နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ရခိုင္ၿပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီအစည္း အေဝးသို႕တက္ေရာက္ အမွာစကား ေၿပာၾကား …

ေနၿပည္ေတာ္ ဧၿပီ  ၉
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ယေန႕ နံနက္ (၉) နာရီခြဲတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပ သည့္ ရခုိင္ၿပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးသို႕ တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေၿပာၾကားသည္။
အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႕ ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္း၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး စိုးဝင္း၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ား၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နွင့္ ဒုတိယ ဝန္ၾကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက အဖြင့္အမွာစကား ေၿပာၾကားရာ၌ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားအား မိုးမက်မီ ေနရာခ်ထားနိုင္ေရးအတြက္ ၿပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရ၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အၿခားေစတနာရွင္ နိုင္ငံမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ လုပ္ငန္းပမာဏမ်ားၿပားသၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အၿမန္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္မႈ၊ ဒုကၡသည္တစ္သိန္းေက်ာ္၏ စားေသာက္ေရးအတြက္ စားေရရိကၡာမ်ား မၿပတ္လပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္မႈ၊ မိုးမက်မီ အေဆာက္အအံုမ်ား အခ်ိန္မီေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးရန္ လိုအပ္မႈ၊ အေဆာက္အအံု ေဆာက္ လုပ္မည့္ ေနရာမ်ားအား ေဒသခံမ်ား၊ နွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား နွင့္ ညွိႏိႈင္း ေရြးခ်ယ္ ေနရာ ခ်ထားရန္ လုိအပ္မႈ၊ နွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ အတူတကြ ေနထိုင္ လာခဲ့ၾကသူမ်ား ၿဖစ္သည့္အတြက္ ဆက္လက္၍ သူ႕အက်ိဳး၊ ကိုယ္႕အက်ိဳး ၾကည့္ရႈ ၿပီး ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာ ေနထိုင္ သြားၾကရန္ လိုအပ္မႈတို႕ကို ရွင္းလင္းေၿပာၾကားၿပီး ဒုကၡသည္ မ်ား၏ စားေရး၊ ေနေရးအတြက္ ၿဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရံုမ်ွမက ၎တို႕၏ မူလ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပန္လည္ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ပံ့ပိုး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရ မည္ၿဖစ္ေႀကာင္း၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္ တြင္ ေနထိုင္ႀက သူမ်ားသည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းႏွင့္ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းတုိ႔ကိုသာ အဓိက လုပ္ကိုင္ႀကရာ မိုးရာသီတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီ ၿပန္လည္ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာမ်ား၊ စက္သံုးဆီမ်ား၊ မ်ိဳးစပါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေၿမႀသဇာစသည္တို႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေၿပးညီ ပံ့ပိုးၿဖည့္ဆည္းေပးရမည္ ၿဖစ္ေႀကာင္း၊ ထုိ႔အတူ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း ၿပန္လည္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ေလွ၊ ငါးဖမ္းပိုက္ စသည္တို႔ကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးရမည္ၿဖစ္ေႀကာင္း၊ ၿပည္နယ္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပန္လည္ နာလန္ထူလာႏိုင္ေရး အတြက္ ၿပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ တက္ညီလက္ညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႀကရန္ ၿဖစ္ေႀကာင္း။
ရခုိင္ၿပည္နယ္ၿပႆနာကို ေၿဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ိဳးစံုကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ ခဲ့ရေႀကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မေၿဖရွင္းမေဆာင္ရြက္ႏိုင္လ်ွင္ ျပႆနာပိုမို ႀကီးထြားလာႏိုင္သည့္ အတြက္ မၿဖစ္မေန ေၿဖ ရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္သာ ၿဖစ္ေႀကာင္း၊ လတ္တေလာ ေၿဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ ရြက္ၿပီး ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း စနစ္ တက် စီမံ ေဆာင္ရြက္ႀကရန္ ၿဖစ္ေႀကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ၿပည္တြင္းေရးကို မိမိတို႔ဘာသာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေၿဖရွင္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေႀကာင္း၊ ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ လံုၿခံဳေရးကို အၿပည့္ အဝ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ၿဖစ္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိလာသည္ႏွင့္အမ်ွ ေနာင္တြင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ အင္အားကို ေလ်ွာ့ခ်သြားရမည္ ၿဖစ္ေႀကာင္း။
ရခုိင္ၿပည္နယ္ ပဋိပကၡ စတင္ၿဖစ္ပြားကတည္းက ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္၍ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ကုသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေစတနာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီး မ်ား အား ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ၿပည္သူမ်ားကိုယ္စား လႈိက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေႀကာင္း၊
ဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၿပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ၿပည္နယ္အစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ၿမင္ စြာ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္း၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ အေျချပဳကာ လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ ရြက္သြားရန္ ၿဖစ္ေႀကာင္း၊ ယင္းအဖြဲ႔အေနၿဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ လူေနအိမ္မ်ားကို (၃) လအတြင္း အၿပီး ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ၿပန္ လည္ထူေထာင္ေပးႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႀကရန္ ၿဖစ္ေႀကာင္းၿဖင့္ ေၿပာၾကားသည္။
ထို႕ေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သက္နိုင္ဝင္းက လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားနွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ၿပသည္။
ထို႕ေနာက္ ၿပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္က ဒုကၡသည္မ်ားအား ေနရာခ်ထားေပးမႈ၊ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနရာခ်ထားေပးမႈနွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ၿပသည္။
ယင္းေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဒုတိယဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္းက လုပ္ငန္း ေကာ္မတီအလိုက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ၿပၿပီး တက္ေရာက္ လာၾကေသာ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးဌာနမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးတင္ၿပၾကသည္။
တင္ၿပခ်က္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက လိုအပ္သည္မ်ားကို ၿဖည့္ဆည္း မွာၾကားၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေၿပာၾကားရာတြင္ ရခို္င္ၿပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ မလြဲမေသြ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ သက္ဆို္င္ရာ ေကာ္မတီအလိုက္ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာ ရွိသည္မ်ားကို အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ၿမန္ၿမန္ဆန္ဆန္ စုစုစည္း စည္း ညီညီညြတ္ညြတ္ၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ စားေရးနွင့္ ေနေရးက႑မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး သည့္နည္းတူ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားၾကရန္ ၿဖစ္ေၾကာင္းၿဖင့္ မွာၾကားၿပီး အစည္းအေဝးကို မြန္းလြဲ (၁) နာရီ (၁၅) မိနစ္တြင္ ရပ္နားလိုက္သည္။

Posted by

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s