မိတီၳလာျမိဳ႔အၾကမ္းဖက္လူသတ္၊လုယက္ မႈၾကီးမွာ ၾကိဳတင္ ၾကံစည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ …

နတ္တလင္းျမိဳ႕မွ အၾကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရသည့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ဗလီပုံ

အခင္းမျဖစ္ပြါးမီ၂၀၁၃ခုဇန္န၀ါရီလမွစတင္ ကာအၾကမ္းဖက္အုပ္စု မ်ားႏွင့္ရပ္ကြက္မ်ား အတြင္းမြတ္စလင္(မ္) အိမ္စာရင္းမ်ားကို လွ်ဳိ႔၀ွက္ ေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္းခိုင္ လံုေသာသတင္းမ်ား စံုစမ္း သိရွိရပါသည္။
အခင္းမျဖစ္မီနာရီ၀က္ခန္႔မွစတင္ ကာတယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး လိုင္းမ်ားျဖတ္ေတာက္ခံထားရ သည္မွာ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ ပင္ျဖစ္ေနေၾကာင္းသံုး သပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ထို႔ျပင္အခင္း စတင္ျဖစ္ပြါး သည္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္တပ္ဖဲြ႔ အေနျဖင့္အေျခအေနကို အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အခြင့္ အေရး ရွိေသာ္လည္းတာ၀န္မဲ့စြာေန ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို႔ျပင္အၾကမ္း ဖက္ အုပ္စု မ်ား သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးသူ မ်ားျဖစ္ေနျပီး၊ ၄င္းတို႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေသာ အေထာက္ အထားမ်ားေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ မိတီၳလာျမိဳ႔တြင္ အမွတ္ (၉၉)ေျချမန္ တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္ အပါ၀င္ေျခလ်င္/ေျချမန္ တပ္ရင္း မ်ား၊ အကူလက္ရံုးတပ္ဖဲြ႔မ်ားရွိေနပါ လွ်က္တာ၀န္မဲ့စြာလွ်စ္လွ်ဴရႈထား သည့္အျပင္လုယက္ မႈမ်ားတြင္ပင္တပ္မေတာ္ သား မ်ား အရပ္၀တ္ျဖင့္ပါ၀င္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း   အေထာက္အထားမ်ားရရွိျပီးျုဖစ္ ပါသည္။
ျမိဳ႔ခံ ဗုဒၵဘာသာ၀င္အမ်ားစုမွာ အေစာပိုင္းအခင္းျဖစ္ပြါးစဥ္ ကပါ၀င္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္းေနာက္ ပိုင္း လုယက္ မႈမ်ားတြင္၉၀ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္လုယက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သူခိုးေစ်းကြက္ဟု ပင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္ ။ျမိဳ႔နယ္/ခရိုင္/ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား သည္လည္းအၾကမ္းဖက္သူ မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည့္အေထာက္အထားမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။
အၾကမ္း ဖက္အုပ္စုမ်ားသည္ျမင္းျခံ (ေတာင္သာ)လမ္း ၊ေက်ာက္ပန္းေတာင္းလမ္းႏွင့္ မႏၱေလးလမ္းမ်ား အတိုင္းသံုးဖဲြခဲြျပီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္(Express) မ်ားျဖင့္၀င္ေရာက္လာၾကေၾကာင္း၊ ယာဥ္အမွတ္မ်ားတပ္ဆင္ ထားျခင္းမရွိ ေၾကာင္းစံုစမ္းသိရွိရပါသည္။ အဆိုပါအၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ား ဆံုမိခ်ိန္တြင္အၾကမ္းဖက္လုယက္ လူသတ္မႈ မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္လုပ္ၾကံခဲ့ ၾကေၾကာင္း စီစစ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။

၂၂-၃-၂၀၁၃ခုႏွစ္(၁၄၀၀)ခ်ိန္တြင္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားျပန္လည္ထြက္ခြါသြားျပီးမွသာလံုျခံဳေရးအစီအမံ မ်ားစတင္ေဆာင္ရြက္သည္ကိုေတြ႔ရွိရျပီးတယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ားကိုလည္းျပန္လည္ သံုးစဲြ   ခြင့္ ရခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ ရွိရပါသည္။ေရႊဆိုင္ျပႆနာဆိုသည္မွာလည္းရမယ္ရွာအေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုသာျဖစ္ျပီး၊မည္သည့္ေရာင္း သူမွေသဆံုးခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။

အခင္းျဖစ္ပြါးစဥ္အတြင္းေသဆံုးသူ(၂၀၀)ေက်ာ္ ခန္႔စာရင္းရရွိျပီး၊ေသဆံုးသူမ်ား အားသက္ဆိုင္ရာဓေလ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရေျမျမဳပ္ သၿဂၤဳလ္ခြင့္မျပဳခဲ့ပဲ၊တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုယ္တိုင္ စာရင္း လိမ္ အေလာင္း မ်ားေဖ်ာက္ ဖ်က္ ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္မေနထိုင္လို ပဲမိမိေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားထံျပန္ လိုပါကပံုစံ(၇)ေစာင္ျဖည့္စြက္ လက္မွတ္ေရးထိုး ကာ၊ တာ၀န္ ခံေခၚယူသူႏွင့္ဓါတ္ပံု တဲြရိုက္မွတ္တမ္းတင္ရာ တြင္ အသံုးျပဳေသာပံုစံမ်ားမွာ(၂၀၁၂) ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလအတြင္းကျပဳစု ထားေသာပံုစံမ်ားျဖစ္ေနသျဖင့္ၾကိဳ တင္ၾကံ စည္ေဆာင္ ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္းစံုစမ္းေဖာ္ ထုတ္ သိရွိခဲ့ရပါသည္။

Posted by

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s