု တစ္စုျဖစ္သည္ကုိ သမုိင္း အေထာက္အထားမ်ား အရ မည္သူမွ်ျငင္း ၍မရပါ။

ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဦးသန္းစိန္အစုိးရမွ ရုိဟင္ဂ်ာသည္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဘဂၤလာေဒခ့်္မွ ခုိးဝင္လာသူမ်ား သုိ႔တည္းမဟုတ္ က်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ား သုိ႔တည္းမဟုတ္ စိမ့္ဝင္လာသူမ်ား အစရွိ သျဖင့္ ေျပာဆုိေန သည္ကုိေတြ႔ရပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးလာလွ်င္ မတတ္သာ၍ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ေျပာရမည့္အစား ရုိဟင္ဂ်ာ ႏွင့္တြဲ၍ ဘဂၤလီကုိ အသုံးျပဳလာသည္ကုိ ေတြ႔ရျပန္ သည္။ ဤသုိ႔ အသုံးျပဳလာရျခင္းမွာ ရုိးသားစြာေျပာဆုိျခင္းမဟုတ္ပဲ ေကာက္က်စ္၍ ေျပာဆုိေနၾကာင္း အဓိပၸါယ္ ေဆာင္ေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူမ်ိဳးအမ်ိဳး၏ အမည္သည္ အမည္ႏွစ္ခုလုံးဝ မျဖစ္ႏုိင္ပဲ တစ္မ်ိဳးသာျဖစ္ရမည္။ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားကုိၾကည့္လွ်င္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ရွိသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္းရွိသည္။ ေမာဂ္လူမ်ိဳး ရခုိင္မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒခ့်္ႏုိင္ငံတြင္ ရွိသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္လည္း ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားရွိသည္။ ထုိသူတုိ႔အား တရုတ္မွာ ျဖစ္ေစ၊ ဘဂၤလားေဒခ်္႔မွာျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာျဖစ္ေစ မည္သည့္အရပ္ေဒသမဆုိ ရွမ္းလူမ်ိဳးသည္ ရွမ္း လူမ်ိဳး၊ ေမာဂ္လူမ်ိဳး (ယခုအေခၚ ရခုိင္)လူမ်ိဳးသည္ ရခုိင္လူမ်ိဳးပါပဲ။၊ ရုိဟင္ဂ်ာသည္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမဟုတ္၊ ရုိဟင္ဂ်ာသည္ ရုိဟင္ဂ်ာျဖစ္သည္။ ဗမာလူမ်ိဳးတေယာက္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံသြားေနထုိင္လွ်င္ ဗမာထုိင္းလူမ်ိဳးျဖစ္သြားပါမည္ေလာ။
ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာ ဓေလ့ ထုံးစံ ယဥ္ေက်းမႈ စကား အေျပာအဆုိ စသည္တုိ႔သည္ ဘဂၤလားေဒခ်္႔ႏုိင္ငံ စစ္တေကာင္း ေဒသ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆင္တူေနသည္ စသျဖင့္ ရုပ္ပုိင္းႏွင့္ နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားကုိ အေပၚယံၾကည့္၍ ေကာက္ခ်က္ ခ်၍မရေပ။ ထုိသုိ႔ အသြင္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ရေအာင္ အဘယ္သူတုိ႔က ျပဳလုပ္ေစခဲ့သနည္း။ အဘယ္အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးကဲ့သုိ႔ ဆင္တူျဖစ္ေနရသနည္း။

ဤေမးခြန္း၏အေျဖ ကုိေပးရမည္ဆုိလွ်င္အေျဖကား လြယ္ကူစြာ နားလည္ႏုိင္ပါသည္။ ယေန႔ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား၏ သေဘာ သဘာဝကုိ အေပၚယံေလ့လာ၍ ဘဂၤလီလူမ်ိဳး ဟူ၍ ေကာက္ခ်က္ မခ်သင့္ပါ။ မည္သုိ႔ေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိိဳး မဆုိ ေရေျမေတာေတာင္ အေနအထားအရ ပတ္ဝန္းက်င္ လူေနမႈ အေပါင္းအသင္း ႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈ အေပၚတြင္ မႈတည္ေနသည္ကုိေတြ႔ရေပမည္။ ထုိသုိ႔ ေခတ္အဆက္ဆက္က ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရက တျခားျပည္နယ္ေန တျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံျခင္းကုိ ဥပေဒအရ သြားလာမႈကုိ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစရန္ တားျမစ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားျခင္း၊ မိမိတုိ႔၏ေနရင္းျမိဳ႔နယ္မွတစ္ျခားျမိဳ႔နယ္မ်ားသုိ႔ ခရီးသြားလာျခင္းပိတ္ပင္ထားျခင္း၊ ပညာေရးကုိ သင္ယူေလ့လာျခင္းကုိ နည္းပရိယယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစရန္ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားကုိ တစ္ျခားတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံ မ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ ၍ မရေအာင္ တနည္း အားျဖင့္ ထိေတြ႔မႈ မရွိေအာင္ ဥပေဒအရ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားျခင္း စသည္တုိ႔သည္ ယေန႔အထိ ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔ေလာကတြင္ လူသားတုိ႔၏ ရုပ္ပုိင္း ႏွင့္နာမ္ပုိင္း ဆုိင္ရာမ်ား မႏုႆေဗဒအရ အတြင္း က်က် ေလ့လာမွသာ တိက်ေသာ အေျဖကုိ ရရွိႏုိင္ေပမည္။ ယေန႔ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘဝျဖစ္စဥ္ကုိ ဥိးသန္းစိန္၏ေျပာၾကားခ်က္အရ Third Generation ႏုိင္ငံသား ျဖစ္သည္ အထိ မဟုတ္္ပဲ ဘုိးေဘး ဘီဘင္ ကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကုိ လူမ်ိဳးတုန္း အမ်ိဳးျပဳတ္ ျဖစ္သြားေအာင္ လုပ္လုိသည့္ အ တြက္ ႏုိင္ ငံေတာ္ မွ မေကာင္းဆုိးဝါး ေပၚလစီမ်ားကုိ ေရရွည္ ခ်မွတ္ကာ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘဂၤလီကဲ့သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေန သည္ဟုဆုိရာ၌ ဥပမာအားျဖင့္ ဆုိရလွ်င္ လူနာတစ္ေယာက္ေဆးကုသရန္လုိသည္ ဆုိပါက ၎လူနာလက္ဝယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္းအေထာက္အထားခုိင္လုံစြာရွိေသာ္ျငားလည္း ျပည္မသုိ႔သြားေရာက္၍ ေဆးကုခြင့္မေပးပဲ ျပည္မႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမရွိေစရန္ ေအာက္ေျခမွ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ကြဲျခား အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ အဟန္႔အတားျပဳေစျပီး ထုိအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ဘဂၤလားေဒခ်္႔ႏုိင္ငံသုိ႔ လြယ္လင့္တကူသြားခြင့္ေပးျခင္းမ်ိဳးကဲ့သုိ႔ေသာ အဘက္ဘက္မွ ဘဂၤလီလူမ်ိဳး မ်ား၏ ရုိးရာ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားထံ လႊမ္းမုိးလာေအာင္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အကြက္မ်ားဆင္ေပးျခင္းျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဘဂၤလီဟူ၍ေျပာဆုိႏုိင္ရန္ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ၍ လုပ္လာ သည္္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဝန္ထမ္းမ်ားထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ပခုံးေျပာင္း တာဝန္ျဖစ္ေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု တစ္စုျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ ရာစု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေလ၊ အသြင္ေျပာင္းေလ ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ၏အျမင္တြင္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားကဲ့သုိ႔ျမင္ေနၾကရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အမွန္မွာ Arakan History (အခုအေခၚ ရခုိင္သမုိင္း) တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားကုိ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ မူဆလင္ မ်ားဟူ၍ ေအဒီ ၈ ရာစုကပင္ ေတြ႔ရေၾကာင္း သမုိင္းသုေတသီမ်ားကေဖၚျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏုိင္ငံရပ္ျခား သမုိင္းသုေတသီမ်ား ရခုိင္သမုိင္းကုိ ေရးသားရာတြင္ ထုိေခတ္ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ဘာသာကြဲလူမ်ိဳး မ်ားရွိေၾကာင္း၊ ဘာသာကြဲဆုိရာ၌ ဗုဒၶဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ေသာ ေမာဂ္ လူ မ်ိဳး ( ယခုအေခၚ ရခုိင္လူမ်ိဳး) မ်ားႏွင့္ အျခား မ်ိဳႏြယ္စု ေတာင္ေပၚတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ေသာ မူဆလင္လူမ်ိဳးမ်ား ဟူ၍ ေဖၚျပထားထားသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ ဤသုိ႔ မူဆလင္လူမ်ိဳးမ်ားဟု ေဖၚျပျခင္းမွာ ဘာသာျခားလူမ်ိဳးသမုိင္း သုေတသီမ်ားက ေဒသတစ္ခုမွ လူမ်ိဳးအသီးသီး၏ လူမ်ိဳးအမည္မ်ားေဖၚျပရာတြင္ အစၥလာမ္မဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ား၏အမည္မ်ားကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဖၚျပေလ့ရွိျပီး အစၥလာမ္ဘာသာကုိကုိးကြယ္ေသာ မူဆလင္မ်ား ၏မူရင္းအမည္ မ်ားကုိမေဖၚျပပဲ မူဆလင္လူမ်ိဳးမ်ားဟုေဖၚျပေလ့ရွိသည္။ အမွန္စင္စစ္ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္သူတုိင္းသည္ မူဆလင္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ မူဆလင္သည္ လူမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။

ယေန႔ ေမာဂ္လူမ်ိဳး (ရခုိင္လူမ်ိဳး) မ်ားသည္ Arakan ေဒသ၏မူရင္းတုိင္းရင္းသားမ်ားမဟုတ္ပါ။ ထုိေခတ္ထုိအခ်ိန္တြင္ ခ်ျႏၵား (စျႏၵား)မင္းဆက္ ဟိႏၵဴ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ဤအဆုိကုိ မည္သူမွျငင္း၍ ရမည္မဟုတ္ပါ။ ယေန႔ ရခုိင္ ေမာဂ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အိႏၵိယတုိက္ငယ္ “မာဂဓ” ေဒသမွ Arakan ေဒသသုိ႔ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ ေဒသအလုိက္ေရႊ႔ေျပာင္း အေျခစုိက္ေရာက္ရွိလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိေဒသတြင္ မူရင္း ဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ေဒသနယ္ေျမမ်ားကုိ အပုိင္စီးယူျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံသားဟူ၍ ကြဲျခားမႈမရွိခဲ့ပါ။

ေအဒီ ၈- ရာစု ေနာက္ပုိင္း အာရဗ္ကြ်န္းဆြယ္မွ အစၥလာမ္ဘာသာထြန္းကား လာခ်ိန္တြင္ အာရဗ္ကုန္သည္ မ်ားမွ Arakan ေဒသ မူရင္းဌာေန ေန ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားေစျပီး၊ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ မူဆလင္မ်ားျဖစ္လာသကဲ့သုိ႔၊ ထုိနည္းတူ ယေန႔ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ထုိေခတ္ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဘဂၤလားေဒသတြင္ေနထုိင္ေသာ သူမ်ားသည္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ျပီး အစၥလာမ္ဘာသာ ထြန္းကားခ်ိန္တြင္အစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားေသာ မူဆလင္မ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ဘဂၤလား ေဒသကုိ အစြဲျပဳ၍ ထုိေဒသတြင္ေနထုိင္ေသာ သူမ်ားကုိ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးဟု ယေန႔အထိ ေခၚဆုိေနျပီး၊ ယေန႔ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ Arakan ေဒသတြင္ အာရဗ္ဘာသာစကား “ရာဟာမ္” “ရုိဟင္ေခ်ာရ္” ကုိအစြဲျပဳ၍ ထုိေဒသတြင္ ေနထုိင္ေသာ သူမ်ားကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ ဟုေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အိႏၵိယတုိက္ငယ္ မာဂဓ ေဒသမွ ေရႊ႔ေျပာင္း လာေရာက္ အေျခခ် ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ေမာဂ္လူမ်ိဳး မျဖစ္ပဲ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသား စစ္စစ္ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္၊ ထုိေခတ္ ထုိအခ်ိန္မွ စျႏၵားမင္းဆက္မ်ိဳးႏြယ္ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား အစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားသူ မူဆလင္မ်ားသည္ Arakan Region ရခုိင္ျပည္ တုိင္းရင္းသား မျဖစ္ႏုိင္ျခင္းမွာ အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ျခင္းတစ္ခုတည္းေၾကာင့္သာျဖစ္သည္ကုိ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ရွိ မရွုိ ေတြေဝ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ႏုိင္ပါရန္ တင္ျပလုိက္ပါသည္။
ေစာလြင္ ( ရန္ကုန္တကၠသုိလ္)

Relative articles

ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတကယ္ရွိပါသလား ? ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတကယ္ရွိပါတယ္။ အပုိင္း(၁)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s