ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဝင္ ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္ေစရန္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ကိုျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကား

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၅၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္ ေစရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္   ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း က ေျပာၾကားသည္။အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ ၿမဳိ႕ United Nation Plaza တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ အေမရိကေရာက္ ျမန္မာ မ်ား ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာၾကား သြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ (နယူးေယာက္) အတြင္းေရးမွဴး ဦးခိုင္ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို လူမ်ဳိးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုလားပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္မင္း က ေျပာၾကား သြားေၾကာင္း ဦးခိုင္ေအာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

ျပည္သူလူထုအတြက္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ သမၼတ ျဖစ္လိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ထားၿပီး ၄င္း၏ သားႏွစ္ဦး မွာလည္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ခံယူထားသူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉(စ)အရ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္ခြင့္မရွိ ျဖစ္ေနသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မွသာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ မွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံသားတိုင္း သမၼတျဖစ္ပိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားေသာ ယင္းဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ သမၼတ၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ အခ်ဳိ႕ကို ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီက ၄င္း၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး စာအုပ္တြင္ အႀကံျပဳထားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) တြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိဘ တစ္ပါးပါး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဇနီးသို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားဝင္ သား သမီးတစ္ဦးဦး ေသာ္လည္းေကာင္း၊

၄င္းတို႔၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္း ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ ၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ႐ိုေသသူ၊ တိုင္းတပါး ၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ ကို ျပင္ဆင္လိုပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္က ေထာက္ခံရမည့္ အျပင္ ျပည္လုံး ကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ားအနက္ ထက္ဝက္ေက်ာ္၏ ေထာက္ ခံမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ကို ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အညီ ျပင္ဆင္ ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံေလ့လာသုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္မ်ားကို ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းသြားသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအးျမင့္၏ အေရးႀကီးအဆိုကို မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က တင္သြင္းခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးက ေထာက္ခံထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ တပ္မေတာ္အစိုးရက ကမကထျပဳ က်င္းပသည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ တစ္ဖက္သတ္ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္၍ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း၊ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒ မ်ားသည္လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားလြန္းသည္ဟု ဆိုကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဝင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ NLD ပါတီ သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒအခ်ဳိ႕ ေျဖ ေလွ်ာ ့မႈ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ပါတီ မွတ္ပုံတင္ကာ မဲဆႏၵနယ္ ၄၃ ေနရာ ဝင္ၿပဳိင္ရာ ၄၂ ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

Posted From The Voice Weekly

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s