Archives

သိန္းစိန္-ေအာင္မင္းဂိုဏ္းရဲ႕ အႀကံအဖန္လႈိင္း အလိမ္ညာမႈိင္းကို မီးအိမ္ရွင္မေလး ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္က ဖြင့္ခ်ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းဝန္ထမ္းအဖြဲ႕တို႕ ေတြ႕ဆံုမႈအေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

(စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္)

အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဇြန္လ ႏွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ သမတရံုးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး(ေတြ႕ဆံုစဥ္ကမီးရထားဝန္ၾကီး) ဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕သည္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ အပါအဝင္ အျခားေသာမယ္ေတာ္ေဆးခန္းဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း သို႕လည္း အလည္အပတ္လာေရာက္ခဲ့ျပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအစည္းအေဝးမ်ားသည္ အလြတ္သေဘာသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္သည္ ဦးေအာင္မင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာ (၃) ခ်က္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

 • ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္၊ အထူးသျဖင့္ ျမဝတီေဆးရံု၊ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းႏွင့္ မဲေဆာက္ေဆးရံုၾကား လူနာလြဲေျပာင္းမႈစနစ္ (Referral System) လိုအပ္ေနမႈ။
 • ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ျမန္မာျပည္သားမိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားလာေသာကေလးသူငယ္မ်ား ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေနမႈအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြခ်မွတ္ရန္၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမိဘမ်ားမွ မယ္ေတာ္ ေဆးခန္းႏွင့္ မဲေဆာက္ေဆးရံုတို႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာကေလးသူငယ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ရရွိရန္ လိုအပ္ေနမႈ။
 • ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသအတြင္းရွိ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေဒသတြင္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားအတြက္ ၎တို႕၏ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ တတ္ကၽြမ္းမႈမ်ားအေပၚ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈရရွိရန္ လိုအပ္ေနမႈ။

ဤအခ်က္ (၃) ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အျပင္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မင္းအဖြဲ႕မွ သတင္းဌာနမ်ားသို႕ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေဆးရံုျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေစသည့္ တရားဝင္မဟုတ္သည့္ ညႊန္းဆိုေျပာၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအၾကား နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ေဒါက္တာစင္သီယာ ေမာင္သည္ ျမန္မာျပည္အတြင္းတြင္ တရားဝင္ ေဆးရံုတည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ လံုးဝမရွိေသးေပ။ ထို႕ျပင္ တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ethnic health organisations) ႏွင့္ လူထုအေျချပဳလူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ား (community-based organisations) ၏ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ရွိထားျပီးေသာက်န္းမာေရးအေဆာက္အအံုမ်ားကို အရည္အေသြးတိုးျမွင့္ေပးရန္ႏွင့္ ပိုမိုခိုင္မာလာေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ အစုိးရတြင္ အဓိက တာဝန္ရွိသည္ဟု မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွ ခံယူထားသည္။ တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳလူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ရွိျပီးသားက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈပစၥည္းမ်ားႏွင့္ နယ္လွည့္က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မ်ားမွတဆင့္ ရရွိထားေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ အမ်ားလက္ခံယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ႏိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ထိေရာက္ျပီး ျပည့္စံုေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္တခုတည္ေဆာက္ရာတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ သို႕မွသာ ျမန္မာျပည္သားမ်ား “အားလံုးအတြက္က်န္းမာေရး” Health for All ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းဆိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကို တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေလးနက္ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ယေန႕အခ်ိန္အထိ မရွိေသးေပ။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသအမ်ားအျပားတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေဒသတြင္းက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေလးထားအသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။ ဤေဒသတြင္းက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာျပည္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ တိုင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိႏိုင္ေအာင္ မျဖစ္မေနပ့ံပိုးေပးရမည္။ လက္ရွိတြင္ အသံုးစရိတ္အလြန္နည္းပါးျပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အလြန္ျမင့္မားေသာအစိုးရက်န္းမာေရးစနစ္ေအာက္၌ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ တင္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာသံုးခ်က္မွာ ထိုသို႕ေသာအေျခအေနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ အေျခခံက်ေသာကနဦးေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားျမန္မာျပည္မွ က်န္းမာေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းအေနျဖင့္ ၾကိဳဆိုပါသည္။ ထိုသို႕ေသာၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္အျပင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ စစ္မွန္ေသာလက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိလာလိမ့္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ မိမိတို႕အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းစီမံမႈဗဟိုျပဳေသာ (Community-managed) အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈနည္းစနစ္ကို ဆက္လက္ေထာက္ခံေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ျပီး က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ မိမိတို႕၏ မိတ္ေဆြအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႕မ်ား (EHOs)၊ မဲေဆာက္ေဆးရံုအပါအဝင္ အျခားေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံက်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ အတူ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လိုပါသည္။ သို႕ေသာ္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွ အၾကိမ္ၾကိမ္တင္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ (၃) ခ်က္အတြက္ အေျဖရွာႏိုင္ရန္ ထိုသို႕ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ တရားဝင္ျဖစ္ျပီး အမ်ားပါဝင္မႈရွိကာ တိက်ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ခိုင္မာျပီးအခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ရွိေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္ရပါမည္။ ဤကနဦးျဖစ္စဥ္ကို မိမိတို႕လူနာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ေစမည့္ ခိုင္မာေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

အစည္းအေဝးအေသးစိတ္

ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္သည္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မွ ေန႕လည္စာစားရင္း ေတြ႕ဆံုမႈျပဳရန္ ဖိတ္ၾကားထားခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံမဲေဆာက္ျမိဳ႕ရွိ Wattana Village Resort တြင္ ဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္းႏွင့္ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုရန္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆံုမႈသည္ အလြန္တိုေတာင္းခဲ့ျပီး ေဒါက္တာစင္သီယာ ေမာင္မွ အဓိကအေၾကာင္းအရာ (၃) ခ်က္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ထံ တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ၾကီးဌာနဝန္ၾကီးဦးခင္ရီ၊ Dawei Princess ႏွင့္ Myanmar Egress ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအပါအဝင္ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသို႕ အလည္အပတ္ လာေရာက္ခဲ့သည္။ ဤႏွစ္ၾကိမ္တိုင္ ေတြ႕ဆံုမႈသည္ အလြတ္သေဘာသာျဖစ္ခဲ့သလို ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအနည္းအက်ဥ္းသာရွိခဲ့ျပီး တိက်ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာေသာရလာဒ္မ်ား မရွိခဲ့ေသာ္လည္း အလည္အပတ္လာေရာက္မႈအေပၚ ေဒသခံ မီဒီယာမ်ား၊ အာရွေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားမွ အလံုးအရင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပ အစီရင္ခံမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္းမွ ဇနီးျဖစ္သူေဒါက္တာေဝေဝသာကို မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသို႕ အလည္လိုက္လာေစလို၍ အစိုးရ အဖြဲ႕၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႕တြင္ အစည္းအေဝးတရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း စတင္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဒါက္တာစင္သီယာ ေမာင္မွ ျမဝတီေဆးရံုမွ ဆရာဝန္မ်ားကိုပါ အစည္းအေဝးသို႕ ဖိတ္ေခၚရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဤအစည္းအေဝးသည္ လည္း အလြတ္သေဘာသာျဖစ္ခဲ့ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မွ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ တက္ေရာက္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာ (၃) ခ်က္အေပၚ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္မွ ထပ္မံတင္ျပခဲ့သည္။ ေန႕လည္ထမင္းစားခ်ိန္အျပီးတြင္ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္အဖြဲ႕မွ ၎၏ဇနီးကို လာၾကိဳကာ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္လည္း မီဒီယာမ်ားစြာမွ လာေရာက္သတင္းယူေနခဲ့သည္။ ဤအလည္အပတ္လာေရာက္မႈအေပၚ ေဒသခံထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ မ်ားစြာသတိထားအာရံုစိုက္လာျပီး ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေမးျမန္းလာခဲ့သည္။ ေဒါက္တာေဝေဝသာ၊ ျမဝတီမွေဒါက္တာတဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ဆရာဝန္ တဦး၊ မဲေဆာက္ေဆးရံုညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတို႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အစည္းအေဝးတခုကို မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေအာက္ပါ အဓိကအေၾကာင္းအရာ (၃) ခ်က္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ မ်ားစြာေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္မွာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ထင္ရွားေနသည္။

လႊဲေျပာင္းမႈစနစ္

ျမဝတီေဆးရံု၊ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းႏွင့္ မဲေဆာက္ေဆးရံုတို႕ တခုစီ၌ လက္ခံတာဝန္ယူေပးေသာ လူနာအေရအတြက္ႏွင့္ တပ္ဆင္ထားရွိေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာအခါ ျမန္မာအစိုးရ၏ေဆးရံုကို အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ထားရွိရန္ လိုအပ္ေနသည္မွာအထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။  လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမဝတီေဆးရံု၌ လူနာကုတင္ ၅၀ သာရွိျပီး ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား မရွိေပ။ ေက့စ္ (case) အေရအတြက္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွ ႏွစ္စဥ္ ကေလးငယ္ ၃၀၀၀ ခန္႕ကို ေမြးေပးျပီး မဲေဆာက္ေဆးရံုမွလည္း ႏွစ္စဥ္ကေလးငယ္ ၃၀၀၀ ခန္႕ကို ေမြးေပးလ်က္ရွိသည္။ မဲေဆာက္ေဆးရံုမွ ေမြးေပးေသာကေလးတဝက္နီးပါးမွာ ျမန္မာျပည္သားကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ျမဝတီေဆးရံုမွ ႏွစ္စဥ္ ကေလးငယ္ ၁၂၀၀ ခန္႕ကိုသာ ေမြးေပးခဲ့သည္။ ျမဝတီေဆးရံုမွ ကုသမႈမျပဳႏိုင္ေသာလူနာမ်ားကို မယ္ေတာ္ေဆးခန္း (သို႕မဟုတ္)မဲေဆာက္ေဆးရံုသို႕ ပို႕လႊတ္သည္။ ထို႕သို႕ ပို႕လႊတ္ေသာ္လည္း လူနာလႊဲေျပာင္းမႈစာရြက္စာတမ္းမ်ား မေပးပို႕သည့္အျပင္ ေဆးရံုေဆးခန္းႏွစ္ခုၾကား ေနာက္ဆက္တြဲေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း မရွိေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ ရပ္ရြာေဒသအတြင္းအဆင့္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိသည္မွာ ထင္ရွားေနသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိေဆးရံုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဗဟိုမွတဆင့္သာ ျပဳလုပ္ေနရျပီး လေပါင္းမ်ားစြာအထိ ၾကာျမင့္ႏုိင္သည္။

 

ေမြးစာရင္း

ယေန႕အခ်ိန္အထိ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕သည္ ဤျပႆနာအေပၚ အမွန္တကယ္နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း မရွိေပ။ လက္ရွိအစိုးရ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ နယ္စပ္ရွိ ႏိုင္ငံမဲ့ကေလးငယ္မ်ားျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အတားအဆီးမ်ားစြာ ျဖစ္ေစသည္။

ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားကို တရားဝင္ေထာက္ခံအသိအမွတ္ျပဳမႈ

ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္သည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအတြက္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈစံႏွင့္ ၎စံႏႈန္းအဆင့္တခုစီတြင္ရွိေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္မ်ားကို တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အတြင္းရွိ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အေပၚ အားရေက်နပ္မႈရွိခဲ့ျပီး ခိုင္မာေသာလုပ္ငန္းအစီစဥ္မ်ား (သို႕မဟုတ္) အဆိုျပဳခ်က္မ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္မႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းအထိမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၎ကိစၥအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေရွ႕ဆက္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ မွတ္ခ်က္ျပဳသြားခဲ့သည္။

နိဂံုး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏က်န္းမာေရးစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ ယခုကဲ့သို႕ အစျပဳကမ္းလွမ္းလာမႈအေပၚ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွ ၾကိဳဆိုပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ဤရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႕ ေရာက္ရွိရန္ ခိုင္မာသည့္ရလာဒ္မ်ားႏွင့္တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား မရွိေသးေပ။ ျဖစ္စဥ္ ေရွ႕ဆက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ရန္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသည္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ္လည္း ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္သာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

 • အနာဂတ္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားသည္ တရားဝင္ေတြ႕ဆံုမႈ ျဖစ္ရမည္။ ရွင္းလင္းစြာခ်မွတ္ထားေသာ တရားဝင္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီထားသည့္ ရွင္းလင္းေသာ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္ ရွိရမည္။
 • လူနာမ်ားအတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရန္လိုအပ္မႈအေပၚေရွးရႈ၍လည္းေကာင္း၊ အေရးၾကီးေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း အနာဂတ္အစည္းအေဝးမ်ားကို မည္သည့္အဖြဲ႕၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္မွ မရွိေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံမဲေဆာက္ျမိဳ႕ရွိ ၾကားေန ေနရာ တခုတြင္ ျပဳလုပ္ရမည္။
 • ထိုအစည္းအေဝးမ်ားအေၾကာင္းကို မီဒီယာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွ ၾကိဳတင္သေဘာတူညီထားမႈ ရွိရမည္။
 • ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မွ အနာဂတ္အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားသည္ မယ္ေတာ္ ေဆးခန္းမွ တင္ျပထားေသာ အဓိကဦးစားေပးအေၾကာင္းအရာ (၃) ခုကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံႏွင့္ ရာထူးရွိသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။
 • လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေရးတို႕ကိုေရွးရႈ၍ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္မည့္သူမ်ား၏ ေနာက္ခံသမိုင္း ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးအတြင္း ၎တို႕၏အခန္းက႑ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစည္းအေဝးမျပဳလုပ္မီ ၾကိဳတင္ဖလွယ္ထားရမည္။
 • ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ ထိုင္းအာဏာပိုင္ မ်ားထံမွ ၾကိဳတင္ခြင့္ေတာင္းမႈ ျပဳရမည္။ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းအေနျဖင့္ အဆိုပါၾကိဳတင္ခြင့္ေတာင္းမႈ ေတာင္းဆိုရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈ မရွိေပ။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းအေနျဖင့္ အနာဂတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္မွ တင္ျပခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာ (၃) ခ်က္အပါအဝင္ အျခားေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ခိုင္မာေသာေျခလွမ္းမ်ားကို အစျပဳေပးႏိုင္လိမ့္မည့္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဤအခြင့္အေရးကိုယူ၍ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ံ လူထုအေျချပဳလူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စစ္မွန္ေသာပူးေပါင္းမႈႏွင့္အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနာက္တဆင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အေျခအေနသေဘာထားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး မယ္ေတာ္ေဆးခန္းအေနျဖင့္ သမတဦးသိန္းစိန္၊ ဝန္ၾကီးဦးေအာင္မင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးတို႕ထံသို႕ တရားဝင္ ေတာင္းဆိုမႈ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထံသို႕လည္း မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၏ ရပ္တည္မႈအေပၚ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အနာဂတ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႕ အစည္းအေဝးတြင္ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ တင္ျပခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားယူေဆာင္လာေပးလိမ့္မည္ဟု မိမိတို႕မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသည္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကိုကာကြယ္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္မႈမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ စည္ရံုးမႈလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အေလ်ာက္ ထိုသို႕ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ လူထု၏ဘဝမ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာကိစၥရပ္မ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ျပည္သူမ်ားမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ စတင္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (Ethnic Health Organizations) ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အျမန္ဆံုးစတင္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ စစ္ဒဏ္အတြင္းက်ေရာက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ပိုမိုယံုၾကည္မႈရွိလာေစရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး က႑မ်ားတြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ တစ္ခုအျဖစ္ ထားရွိသင့္သည္။     ။

ဆက္သြယ္ရန္

ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ (စက္တင္ဘာ ၁၈ မွ ၂၃ အထိ)

အေမရိကန္- +1 240 370 5908

အယ္သဝါး (ထိုင္းႏိုင္ငံ)+66 810448521

Advertisements

ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ဘီဘီစီအင္တာဗ်ဴးအေပၚ ေကအင္အုိ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Source: http://jinghpawkasa.blogspot.com.au/2012/10/blog-post_3936.html

ဗမာမြတ္စလင္မ္အစည္းအရုံးမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ အဓိကရုဏ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

သေဘာထားထုတ္ျပန္ျခင္း

B.M.A(Germany)၁။ ဇြန္လ(၅)ရက္၊ ၂၀၁၂ခုထုတ္ အစိုးရသတင္းစာမ်ားက “မြတ္စလင္ကုလားမ်ား၏ ရခုိင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ား” ဟူေသာ ေရးသားခ်က္မ်ားျဖင့္ သာမန္ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုကုိ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး မုန္းတီးမႈ ပဋိပကၡအသြင္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ စတင္လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့သည္။

၂။ သမၼတရုံးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးေဇာ္ေဌးက မွဴးေဇာ္အမည္ျဖင့္ “ဘဂၤလားဒက္ရွ္က ရုိဟင္ဂ်ာ လက္နက္ကိုင္ေတြ ဗမာျပည္ထဲ က်ဴးေက်ာ္လာျပီဆုိေသာ မမွန္သတင္းမွစ၍ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ လာမေျပာေစလုိေၾကာင္းက အလယ္ ရခုိင္လူထုရဲ့ အသက္ကုိ အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔က အဆုံး” ၄င္း၏ Facebookမွ တာဝန္မဲ့ ဆက္တုိက္ေရးသား ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္လာခဲ့သည္။

၃။ ထုိ႔ေနာက္ အျပန္အလွန္ စြပ္စဲြမႈမ်ားႏွင့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအျပင္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအဆင့္ဆင့္၏ မမွ်မတ ဘက္လုိက္ က်င့္သုံးသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ေရွ႕ဆင့္ ေနာက္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

၄။ တစ္ဖန္ တရားမဝင္ ခုိးဝင္လာသူမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ အဆက္ဆက္က အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ႏုိင္ငံသား ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြ႕ရွိလာသည္။

၅။ ျပည္တြင္းမီဒီယာ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ Facebooks မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရးမ်ားကို ေထြးေရာယွက္တင္ ေဖၚျပေနၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အာဆီယံအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမ်ား၊ အုိအုိင္စီ(OIC)၊ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံမ်ားက ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢစသည္တုိ႔က လူနည္းစု အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္မႈ ခံေနရေသာ သတင္းမ်ားအေပၚတြင္ စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္ၾကေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိလာၾကသည္။

၆။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ရွိ မြတ္စလင္အစြန္းေရာက္မ်ားကလည္း ျမန္မာျပည္ကုိ ဘာသာေရးစစ္ပြဲ(ဂ်ီဟတ္) ဆင္ႏႊဲမည္ဟူေသာ ျခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ားကုိလည္း စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ ၾကားသိလာရသည္။

၇။ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ အထိကရုဏ္းမ်ားတြင္ ေသေၾက ပ်က္ဆီး ဆုံးရႈံးခဲ့ၾကေသာ ႏွစ္ဖက္ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အထူးဝမ္းနည္း ေၾကကဲြရပါသည္။ ထုိအေရးအခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးလုိလားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ က်န္ရွိေသးေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လယ္သမားအခြင့္အေရးစေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ တင္းမာသူမ်ားအလုိက် ေမွးမွိန္အားေပ်ာ့လာသည္ကုိလည္း စိတ္မေကာင္းႀကီးစြာျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္အစည္းအရုံး၏ သေဘာထားကုိ ယခုကဲ့သုိ႔ ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

(က) ရုိဟင္ဂ်ာကိစၥအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသားျပသနာမ်ားကုိ (တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဟူေသာ ေဝါဟာရအား အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ အဓိပၸါယ္ေဖၚျပထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။) အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ျပည္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရးကိုလည္း မထိခုိက္ေစ၊ ႏုိင္ငံတကာစံမ်ားႏွင့္လည္း ညီေစေသာ ကြန္ဖရင့္ႀကီးတစ္ခုျဖင့္ အျပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားရယူရန္။

(ခ) ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း တရားဝင္ေနထုိင္သူ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ မည္သည့္ဘာသာ၊ မည္သည့္လူမ်ိဳးပင္ျဖစ္ေစ တည္ဆဲတရားဥပေဒမ်ားအရ တန္းတူရည္တူ အသိအမွတ္ျပဳ အကာအကြယ္ေပးရန္။

(ဂ) တရားမဝင္ ခုိးဝင္လာသူမ်ားႏွင့္ ခုိးဝင္ခြင့္ျပဳသူမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္။

(ဃ) အထိကရုဏ္းျဖစ္ပြါးေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္သူမ်ားႏွင့္ အထိကရုဏ္းကာလအတြင္း ဥပေဒမဲ့က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ ေဖၚထုတ္၍ ေက်ာသား ရင္သား မခဲြျခားဘဲ ေနာက္ေနာင္ မက်ဴးလြန္ဝ့ံေအာင္ ထိေရာက္ဟန္႔တားေသာ အျပစ္ဒါဏ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္။

(င) အထိကရုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ က်ိဳးေၾကသြားရရွာေသာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းႏွစ္ခု ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ထိေရာက္အားေကာင္းေသာ အကူအညီမ်ားကုိ အလွ်င္အျမန္ရယူရန္။

(စ) ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူမႈမ်ားႏွင့္ ေကာလာဟလမ်ား၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမွာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ တစ္စုံတစ္ရာ ဖုံးကြယ္ထားရန္ အေၾကာင္းမရွိဟု မိမိကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္မႈရွိပါက ႏုိင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ လာေရာက္ခြင့္ျပဳရန္။

(ဆ) ဘာသာေပါင္းစုံ၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ခ်စ္ၾကည္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ေကာ္မရွင္တစ္ခုဖဲြ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

(ဇ) လက္ရွိအၾကပ္အတည္းကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ မြတ္စလင္အစြန္းေရာက္မ်ား၏ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္ ေသြးထိုး လႈံ႕ေဆာ္မႈမွန္သမွ်ကုိ ျပင္းထန္စြာ ရႈံ႕ခ်သည္။ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားသည္ သမုိင္းစဥ္လာအရ တုိင္းျပည္ကုိ သစၥာခံေသာ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ားသာျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ပက ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ေသြးထုိးစြက္ဖက္မႈမွန္သမွ်ကုိ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြ၍ ျပည္ေထာင္စု၏ အခ်ဳပ္အျခာကုိ သက္စြန္႔ၿကုိးပမ္း ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ျမန္မာမြတ္စလင္ အစည္းအရုံး

ဇူလိုင္လ (၂၇) ရက္၊ ၂၀၁၂

မီဒီယာကိစၥဆက္သြယ္ရန္

 1. ကိုေက်ာ္စြာ၊ ဖုံး- +၄၄ ၇၈၂ ၈၄၂ ၆၈၀၁၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ အီးေမးလ္ – kyawzwa@b-m-a.org
 2. ေဒၚေမာ္လီ၊ ဖုံး- +၁ ၄၁၆ ၅၁၆ ၇၃၈၃၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အီးေမးလ္ – law4women@gmail.com
 3. မယာစမင္းန္၊ +၁ ၄၀၈ ၂၅၀ ၆၆၂၇၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု – အီးေမးလ္ – yasnohana@sbcglobal.net

BURMA PROJECT – SITUATION OF THE ROHINGYAS IN NORTH ARAKAN STATE

In August 2008 the Irish Centre for Human Rights received funding from Irish Aid to launch a project on the human rights situation of the Rohingyas/Muslims of Rakhine State in Western Burma/Myanmar. As part of the project a research unit was established at the Irish Centre for Human Rights to carry an open source research and take part in a fact-finding mission and the drafting of a report under the supervision of Prof. William Schabas.

In 2009, Nancie Prudhomme (project manager and researcher) and Joseph Powderly (project researcher) undertook a 4-week fact-finding mission to gather more detailed, first-hand and new information about the situation of the Rohingyas in Western Burma. As part of their mission Nancie and Joseph visited Burma and Thailand. In Thailand, they had meetings on the  situation of the Rohingya “boat people” pushed back to sea at the beginning of 2009 and on the status of the Rohingya issue within Asia generally and more specifically at the ASEAN level.

As part of the fact-finding mission the researchers also spent two weeks in Bangladesh visiting refugee camps and interviewing Rohingya refugees and human rights and humanitarian workers. The researchers were joined in Bangladesh by Mr. John Ralston, Executive Director of the International Institution for Criminal Investigation and former Chief of Investigations at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and for the UN Independent Commission of Inquiry for Darfur. The team interviewed Rohingya victims in and around refugee camps in Bangladesh. The mission in Bangladesh provided detailed information on the causes for flight to Bangladesh and the current situation in Western Burma.

The report of the Rohingya project was officially launched on June 16 th, 2010 by Micheál Martin, the Irish Minister for Foreign Affairs, at Iveagh House.

Source: IRISH CENTRE FOR HUMAN RIGHTS at http://www.nuigalway.ie/human_rights/documents/ichr_rohingya_report_2010.pdf

“The Government Could Have Stopped This”

AUGUST 1, 2012
This report describes how the Burmese authorities failed to take adequate measures to stem rising tensions and the outbreak of sectarian violence in Arakan State. Though the army eventually contained the mob violence in the state capital, Sittwe, both Arakan and Rohingya witnesses told Human Rights Watch that government forces stood by while members from each community attacked the other, razing villages and committing an unknown number of killings.The report is based on 57 interviews conducted in June and July 2012 with affected Arakan, Rohingya, and others in Burma and in Bangladesh, where Rohingya have sought refuge from the violence and abuses.

Source: Human Rights Watch at http://www.hrw.org/reports/2012/07/31/government-could-have-stopped

Genocide ဆိုတာဘာလဲ(ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး သတ္ၿဖတ္မွဳအတြက္အေထာက္ အထားပုိ႔ေပးရန္) …

ရခုိင္ၿပည္နယ္ အတြင္း ေဒသ အသီးသီး၌ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္မ်ားကုိ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ၿဖတ္ခဲ႔သည္ဟုနဳိင္ငံတကာမွ ေၿပာခဲ႔ၿပီးၿဖစ္သည္႔။ဤအခ်က္ကုိ အတည္ၿပဳနဳိင္ရန္ သက္ေသ အ ေထာက္ အထား မ်ားလည္းၿပည္႔စုံဖုိ႔ အလြန္ လုိအပ္ပါသည္။မိမိတုိ႔ေဒသ အသီးသီး၌ မတရားသတ္ၿဖတ္ခံရသည္႔ ညီကုိေမာင္ႏွမ၊ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား၊ရပ္သူ/သားမ်ား၊ေနအိမ္၊ဗလီ မ်ား၊မဒရဆာေက်ာင္းမ်ားမီးရွဳိ႕ခံရၿခင္း၊စီးပြါးဥစၥာ ဖ်က္စီးခံရၿခင္း စသည္႔အမည္စာရင္း မ်ား၊ သတင္းအမွန္ကုိ ဤေနရာ သုိ႔ေပးပုိနဳိင္ပါေၾကာင္းအသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

ေဒသခံ အာဏာပုိင္မ်ားကလည္း လူမ်ဳိးတုန္သတ္ၿဖတ္မွဳပါ၀င္ခဲ႔သည္။၎ကိစၥတြင္ RNDP ဥကၠဌ ဦးေအးေမာင္(တိရစာၧန္ ဆရာ၀န္) ကဦးေဆာင္ခဲ႔သည္။ထုိကဲ႔သုိ႔ လူသတ္ တရားခံ မ်ား ပါ၀င္း ကုိ ေဖၚထုတ္နဳိင္ရန္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုအၿပင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊နဳိင္ငံတကာတြင္လည္းတာ၀န္ရွိေပသည္။သုိ႔ၿဖစ္ရာ ၿဖစ္ရပ္အမ်န္ ကုိရဲရင္႔စြာ တင္ၿပရန္ လုိေပမည္။

ေပးပုိ႔ရန္လိပ္စာ – feedbackvorohingyas@gmail.com

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၊ ဘဂံုးနားရြာတြင္ ဇြန္လအတြင္းက နစကလက္နက္ကုိင္မ်ား၊ ရဲမ်ားႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ဳိးအၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္၊ ရုိက္ႏွက္၊ ဖမ္းဆီးခံရမႈစာရင္းမ်ားကိုေအာက္ေဖၚၿပပါ ဇယား တြင္ ဆက္လက္ဖတ္ရွဳပါရန္—
Photo: ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၊ ဘဂံုးနားရြာတြင္ ဇြန္လအတြင္းက နစကလက္နက္ကုိင္မ်ား၊ ရဲမ်ားႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ဳိးအၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္၊ ရုိက္ႏွက္၊ ဖမ္းဆီးခံရမႈစာရင္းမ်ား<br /><br />
ကိုေအာက္ေဖၚၿပပါ ဇယား တြင္ ဆက္လက္ဖတ္ရွဳပါရန္---
‏Photo: شهداء أراكان بورما‏
ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ သံတြဲျမိဳ႕ ဘာသာေရးခရီးစဥ္မွ ျပန္လာေသာ ျမန္မာမြတ္စလင္(၁၀)ဦးမွာ အၾကမ္းဖက္သမား လူတစုရဲ႕ ၾကိဳတင္ၾကံစည္မႈျဖင့္ ရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည့္မွာ ယေန႔တြင္ (၂) လ တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ပါျပီ။

အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈတြင္ ပါ…See More

Photo: ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ သံတြဲျမိဳ႕ ဘာသာေရးခရီးစဥ္မွ ျပန္လာေသာ ျမန္မာမြတ္စလင္(၁၀)ဦးမွာ အၾကမ္းဖက္သမား လူတစုရဲ႕ ၾကိဳတင္ၾကံစည္မႈျဖင့္ ရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည့္မွာ ယေန႔တြင္ (၂) လ တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ပါျပီ။ </p><br />
<p>အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ မည္သူတဦးတေယာက္ကိုမွ် ယေန႔အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွေသးသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ေသာ ျပည္ထဲေရးဒု-ဝန္ၾကီး ဦးေဆာင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္လူသတ္မႈကို မ်က္ျမင္သတ္ေသမရိွေသာေၾကာင့္ လူသတ္မႈမွ သူေသမႈအျဖစ္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈကို မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။</p><br />
<p>အဆိုပါဥပဒမဲ့ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူအားလံုးကို ထိုက္တန္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကို အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာမြတ္စလင္ မီဒီယာမွ ေတာင္းဆိုပါသည္။</p><br />
<p>(ဓါတ္ပံုမွာ ေတာင္ကုတ္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေသာ ျမန္မာမြတ္စလင္(၁၀) ဦးအား သံတြဲျမိဳ႕ အစၥလာမ္သုႆာန္တြင္ ေျမျမဳပ္ သျဂိဳလ္ေနပံုမ်ားျဖစ္သည္။)
We,as human being should respect others as human being. Let us think logically Rohingyas’ status in Burma. As they are deprived their Citizenship they denied all the basic rights 4 having normal life like you. Their entry in Thailand is neither legal nor illegal. They are Stateless and Refugees. Should be given UNHCR & NGOs Access. Burma Junta is responsible. Why not they come by AirBus A380, why risking life by sea?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
This is Hisan Ahmad from Ngakhura village of Moung daw .last day the mogh(rakhine) and Nasaka held meeting to kill Rohingya then they kill a Rohingya young man. May Allah keep his soul in Paradise.He is 24 years ,his name is Husan Ahmad.
Photo: This is Hisan Ahmad  from Ngakhura village of Moung daw .last day the mogh(rakhine) and Nasaka held meeting to kill Rohingya then they kill a Rohingya young man. May Allah keep his soul in Paradise.</p><br />
<p>He is 24 years ,his name is Husan Ahmad.
How Inhumane Rakhine Buddhist, Burmese and Bangladesh Government are! ROHINGYA dead bodies who lost lives by drowning. The World is still watching the Ethnic Cleansing.
Muslim (Rohingya) terrorist attack Arakan Burma .
Photo: Muslim (Rohingya) terrorist attack Arakan Burma .
2012 Rohingya Massacre – Photos and Videos‘s photo.
How Inhumane Rakhine Buddhist, Burmese and Bangladesh Government are! ROHINGYA dead bodies who lost lives by drowning. The World is still watching the Ethnic Cleansing.
Image4- #Rohingya community in Refugee camp as Tomas quintana visits #Arakan
Photo: Image4- #Rohingya community in Refugee camp as Tomas quintana visits #Arakan
Rohangya Refugees
Photo: Rohangya Refugees
هذا هو حال الإنسان في مخيم اللاجئين الروهنجيين في بنجلاديش
‏Photo: هذا هو حال الإنسان في مخيم اللاجئين الروهنجيين في بنجلاديش‏
Photo
Untitled Album (118 photos)
Photo

Burned the day before yesterday night for the Muslims of two villages in the province of Arakan Chukto cited around twenty and neighborhoods are surrounded by the army and forbidden from providing any aid God and to God and to Him we shall return

‏Photo: أحرقت أول أمس ليلاً قريتان لمسلمي محافظة تشوكتو في أراكان واستشهد نحو عشرين والأحياء محاصرون من الجيش وممنوعون من تقديم أي مساعدات إنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون<br /><br />
_________________<br /><br />
Burned the day before yesterday night for the Muslims of two villages in the province of Arakan Chukto cited around twenty and neighborhoods are surrounded by the army and forbidden from providing any aid God and to God and to Him we shall return‏
Photo
Rakhine Buddhist terrorist busy with the weapons to attack Muslims.
Photo: akhine Buddhist terrorist busy with the weapons to attack Muslims.
Muslims houses were burning. No helps available to extinguish the flame. Alomost every Muslim houses were burned by the Buddhist Rakhine extremist. Such picture will never appear on media.
Photo: Muslims houses were burning. No helps available to extinguish the flame. Alomost every Muslim houses were burned by the Buddhist Rakhine extremist. Such picture will never appear on media.
Photo
ေဇာ္မတက္အုပ္စု၊ ဟသၤာရပ္ကြက္မွ ေသဆံုးမႈ သတင္းေဖာ္ထုတ္ခ်က္ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ ခရုိင္ ေဇာ္မတက္ အုပ္စု၊ ဟသၤာရပ္ ကြက္ ေနထုိင္သူ အဒူဆလန္း ၊(၅၀)ႏွစ္ (ဘ) အာမီဟူေဆာင္း မွာ ရတခမရ (၃၂၅)မွ စစ္သည္မ်ားမွ ေသနတ္ျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္စဥ္ တြင္ ထိမွန္ေ…See More
Photo: ေဇာ္မတက္အုပ္စု၊ ဟသၤာရပ္ကြက္မွ ေသဆံုးမႈ သတင္းေဖာ္ထုတ္ခ်က္ </p><br />
<p>ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ ခရုိင္ ေဇာ္မတက္ အုပ္စု၊ ဟသၤာရပ္ ကြက္ ေနထုိင္သူ အဒူဆလန္း ၊(၅၀)ႏွစ္ (ဘ) အာမီဟူေဆာင္း မွာ ရတခမရ (၃၂၅)မွ စစ္သည္မ်ားမွ ေသနတ္ျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္စဥ္ တြင္ ထိမွန္ေသဆံုး သြားေၾကာင္း ေကာလဟာလ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚျခင္းႏွင့္ ၄င္းအား ေဇာ္မ တက္ ေက်းရြာ ဘဂၤါလီ သခၤ်ိဳင္းတြင္ ေျမျမွဳပ္ထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိ ခဲ့ပါသည္။ </p><br />
<p>အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျဖစ္မွန္ ေပၚေပါက္ ေစေရး ႏွင့္ လုိအပ္ သလုိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရန္ အတြက္ သက္ဆုိင္ရာမွ ညႊန္ၾကားခ်က္ အရ နယ္ေျမခံ တပ္ရင္းမွ ဗုိလ္၀င္းမင္းထြန္း ဦးစီး တပ္စု တစ္စု သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ရက္ ၁၄၃၀ နာရီတြင္ ေသဆံုးသူ မိသားစု ၀င္မ်ား၊ ၄င္း ေက်းရြာမွ တာ၀န္ရွိသူ မ်ား၏ အကူ အညီျဖင့္ ေျမျမွဳပ္ ထားေသာ ေနရာသို႕ သြားေရာက္ တူးေဖာ္ၿပီး ေမာင္ေတာ ျပည္သူ႕ ေဆးရံုသုိ႔ ၁၆၀၀ နာရီ တြင္ ပုိ႕ေဆာင္၍ ရင္ခြဲ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေသနတ္ ဒဏ္ရာ ေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း မဟုတ္ဘဲ ၄င္းတြင္ ရွိသည့္ နွလံုးေရာဂါ ျဖင့္သာ ေသဆံုးေၾကာင္း ဆရာ၀န္မွ စစ္ေဆး ခ်က္အရ အတည္ျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။</p><br />
<p>http://www.mwdmedia.net/2012/08/blog-post_2695.html
A Mass Protest in front of Burma Embassy New Delhi, #India against mass massacres of #Rohingya Muslims in Burma, SIO, WPI, JIH, along with other Political Parties
Photo: A Mass Protest in front of Burma Embassy New Delhi, #India against mass massacres of #Rohingya Muslims in Burma, SIO, WPI, JIH, along with other Political Parties
Photo
Police and Army is not playing their role for Peace in Burma, they are completely supporting bloody monks for the massacre, Please share for the safety of muslims on the front of Social Media – Jamaat-e-Islami Pakistan
Photo: Police and Army is not playing their role for Peace in Burma, they are completely supporting bloody monks for the massacre, Please share for the safety of muslims on the front of Social Media - Jamaat-e-Islami Pakistan
Myanmar Police open fire to innocent Rohingya in Arakan, Burma
Photo: Myanmar Police open fire to innocent Rohingya in Arakan, Burma
Photo
Photo
Photo
‏Photo: شهداء أراكان بورما‏
نداء عاجل: لم يتوقف أعمال العنف ولم يهدأ الحقد بل إنهم ماضون في خططهم ، اليوم الأحد بعد الظهر هاجم البوذيون الحاقدون ببتعاون القوات المسلحة والأمن في منطقة جديدة وهي مدينة كيوكتو حيث أحرق قريتين بأكملها أمام أعين الأمن وهم يتفرجون ، وكم قتل واختطف حتى لايعرفون .
‏Photo: نداء عاجل: لم يتوقف أعمال العنف ولم يهدأ الحقد بل إنهم ماضون في خططهم ، اليوم الأحد بعد الظهر هاجم البوذيون الحاقدون ببتعاون القوات المسلحة والأمن في منطقة جديدة وهي مدينة كيوكتو حيث أحرق قريتين بأكملها أمام أعين الأمن وهم يتفرجون ، وكم قتل واختطف حتى لايعرفون .‏
Photo
Image5- #Rohingya community in Refugee camp as Tomas quintana visits #Arakan
Photo: Image5- #Rohingya community in Refugee camp as Tomas quintana visits #Arakan
Rakhine Buddhist terrorist are waiting to ambush Rohingya Muslims who escape from the attack.
Photo: Rakhine Buddhist terrorist are waiting to ambush Rohingya Muslims who escape from the attack.
သမၼတ သဝဏ္လႊာ စာတမ္းအျပည့္အစံု    http://news.mmsy.info/news/5242

Genocide ဆိုတာဘာလဲ

ဂ်ီႏိုဆိုက္ဒ္သည္ လူမ်ိဳးတုန္းရာဇဝတ္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး စစ္ကာလအတြက္သာမက စစ္မျဖစ္သည့္ကာလအတြက္လည္း အက်ဳံးဝင္သည္။ က်ဴးလြန္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ လူ႔ အသက္ ကို တန္ဖိုးမထားသည့္ သေဘာထား ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး အာဏာရွင္ဘက္ေတာ္သားတို႔က က်န္ႏိုင္ငံသားတို႔အား ဘာသာကြဲဒိ႒ိမ်ား၊ အ႐ိုင္း အစိုင္းမ်ား၊ ဥပေဒ ေဘာင္ ျပင္ပ ကလူမ်ား၊ ေအာက္တန္းစားလူမ်ဳိးမ်ား၊ ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ား၊ ေသာင္းက်န္းသူအဖ်က္သမားမ်ား၊ မင္းမဲ့ဝါဒီမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ား၊ နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစမ်ား၊ ပုဆိန္႐ိုး မ်ား၊ လူတန္း စားရန္သူမ်ား၊ တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား စသည္ျဖင့္ တံဆိပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကပ္ၿပီး ဂ်ီႏိုဆိုက္ဒ္ကို အမ်ားနဲ႕မတူ သည့္ ေန ရာ သို႕ေရာက္ေအာင္။ ကြဲျပားေစရန္ၾကိဳ တင္ လုပ္ ေဆာင္ ေလ့ရွိၾကသည္။ ကိုယ့္အတြက္ကိုမူ ျမင့္ျမတ္ေသာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား၊ ျမင့္ျမတ္ေသာလူမ်ဳိးမ်ား၊ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာသန္႔ရွင္းတည္တံ့ေရးကို ေစာင့္ထိန္းသူမ်ား၊ တိုင္းျပည္ ကို အဓိကေစာင့္ေရွာက္ေနရသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံအတြက္ အဓိကအနစ္နာခံေနသူမ်ား၊ အမ်ဳိး သား ႏိုင္ငံ ေရးသမားမ်ား၊ စစ္မွန္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား စသည္ျဖင့္ မိမိတို႔ ကိုယ္မိမိ သတ္မွတ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္၊ အမ်ဳိးသား၊ မ်ဳိးခ်စ္၊ ဝံသာႏု၊ စည္း လံုး ညီ ၫြတ္ ေရး ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားကို အသုံးျပဳကာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကို ပိုမိုျပင္းထန္ ေအာင္ျပဳ လုပ္ ကာ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္တြန္းပို႕ေလ့ရွိၾကသည္။ ကုလသမဂၢက ၁၉၄၈ ခုတြင္ ဂ်ီႏို ဆိုက္ဒ္ ကြန္ဗင္းရွင္း စာခ်ဳပ္ကို အေသအခ်ာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ရာ ၁၉၅၁ ခုမွာ စတင္အသက္ဝင္ခဲ့ၿပီး ယခု အခါ ျမန္မာအပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ၁၃ဝ ေက်ာ္က လက္ခံ အတည္ျပဳ ထားသည္။ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပုဒ္မ ၂ တြင္ ဂ်ီႏိုဆိုက္ဒ္ကို ယခုလို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ထားသည္။

“ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူအုပ္စု သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးဆုိင္ရာ လူအုပ္စု သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ လူအုပ္စုတခုကို တခုလံုးေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစိတ္တပိုင္း ေသာ္ လည္း ေကာင္း ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္ျခင္း။
(က) ယင္းလူအုပ္စု အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊
(ခ) ယင္းလူအုပ္စု အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ႐ုပ္ခႏၶာပိုင္းအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ပိုင္းအရ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း၊
(ဂ) တစ္ခုလံုးအရ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအရ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေစရန္ အေသအခ်ာ စီစဥ္ ထားသည့္ ဘဝအေျခအေနမ်ားကို ယင္းလူအုပ္စုအေပၚ၌ သက္ ေရာက္ ေစျခင္း၊
(ဃ) ယင္းလူအုပ္စုအတြင္း ကေလးေမြးဖြားမႈမ်ားကို တားျမစ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊
(င) ယင္းလူ အုပ္စုမွ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အျခားလူစုသို႔ အတင္းအဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းပစ္ျခင္း။”

၁၉၉၄ ခု ရဝမ္ဒါႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးက ဂ်ီႏိုဆိုက္ဒ္ကို ယခုလို ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္၍ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။

“လူအုပ္စုတခုကို မေသ႐ံုတမယ္ မဝေရစာ ေကြၽးထားျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ားမွ စနစ္တက် ေမာင္းထုတ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို အနိမ့္ဆံုးလိုအပ္ခ်က္ထက္ ႏွိမ့္ခ်ပစ္ျခင္း၊ ယင္းလူအုပ္စုကို တခုလံုးအရ သို႔မဟုတ္ တစိတ္တပိုင္းအရ ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ အထူးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မုဒိမ္းမႈ၊ လိင္ကိစၥ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း။”

ဟူ၍ျဖစ္ေလသည္။

ဂ်ီႏိုဆိုက္ က်ဴးလြန္သည့္ အဆိုးဆံုးအာဏာရွင္တို႔ကို ျပင္ပမွအင္အားသံုးသည့္နည္းျဖင့္သာ နိဂံုးခ်ဳပ္ေစႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ကေမၻာဒီးယား၊ ရဝမ္ဒါ၊ အေရွ႕တိေမာ၊ ေဘာ့စ္နီးယား- ဟာဇီဂိုဗီးနား၊ ကိုဆိုဗို၊ လိုင္ေဘးရီးယား၊ ဆီယာရာလီယြန္း၊ ေဟတီ၊ ပနားမား၊ အီရတ္၊ အာဖဂန္နစၥတန္ စသည့္ ဥပမာမ်ား အထင္အရွားရွိေနသည္။ မည္သူမွ် ျငင္းမရႏိုင္သည့္ သက္ေသ သာဓကမ်ားျဖစ္သည္။သတိခ်ပ္စရာပင္ျဖစ္သည္။

ကဲ ဒီေန႕ေတာ့ သုံးသပ္တင္ျပမႈကို ဒီေလာက္နဲ႕ပဲရပ္နားပါရေစ။ ရဝမ္ဒါျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ဆက္လက္ေလ့လာခ်င္သူမ်ားကေတာ့ “ဟိုတယ္ရဝမ္ဒါ” ဆိုတဲ့ တကယ္႕အျဖစ္အပ်က္ကို အေျခခံျပီး႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ရုပ္ရွင္ကို ယူက်ဴ႕ေပၚမွာ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႉဖို႕တိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ။

Rwanda Genocide documentary Part I
Rwanda Genocide documentary Part II
Rwanda Genocide documentary Part III
Rwanda Genocide documentary Part IV
Rwanda Genocide documentary Part V
Rwanda Genocide documentary Part VI
Rwanda Genocide documentary Part VII
Rwanda Genocide documentary Part VIII
Hotel Rwanda

ဝါးလုံးရွည္ အတီး ရဲ့ Facebook စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
ဝါးလုံးရွည္အတီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စာလုံးေပါင္းသတ္ပံုအပါအဝင္ အနည္းငယ္ ျပင္ဆင္မႈရွိပါသည္။

Tags

အၿပည္႔အစုံဖတ္ရန္ ကုိ ႏွိပ္ ကုိပါ ,

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ အာဖရိကတိုက္ ရဝမ္ဒါႏိုင္ငံမွ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ (ယေန႔ ရုိဟင္ဂ်ာ ကုိ အစားထုိး ၾကည္႔ပါ)

 http://news.mmsy.info/news/5678