ရခုိင္ၿပည္နယ္အတြင္းေနထုိင္အားလုံးအားနဳိင္ငံသား ဟုတ္မဟုတ္စိစစ္ရာတြင္ U N ႏွင္႔နဳိင္ငံတကာအဖြ႔ဲ အစည္းမ်ားအားအသိသက္ေသထား၍ၿပီးၿပတ္ ေအာင္ စိစစ္ ေကာက္ ယူသြားမည္။

ရခုိင္ၿပည္နယ္အတြင္းေနထုိင္အားလုံးအားနဳိင္ငံသားဟုတ္မဟုတ္စိစစ္ရာတြင္ U N ႏွင္႔နဳိင္ငံတကာအဖြ႔ဲ အစည္းမ်ားအား အသိသက္ေသထား ၍ၿပီးၿပတ္ေအာင္ စိစစ္ေကာက္ ယူသြားမည္ဟု ေဒါက္တာစုိက္ခန္းက (၂၉ – ၄- ၂၀၁၃ )ေန႔ၿပဳလုပ္ေသာအစည္းတြင္ ေၿပာၾကားခဲ႔သည္။

(၃၀ – ၄ – ၂၀၁၃ ) ေၾကးမုံသတင္းစာစမ်က္ႏွာ(၂၄) ေက်ာမ်က္ႏွာဖုံးအဆက္—စာမ်က္ႏွာ (၉) ၊ ေကာ္လံ(၁)
ဒုကၡသည္မိသားစုမ်ား အမုိးအကာေရာက္ေအာင္ လူေနအိမ္အၿမန္တည္ေဆာက္
ရခုိင္ၿပည္နယ္အတြင္ေနထုိင္သူအားလုံး နဳိင္ငံသားဟုတ္မဟုတ္သက္ေသထားစီစစ္ေကာက္ယူရာတြင္-
(…………..   နဳိင္ငံသားစိစစ္ေရးေကာ္မတီအေနၿဖင္႔ ရခုိင္ၿပည္နယ္အတြင္ရွိ ဒုကၡသည္အပါအ၀င္ ရခုိင္ၿပည္ နယ္ အတြင္း ေနထုိင္သူအားလုံးအား နဳိင္ငံသားဟုတ္၊ မဟုတ္ စိစစ္ရာတြင္ အခက္အခဲ မ်ဳိးစုံၾကဳံေတြ႔ ရမည္ၿဖစ္ေသာ္ လည္း ႏွစ္ဖက္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား U N ႏွင္႔နဳိင္ငံတကာအဖြ႔အစည္းမ်ားအား အသိသက္ေသ ထား၍ၿပီးၿပတ္ ေအာင္ စိစစ္ေကာက္ ယူသြားမည္ၿဖစ္ပါေၾကာင္း။ )
အထက္ပါအတုိင္းေဒါက္တာစုိက္ေမာက္ခန္းကအစည္းအေ၀းတြင္တင္ၿပခဲ႔ေကာင္း(၃၀ – ၄ – ၂၀၁ ) ေၾကးမုံသတင္းစာ မူရင္းကုိပူးတြဲတင္ၿပပါ သည္။
စစ္ေတြတြင္ စာရင္းေကာက္ခံမွဳၿပဳပါကလည္း U N ႏွင္႔နဳိင္ငံတကာအဖြ႔အစည္းမ်ားအား အသိသက္ေသ ထားရွိရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s