ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း(၁၄)ခုရိွ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ခရစ္ယ်ာန္ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္း၊ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္အစၥလာမ္ဘာသာေရး စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ အေရအတြက္စာရင္း၊

other friends shared M-Media‘s photo.

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း (၁၄)ခုရိွ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ ခရစ္ယ်ာန္ ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္း၊ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ အေရအတြက္စာရင္း၊Source: ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ သာသနာေရာင္ဝါထြန္းေစဖို႔ စာအုပ္မွ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s