ဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္ မင္းမဲ့ စ႐ုိက္မ်ား၊ အုပ္စုဖြဲ႕ အႏုိင္က်င့္သည့္ ဒီမိုကေရစီ အႏုိင္က်င့္ မႈမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ အလြဲသံုး မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလွ်င္ တုိင္းျပည္ နစ္နာမည္

ရန္ကုန္   မတ္   ၁၆
ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္  ”ဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္  မင္းမဲ့ စ႐ိုက္မ်ား၊ အုပ္စု ဖြဲ႕ အႏုိင္က်င့္သည့္ ဒီမိုကေရစီ အႏုိင္က်င့္ မႈမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ အလြဲသံုးမႈ မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလွ်င္ တုိင္းျပည္ နစ္နာ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းက ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ဒလၿမိဳ႕နယ္ သီရိေဇယ် အေနာ္ရထာ ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူ မ်ား အား ေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။
ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္ႏွင့္  ေဒါက္တာ ေဖသက္ခင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးစိန္တင္ဝင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ႏုိင္ငံ ေရး ပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရပ္မိ ရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
ေရွးဦးစြာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းက ဒလၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ ရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပဏာမ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ဒလၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းထြန္းဝင္းက ၿမိဳ႕နယ္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက ္မ်ားကို တင္ျပသည္။
ယင္းေနာက္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ   ေသာက္သံုးေရ ရရွိေရးမ်ား အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္၏ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က႑အလိုက္ တင္ျပၾကသည္။
တင္ျပခ်က္ မ်ား အေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား၊  ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ား၊   တုိင္းေဒသႀကီး  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္   ေပါင္းစပ္ ညိႇႏိႈင္း   ျဖည့္ ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
ယင္းေနာက္   ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္၏ တင္ျပခ်က္ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑ ပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေသး၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္ ဘ႑ာေငြ မ်ားကို တုိးျမႇင့္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရ ရရွိေရး အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ နယ္စပ္ ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုး တက္မႈ ဝန္ႀကီး ဌာနတုိ႔   ပူးေပါင္း၍ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ လိုအပ္ ၾကေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္း ကို လႊတ္ေတာ္ အတြင္း သာမက လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ျပည္သူမ်ား ထံ၌လည္း ထိထိ ေရာက္ေရာက္ က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ယူ၍ ကြင္းဆင္း ေဆာင္ ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္မႈမွာ အက်ဳိး ရွိသည္ကိုလည္း မ်က္ဝါး ထင္ထင္ ျမင္ခ့ဲရေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း မၾကား ရေသးသည့္ အသံမ်ားကို ၾကားရေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္  ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အတြက္ အက်ဳိး ရွိပါလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ကို ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ျပည္သူတို႔က  ၉၂ ဒသမ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ျပ႒ာန္း ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ျပ႒ာန္းမႈျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ကို က်င့္သံုး ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ႏိုင္ခ့ဲ၍ လႊတ္ေတာ္မ်ားေပၚ ေပါက္ လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎လႊတ္ေတာ္ မ်ားကပင္ အစိုးရကို ေရြးခ်ယ္ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အစိုးရက ျပည္သူ႔ ဆႏၵ၊   ျပည္သူ႔ သေဘာထား အေပၚ မူတည္၍ ျပည္သူ႔ အစိုးရ အေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔ သေဘာထား လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို   လႊတ္ေတာ္မွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးခြန္း မ်ား ေမးျမန္းၾကေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး မ်ားကလည္း ျပန္ လည္ ေျဖၾကားရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔   ေမးျမန္း   ေျဖၾကားရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က တစ္ဆင့္သာ ေမးျမန္း ေျဖၾကားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္း ေျဖၾကားမႈ မ်ားသည္လည္း   အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံ ခ်က္မ်ား ျဖစ္သြားေၾကာင္း၊  အစိုးရက ေျဖ ရွင္း ေပးရပါမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  အဆုိပါ အာမခံခ်က္ မ်ားႏွင့္ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္ မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေကာင္ အထည္ မေဖာ္ပါက   သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ေမးခြန္းမ်ား၏ အာနိသင္မွာ လႊတ္ေတာ္ အေပၚ အာမခံခ်က္ မ်ားႏွင့္ ကတိမ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ မူဝါဒ မ်ားကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ ရန္ လိုအပ္လွ်င္ ဥပေဒ တစ္ရပ္ ျဖစ္သြား ေၾကာင္း၊ ယေန႔ ကာလသည္ ”လူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ မူျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း” အဆုိပါ မူမ်ားကို လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဥပေဒ ၾကမ္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ခုက သေဘာတူလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳ ေပးရေၾကာင္း၊ သမၼတက ၁၅ ရက္ အတြင္း အတည္ျပဳ ေပးရေၾကာင္း၊ မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပန္ပို႔လွ်င္ လႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးၿပီး မူလအတိုင္း အတည္ ျပဳပါက လက္မွတ္ မထိုးလွ်င္ ၁၅ ရက္ အတြင္း အတည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္က တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား သာမက ေကာ္မတီမ်ား၊ ပညာရွင္ မ်ားကပါ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္၍    ျပည္သူက ျပ႒ာန္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပ႒ာန္းၿပီးလွ်င္ အားလံုးက လုိက္နာရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏  အက်ဳိး စီးပြားကို ျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏  အက်ဳိးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္မည့္ ဥပေဒ  ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦး၊ အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကို ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒမ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ ကမၻာေပၚတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ သည္ အေကာင္းဆံုး စနစ္အျဖစ္ ယူဆ ေနေၾကာင္း၊   တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး (Rule of Law) ျဖစ္ရန္လည္း လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္ သည့္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္မ်ား၊ အုပ္စုဖြဲ႕ အႏိုင္က်င့္သည့္ ဒီမိုကေရစီ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ အလြဲသံုးမႈ မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ ႐ႈလွ်င္   တုိင္းျပည္ နစ္နာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ေစမည့္ အျဖစ္မ်ဳိးသို႔  ဖိတ္ေခၚ မိေစမည့္ အျဖစ္မ်ဳိး  မလုပ္ၾကရန္ လိုေၾကာင္း၊  စနစ္ တစ္ခုမွ စနစ္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ခက္ခဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ ေစ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ကို မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ သြားၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုတည္း ေဆာင္ရြက္ ၍မရေၾကာင္း၊ ျပည္သူပါဝင္မွ ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရား ဥပေဒ စိုးမိုး မႈ ရွိမွျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိပါက လက္ရွိ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပား သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိေဒသ၊   မိမိႏိုင္ငံ တိုးတက္ ခ်င္လွ်င္ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ခ်င္သည္မ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္  အားလံုး ပါဝင္မွ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ေတြ႕ဆံုပြဲ အၿပီးတြင္   ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒သည္   အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားအား ရင္းရင္း ႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္သည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s