ၿမန္မာနဳိင္ငံခြဲေရးတြဲေရးၿပသနာအတြက္ လန္ဒန္စုံညီ ေဆြေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ေသာ “ဝတ္လံုေတာ္ရ ဦးေအာင္သင္း” …

M-Media added a photo
.
‎”၁၉၃၁ ခု နိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန.တြင္အဂၤလန္နိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ. အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အိမ္ေရွ႔ ဥပဇာ ေဝလမင္းသား ကိုယ္တိုင္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေသာ ခြဲေရးတြဲေရး ၿပႆနာအတြက္ ၿမန္မာၿပည္ စံုညီေဆြးေႏြးပြဲ (Round Table Conference) သို႔ ၿမန္မာမြတ္စလင္ ကိုယ္စားလွယ္အၿဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဝတ္လံုေတာ္ရ ဦးေအာင္သင္း”ဓါတ္ပံုကို ၁၉၃၂ ခုႏွစ္အတြက္ထုတ္ေဝေသာ ၿမန္မာၿပည္လမ္းညြန္စာအုပ္မွ ရယူထားပါသည္။

စာကိုး
(၁)၁၉၃၂ ခုႏွစ္အတြက္ထုတ္ေဝေသာ ၿမန္မာၿပည္လမ္းညြန္စာအုပ္
(၂)ဦးကိုကိုေလး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဳး ဗမာမြတ္စလင္ ကြန္ကရက္ ေရးသားေသာ ဗမာမြတ္စလင္လူမ်ိဳးစုၿပႆနာ
(၃)ဘာသာၿပန္ စာေပအသင္းမွ ထုတ္ေဝေသာ ႏွစ္ ၅၀ ကမၻာ့ေရးရာ (၁၉၀၀-၁၉၅၀) ဒုတိယတြဲ

via Baydar Lam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s