ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတကယ္ရွိပါသလား ? ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတကယ္ရွိပါတယ္။ အပုိင္း(၁)

Posted by danyawadi

မနက္ၿဖန္(၂၀-၂-၂၀၁၃)ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးရွိပါသလား ဟု ေမးခြန္းထုတ္ရန္ရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔အတြက္ ရုိဟင္ဂ်ာအေၾကာင္း ဂဃဏန မသိရွိသူေတြ ရုိဟင္ဂ်ာ အေသးစိတ္ေၿဖၾကားနဳိင္မည္ မ ဟုတ္ ေပ။ ရုိဟင္ဂ်ာအေၾကာင္းကုိ လြတ္ေတာ္မွာေမးရမည္႔ေမးခြန္မဟုတ္။ သမုိင္းဌာနကုိ ေမးၿမန္းရမည္ရမည္႔ေမးခြန္းၿဖစ္သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာအေထာက္အထားမ်ား၊ အခ်က္အလက္ အေၿမာက္ အမ်ား ရွိရာ အခ်ဳိ႕ ကုိဖတ္ရွဳေလ႔လာ နုိင္(လင္႔) မ်ားကုိတင္ၿပေပးပါသည္။၎လင္႔မ်ားကုိ အေသးစိတ္ေလ႔လာၾကည္႔ပါ။

ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတကယ္ရွိပါသည္။ ၀န္ၾကီးဦးႏု လက္အသိအမွတ္ၿပဳၿခင္း၊အသံလြင္႔ရုံမွာ အသံလြင္ၿခင္းစြယ္စုံက်မ္း အတြဲ(၉) မွာ ရုိဟင္ဂ်ာအေၾကာင္း ေဖၚၿပထားၿခင္းေမယုခရုိင္မွာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးကုိသီးၿခား ရုိဟင္ဂ်ာ  ေနထုိင္ေဒသအၿဖစ္ေမယုေဒသကုိသတ္မွတ္ၿခင္း၊ဗဟုိအစုိးရက တုိက္ရုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ၿခင္း—  စေသာ အေထာက္အထားေၿမာက္မ်ားစြာရွိေၾကာင္းအသိလုိပါသည္။

ဘဂၤလားမွ မြတ္စလင္ဘုရင္မ်ား ရခိုင္ျပည္ထီးနန္းကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ခဲ့ သည့္ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ား ရွိပါသည္။ သမိုင္းကိုေမ့ေဖ်ာက္ပစ္၍ မရႏိုင္ပါ။မြတ္စလင္မ္တို႔က ဘာသာတရား၏သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈ၊ ႐ိုးသားမႈ၊ လြတ္လပ္ေသာ အေတြး အျမင္၊ ၾကင္နာမႈတို႔ျဖင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအား စည္း႐ံုး ခဲ့ၾကသည္။၁၅-ရာစုအစပိုင္း ၁၄၀၄-ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ဘုရင္ နရမိတ္လွ (Gour)ေဂါရ္သို႔ ေရာက္ရွိ ခိုလံုသည္မွစတင္ကာ ဘဂၤလားႏွင့္ရခိုင္တို႔ ယဥ္ေက်းမႈ စတင္ဆက္ႏႊယ္ခဲ့သည္။

၁၄၃၀-ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားဘုရင္ ဂ်လာအူဒင္က ရခိုင္ဘုရင္နရမိတ္လွ ထီးနန္းျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ အကူအညီေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္မွစၿပီး ရခိုင္တြင္ ဘဂၤလီယဥ္ေက်းမႈ အျမစ္တြယ္လာသည္။

စစ္တေကာင္းျပည္နယ္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ သိမ္းသြင္းလိုက္သည့္အခါ ရခိုင္ျပည္တြင္ ဘဂၤလီယဥ္ေက်းမႈ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ရခိုင္က စစ္တေကာင္းကို ေအာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကားအရ ဘဂၤလားက ရခိုင္ကို လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ဘဂၤလီမ်ားကို အစိုးရ အဖြဲ႕တြင္ ခန္႔ထားသည္။

ျပည္သူအားလံုးက ဘဂၤလီစာေပ၊ ဘာသာစကားတို႔ကို ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ၁၇-ရာစုတြင္ နန္းတက္ေသာ ရခိုင္ဘုရင္အမ်ားစုသည္ ဘဂၤလီ စကားကိုကြ်မ္းက်င္ၾကသည္။

၁၇-ရာစုသည္ ရခိုင္ျပည္တြင္ ဘဂၤလီစာေပ၊ ဘာသာစကား အထြန္းကားဆံုးေခတ္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရခိုင္ဘုရင္မ်ားသည္ သူတို႔၏ ဘြဲ႕အမည္၊ မြတ္စလင္အမည္မ်ားေရွ႕မွ သီရိသုဓမၼ၊ စႏၵသုဓမၼကဲ့သို႔ေသာ ဘြဲ႕အမည္မ်ားကိုလည္းသတ္မွတ္ေခၚေ၀ၚၾကသည္။

ေအအက္ဖ္ေခ ဂ်ီလာနီ၏ Rohingyas of Arakan (Quest for Their Justice) စာအုပ္မွ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္မူရင္းကေတာ့ မရွိေတာ့ပါ။ ရွိသူမ်ား Share ေပးၾကပါ။ စာေရးသူဟာ ဘဂၤလားေဒရွ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ေဟာင္းတစ္ဦးမွ ေလ့လာလိုသည့္အတြက္ ဤစာတမ္းအား ေရးသားျပဳစုေပးခဲ့သည္ဟု သိရပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နယ္ကိုယ္စားျပဳ NLD ပါတီ အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ အေရြးခံခဲ့တဲ့ အထက္တန္းျပ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ Comments မ်ားကို လူသားဆန္စြာ ေရးသားပါ။ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ကိုသာ အဓိကထား၍ ေရးခ်င္ ေရးၾကပါ။ ရိုင္းစိုင္းပါက/ရိုင္းစိုင္းသည္ဟု ထင္ပါက သတိေပးခ်င္ေပးမည္။ မေပးခ်င္ကလဲ Ban မည္။

၁၇၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ရုိဟင္ဂ်ာ အမည္ႏွင္႔လူမ်ဳိးရွိေၾကာင္း Hot News ဂ်ာနယ္ကေခ်ပ …

ျမန္မာသမိုင္းတြင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတခုအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့

Very Important ရခုိင္ၿပည္ရွိမြတ္ဆလင္မ်ားသည္သဘာဝအေလွ်ာက္ တုိင္းရင္းသား၊နဳိင္ငံသားၿဖစ္ေၾကာင္း၊ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ၿပသည္႔စာတမ္း …

အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ NDPD ပါတီမွ ဦးသာေအး၏ေမးၿမန္းခ်က္အခ်ဳိ႔ တာ၀န္ရွိသူမွေၿဖၾကားနဳိင္ၿခင္းမရွိ ..

ရိုဟင္ဂ်ာသည္ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ | ေဌးလြင္ဦး

ေဒၚစုေၿဖၾကားေပးပါ။ … NLD လဲစည္းေက်ာ္ၿပီး ဘဂၤါလီ သုံးနဳန္းတာ ကုိကန္႔ကြက္ပါတယ္ .

ေဒၚစုေၿဖၾကားေပးပါ – (၂)။ NLD ပါတီ၀င္ကဒ္ၿပား၌ ရုိဟင္ဂ်ာ၊အစၥလာမ္ေရးထားၿပီးဘဂၤါလီဟု ဘာေၾကာင္းေခၚသလဲ …

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိဘဂၤါလီဟု သတ္မွတ္ရသည္႔အေၾကာင္းရင္း …

၁၈၂၄ ခုႏွစ္မတိုင္မီကတည္းက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသားမ်ား” ရွိခဲ့ေၾကာင္းမျငင္း ႏိုင္ေသာသက္ေသအေထာက္အထား …

၂၃။ – ရုိဟင္ဂ်ာအေၾကာင္း – By Dr. Swapna Bhattacharya (Chakraborti)

ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးႏြယ္စုသည္ l၊တိုင္းရင္းသား ႏွင္႔ ျမန္မာမ်ိဳးႏြယ္စု ဟုတ္မဟုတ္ ဓါတ္ခြဲ စမ္းသပ္ျခင္း….

(၂၉-၁၀-၂၀၁၂)ည(၇း၀၀)ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး တြင္ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ျကီးလွမင္း (က စ ထ၊ န ပ ခ၊ တ ပ ခ၊ န တ ခ) + ဦးလွေမာင္တင္(ဝန္ျကီးခ်ဳပ္) တို ့၏ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း …

“ရိုဟင္ဂ်ာ” | ေဌးလြင္ဦး

၁၄ ရာစုႏွင္႔ ၁၅ ရာစုကာလ က ရခုိင္ၿပည္သည္ သီးၿခားမြတ္ဆလင္ နဳိင္ငံအၿဖစ္ရွိခဲ႔ …

ရုိဟင္ဂ်ာအေၾကာင္းေ၀ဖန္သူေအးသိန္သုိ႔ၿပန္ၾကားၿခင္း

ရခိုင္မွာ မူလေဒသခံက ဘယ္သူလဲ | ေဌးလြင္ဦး

AD ( ၁၈၂၃ ) ခုႏွစ္ မတုိင္မီကၿမန္မာနဳိင္ငံ၌ ပင္ရင္းနႈိင္ငံအၿဖစ္ ေနထုိင္ၾကခဲ႔ေသာမြတ္ဆလင္မ်ား

၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရုိဟင္ဂ်ာတုိင္းရင္းသား အစီအစဥ္ …

အစြန္႔ေရာက္အ၀ကြ်န္းသား ေဒါက္တာေအးေမာင္ ၿမန္မာနဳိင္ငံသားမဟုတ္ပါ။

ၿမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ကံၾကမၼာ

၁၉။ -တစ္ခ်ိန္ကရုိဟင္ဂ်ာအပါအ၀င္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ( ၁၄၄ ) မ်ဳိး ႏွင္႔ နဳိင္ငံၿခားသားလူမ်ဳိး ( ၂၆ ) မ်ဳိးရွိခဲ႔

ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတရားဝင္ရပ္တည္ခဲ႔စဥ္က ထုတ္ေဝခဲ႔ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ သတင္းစာ

၂၀။ – ႐ိုဟင္ဂ်ာ Rohingya လူမ်ိဳး (၇၊၈၊၉၊၁၀ – တန္းပထ၀ီ၀င္)စာအုပ္တြင္ၿပဌာန္းထား

ရိုဟင္ဂ်ာျပသနာ၊ လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ အမ်ိဳးသား ဂုဏ္သိကၡာ။ ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)

Badder Makan,Akyab (စစ္ေတြၿမဳိ႔ရွိ သူေတာ္စင္ဗုဒ္ေဒၚေမာ္ကန္)

ရခိုင္ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာေတြမွာေရးထားတဲ့ ဘာသာစကား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားတုိ႔ေျပာဆိုေနေသာ ဘာသာစကားျဖစ္ …

ၿဗိတိသွ်ေရးတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အေၾကာင္း လွ်ိဳ႕၀ွက္အစီအရင္ခံစာ (1826)

လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက ရုိဟင္ဂ်ာ ေဝါဟာရ ရွိခဲ႔ေၾကာင္းသမုိင္းအေထာက္ အထားအရခုိင္လုံ ………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s