Archives

ရခုိင္ၿပည္ရွိမြတ္စလင္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ ပညာေရးကိစၥကုိ NDPD ပါတီမွ သမၼတထံတင္ၿပေသာ စာတမ္း …

ရခုိင္ၿပည္ရွိမြတ္စလင္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏

ပညာေရးကိစၥကုိ NDPD ပါတီမွ

သမၼတထံတင္ၿပေသာ စာတမ္း 

004 001

005 001

006 001

Advertisements

သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ထံသုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ထံသုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ဦးသိန္းစိန္
သမၼတႀကီး
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ အေျခခံၿပီး ရခုိင္-ရုိဟင္ဂ်ာ အတူတကြေနထုိင္ေရးႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား မွ်တစြာ အတူေနရာခ်ထားရာတြင္ ဟန္႔တားမႈမ်ားကုိ တားဆီးေခ်မႈန္းေရး တင္ျပျခင္း 
(၁) ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းေရးတြင္ အေနာက္သား ရခုိင္တုိ႔၏ အၾကမ္းဖက္ မႈေၾကာင့္ႏုိင္ငံတ ကာ အလယ္တြင္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈကုိ ဟန္႔တားမႈျဖစ္ေစေသာ မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒ ဆန္မႈကုိ ခြင့္မ လႊတ္ ႏုိင္ေသာ က်ဴးလြန္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္ေက်ာက္ တင္ပါ၏။
(၂) ထုိနည္းတူ သမုိင္း ေၾကာင္းအရ အတူတကြ  နိုင္ငံေတာ္ တာ၀န္ကုိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ လာခဲ့ေသာ ရခုိင္- ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔၏ တန္းတူ ညီမွ်ေသာ လူ႔အခြင့္ အေရးမ်ားကုိ စစ္အာဏာရွင္ မဆလပါ တီေခါင္းေဆာင္ ေန၀င္း မွဦးေဆာင္၍ ဘဂၤလားႏုိင္ငံသား ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ေမာင္အားျပည္နယ္ တာ၀န္ခန္႔ၿပီး ရခုိင္လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒျဖင့္ ေသြးခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သလုိ ယခုတဖန္ အေနာက္သား ရခုိင္ အုပ္ စုေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္ ေသာ  ေအးေမာင္ တုိ႔ကလည္း အၾကမ္း ဖက္မႈ တစ္ခု ဆင္ၿပီးေသြးခဲြေန သည္ မွာ ထင္ ရွားေန ပါ သည္။
(၃) ယခု တဖန္ျပည္နယ္တြင္ ေသြးခြဲမႈနည္း လမ္းသစ္ တစ္ခ်ဳိ႕က်င့္သုံးလ်က္ရွိ ရာႏုိင္ငံေတာ္မွ အသိအ မွတ္ျပဳေစ လုိပါသည္။
(က) ရခုိင္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အတူတကြ မေနထုိင္လုိေၾကာင္း ရာဇသံျဖင့္ေဒသ ခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အား ၿခိမ္း ေျခာက္ျခင္း
(ခ) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသား ရခုိင္ႏွင့္မ်ဳိးႏြယ္စု မ်ားကုိ ဥပေဒမဲ့ ဖိတ္ေခၚ၍ အခမဲ့ေနအိမ္ႏွင့္ လယ္ယာေျမ မ်ားေထာက္ပံ့ ကာလက္ရွိ ဒုကၡသည္အား မငဲ့ညွာျခင္း
(ဂ) အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ဒုကၡသည္ ရခုိင္အုပ္စုမ်ားအား ခြဲထုတ္၍ ဆတ္ရုိးက်ေခ်ာင္းေဘး စက္မႈဇုံတြင္ေန အိမ္ေပါင္း ၆၉၉ အိမ္ေဆာက္ေပးေနျခင္း
(ဃ) လူမ်ဳိးခြဲျခား စစ္တမ္းေကာက္ျခင္းႏွင့္ လူမ်ဳိးမွန္အား တင္ျပျခင္းကုိ ဖီဆန္၍ အတင္း ဘဂၤလီ ဟုေရး မွတ္ျခင္း၊ မရလွ်င္ မတရားႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေငြညွစ္ျခင္း၊ သည္းမခံႏုိင္လွ်င္ တုိင္းတပါးသုိ႔ ထြက္ေျပးရန္ ဖန္ တီးေပးျခင္း တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။
(င) ရခုိင္ အၾကမ္းဖက္အေရးသည္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈဟု မယူဘဲ လူမ်ဳိးစု မ်ားႏုိင္ငံသားျဖစ္တည္ေရး၊ မတည္ေရး ဟူေသာ မွားယြင္းေသာ ယူဆခ်က္ျဖင့္ေလွ်ာက္ လွမ္းၿပီးေဒသ လုံၿခဳံေရးကုိ ထိပါးေနျခင္း
(၄) ရုိဟင္ဂ်ာသည္ ဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္ အညီတရား ၀င္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ လင့္ကစား လ၀က၀န္ႀကီးမွ ရိုဟင္ဂ်ာ သည္ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ေသာ္ လည္းႏုိင္ငံမဲ့ မျဖစ္ေစ လုိေသာေၾကာင့္ႏုိင္ငံ တြင္းေနထုိင္ခြင့္ေပး ထား ျခင္း ဟူေသာဥပေဒ မဲ့ေျပာဆုိေနျခင္း စသည္တုိ႔သည္ ဥပေဒေၾကာင္း အရအႏၱရာယ္ဆုိးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ရမည္ ျဖစ္ သည္။
(၅) ထုိ႔ေၾကာင့္ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ဒီမုိကေရစီဖြံ႔ၿဖဳိးေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ ဦးထိပ္ထားလ်က္ ရခုိင္ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ပါ၀င္ဆက္ႏြယ္လ်က္ ရွိေသာ ထိပ္တန္း (၁၀) ဦးကုိ အမႈတြဲျဖင့္ မွတ္ တမ္းတင္ ထားပါသည္။
(က) အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔
(ခ) အေနာက္သား ရခုိင္ေဒါက္တာေအးေမာင္ (ျပည္နယ္ခြဲထြက္ေရးေျမေပၚေခါင္းေဆာင္)
(ဂ) ဗုိလ္မွဴးႀကီးထြန္းျမတ္ႏုိင္ (စစ္ဦးစီး) ရခုိင္သူပုန္အဖြဲ႔ – ျပည္နယ္ခြဲထြက္ေရးေျမေအာက္ေခါင္းေဆာင္
(ဃ) မွဴးေဇာ္ (ခ) ဦးေဇာ္ေဌး (သမၼတရုံး) – သတင္းလိမ္ညာလွည့္စားမႈ
(င) ဦးခင္ရီ (လ၀က၀န္ႀကီး) – မဆလဥပေဒျဖင့္ဒီမုိကေရစီလူ႔အခြင့္အေရးကုိခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း
(စ) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌး (နယ္စပ္ေဒသေရးရာ၀န္ႀကီး) – လူမ်ဳိးစုခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း
(ဆ) ဦး၀င္းၿမဳိင္ (ရခုိင္ျပည္နယ္ရုံး) – သတင္းလိမ္ညာလွည့္စားမႈ
(ဇ) ေမာင္ေတာနစကမွဴး (ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္ႏုိင္) – ေသြးစုတ္ေငြညွစ္ႏွိပ္စက္ျခင္း (ယခုေထာင္က်ၿပီ)
(ဈ) ကုိကိုႀကီး (၈၈ ေက်ာင္းသားအမည္ခံ) – သမုိင္းမသိ၊ လူမ်ဳိးမသိဘက္လုိက္ျခင္း
(ည) ဦးညီပု (RNDP ေက်ာက္နီေမာ္တာ၀န္ခံ) – ၁၀ ေလာင္းၿပဳိင္သတ္ျဖတ္မႈဖန္တီးျခင္း
စသည္တုိ႔ကုိပထမအသုတ္အျဖစ္အေရးယူေခ်မႈန္းရမည္ျဖစ္သည္။
(၆) တဖန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  ေၿပာခဲ့သည့္ အတုိင္း ရခုိင္-ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ အေရး ကုိ ဥပေဒ ေၾကာင္းေပၚ အေျခခံ၍ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္မႈ ကုိ နားလည္မႈ ရယူၿပီး၊ ေသနတ္က်ည္ ဆံမ်ားျဖင့္ ဘက္လို္က္မႈမ်ားေရွာင္လႊဲၿပီး ကုိင္တြယ္လုိပါေၾကာင္း ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ ထားေသာ ရခုိင္အေရး ဖုိရမ္တြင္လည္း ရခုိင္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ပါတီေခါင္းေဆာင္  မ်ားႏွင့္  ျမန္မာမြတ္စလင္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားပူးတြဲ ပါ၀င္ေစၿပီး၊ တရား ဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ ဒုကၡသည္ ဘ၀မွ ကယ္ဆင္ေရး၊ သူ႔ေျမ၊ သူ႔ အိမ္သုိ႔ ဦးစားေပး ကာႏွစ္ဖက္နားလည္မႈျဖင့္ လုံၿခဳံမႈရွိေသာျပည္နယ္ သစ္ႀကီး ကုိ ဖန္တီးႏုိင္မည္ဟုယုံ ၾကည္ ပါ သည္။
(၇)တဖန္ႏုိင္ငံေတာ္သည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အစုိးရ အဆက္ဆက္၏ မွတ္တမ္း ဆင္ခဲ့ ေသာတုိင္း ရင္းသားအရးကုိ အစဥ္ေလးစား က်င့္သုံးေရးႏွင့္ ယခု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ သြင္း ေနေသာ  ေအး ေမာင္၏ တင္ျပခ်က္တြင္ ယခင္အစုိးက မွားခဲ့ပါသည္။ နယ္စပ္မွာ တံခါးမရွိ၊ ဓါး မရွိ ဟူ၍ စြပ္စြဲမႈကုိ နား ေယာင္လြဲ မွားမႈမွေရွာင္လြဲေစၿပီး၊ ယေန႔ နယ္စပ္တံခါးမွ ဘဂၤလား ရခုိင္မ်ား ဥပေဒ မဲ့ မည္သုိ႔ေဖာက္ထြင္း ၀င္လာေန သည္ကုိဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ဟူသမွ်ခ်ိတ္ပိတ္သလုိ အႏၱရာယ္ႀကီး ပင္ေတြ႔ျမင္ရသည္။
ဤသုိ ႔ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေစတနာျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းေပၚ မူတည္၍ ရခုိင္-ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔၏ အေရးကုိေျဖရွင္းရာ တြင္ ဦးစြာ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ သူ႔အိမ္၊ သူ႔ေျမေနရာခ်ထား ေပးႏုိင္မွ သာနားလည္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈ ရွိေအာင္ ဖန္တီး မည္ဟု ယုံၾကည္မိ ပါ သည္။ ေနရာ ခ်ထားေပးျခင္း ၾကန္႔ၾကာေနမႈသည္ျပႆနာ အားမီးေမႊး သလုိအားျပင္း လာၿပီး ၂၀၁၃ တြင္ ထပ္မံစုိးရိမ္ေနကာ အနီးကပ္ ရန္သူအား ရွာေဖြတားဆီးေခ် မႈန္းေရးႏွင့္ လက္နက္အား ကုိးပုဆိန္ရုိးမွ ကာကြယ္ေရးကုိ အေလးအနက္ ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။
သမၼတႀကီးက်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ။
ေလးစားစြာျဖင့္
ဇာနည္ေမာင္
National Foundation BKK
၂၀၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၁)
(စာေရးသားသူ၏အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)

ႏိုင္ထက္ရွိန္(ဟသၤာတ)သို႕ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

အေနာက္တံခါးသခင္ သားသားေလး အာရ္ကန္သား မ်ဳိးရုိဟင္ဂ်ာ‘s photo.

ႏိုင္ထက္ရွိန္(ဟသၤာတ)သို႕ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ
ေဆာင္းပါး

ေအာက္တိုဘာ၊ ၁ ၊ ၂၀၁၂

နတၱလင္းဆရာသိန္း

Source: http://www.hotnewsweekly.com/archives/11331

Hot News စာေစာင္ပါ အေနာက္ တံခါးမွဧည့္သည္မ်ား အခန္းဆက္ေဆာင္း ပါးမ်ားသည္ အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းၿပီး ဗဟုသုတရေစတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကား လိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စိတ္ထဲဘ၀င္မက်ျဖစ္ေန တာေလးေတြကို ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ (၁၉.၉.၁၂)ေန႔ထုတ္ Hot News စာ ေစာင္ပါ အေနာက္တံခါးမွဧည့္သည္မ်ား (၅)ေနာက္ဆံုးေကာ္လံမွာ

“ခရစ္သကၠ ရာဇ္ (၁၆၆၅)ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ ျပည္သားအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္လူမ်ဳိးကို မူ အာရဗ္ဘာသာျဖင့္(႐ိုဟင္ဂ်ာ)ဟုေခၚ ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ရခိုင္ျပည္ သား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အုပ္စုတို႔ကို (႐ိုဟင္ ဂ်ာလူမ်ဳိး)ဟုလည္းေခၚတြင္လာၾကပါ သည္ စသျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့အခ်က္ေတြ ကို ေရွးယ ခင္ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာက ပဲရွိခဲ့ေလဟန္ သမိုင္းျဖစ္စဥ္နဲ႔ ေရာေထြးၿပီး ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစ ရန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ က႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ဘ၀ (၁၉၈၉) ခုႏွစ္ ထုတ္ စာေစာင္ မွာ ေရးသားေဖာ္ျပ ခဲ့ပါတယ္”
အဲဒီအခ်က္ေတြဟာ မွားယြင္းတယ္ လို႔ ကိုႏုိင္ထက္ရွိန္သက္ေသ သာဓက အေထာက္အထားအစံုနဲ႔ျပသႏုိင္ပါသလား။ ကိုႏိုင္ထက္ရွိန္ရဲ႕ေဆာင္းပါးေတြဟာ ပညာရွင္တစ္ဦးရဲ႕ သမာသမတ္က်တဲ့ ေဆာင္းပါးမဆန္ဘဲ ေပၚလစီဆန္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။အဲဒီေလာက္နဲ႔မရဘူးဗ်။ ေခတ္အဆက္ဆက္က သတင္းေမွာင္ခ် ထားၿပီး Brainwash ျပဳလုပ္ျခင္း ခံရတဲ့ ျမန္မာျပည္သူလူထုတခ်ိဳ႕က အဲဒီေလာက္ ေျပာ႐ံုနဲ႔လက္ခံမွာျဖစ္ေပမယ့္ ႏုိင္ငံတကာ နဲ႔ ယွဥ္ၿပီးေဆြးေႏြးျငင္းခံုၾကတဲ့အခါမွာ They will not hold water လို႔ေျပာခ်င္ တယ္ဗ်။ေနာက္ၿပီး (၂၀.၉.၁၂)ခုထုတ္ Hot News ရဲ႕ အေနာက္တံခါးမွဧည့္ သည္မ်ား အခန္းဆက္ေဆာင္းပါးမွာ

“ေမယုေဒသ(ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာေဒသ) မွာရွိတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ စစ္တေကာင္း သားဘဂၤါလီလူမ်ဳိးေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ကမန္၊ေျမဒူး အဆက္အႏြယ္ ဗမာမူဆလင္ မ်ားႏွင့္မတူဘဲ သီးျခားဘာသာစကား၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊၀တ္စားဆင္ယင္မႈေတြထူးျခား စြာ ကြဲျပားျခားနားေနတာေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါ တယ္”
အဲဒါဘာကိုေျပာခ်င္တာပါလဲ။ It does not prove anything. ႐ိုဟင္ဂ်ာ ပါဆိုမွ ကမန္၊ေျမဒူးလို၀တ္ပါ့ ေနပါ့မလား ဗ်ာ။သီးျခားဘာသာစကား၊ဓေလ့ထံုးစံ၊ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈရွိျခင္းသည္ပင္လွ်င္ သီးျခားလူမ်ဳိးျဖစ္တယ္ဆိုတာ ၫႊန္ျပမေန ဘူးလားဗ်။
ေနာက္ၿပီး အဲဒီေဆာင္းပါးေကာ္လံ (၄)မွာ
“ရခိုင္လူမ်ဳိးေတြဟာ အမ်ဳိးသီလ ကိုေစာင့္ထိန္းၾကသူမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားနဲ႔ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားေလ့မရွိၾကပါဘူး။ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္ လူမ်ိဳးမ်ားဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသာျဖစ္ ၾကပါတယ္။မူဆလင္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ သက္၀င္ျခင္းမရွိၾကတဲ့အတြက္ (ရခိုင္ မူ ဆလင္)ဆိုတာလံုး၀မရွိပါဘူး”
ေကာင္း တာေပါ့ဗ်ာ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ ရခိုင္ဗုဒၶဘာ သာေတြနဲ႔ ေသြးမေႏွာႏုိင္တဲ့အတြက္ လူမ်ိဳ လို႔ လူမ်ဳိးေပ်ာက္မွာ မေၾကာက္ရေတာ့ဘူး။တ႐ုတ္ဘက္ကို ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ကေလးမ်ား လူကုန္ကူးမခံရေအာင္ ပိုၿပီး အားစိုက္ႀကိဳးပမ္းႏုိင္တာေပါ့ဗ်ာ။

ေနာက္ၿပီး
“တကယ္ေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမည္ရွိတဲ့လူမ်ဳိးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ရခိုင္ျပည္နယ္အျဖစ္ ထင္ရွားရွိစဥ္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးမွာ ဘယ္တိုင္းျပည္မွာ မွမရွိခဲ့ေသာ အမည္ျဖစ္ပါသည္။”
လို႔ ေကာ္လံ(၅)မွာ ဆိုထားတယ္ဗ်။
အဲဒါကေတာ့ Nothing is further than the truth. တက္တက္ စင္ေအာင္ လြဲေန ၿပီဗ်။
Dr.Francis Buchanan ေရးသား ၿပီး (၁၇၉၉)ခုႏွစ္မွာထုတ္ေ၀တဲ့ ‘A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire’ သုေတသနစာအုပ္ထဲမွာပါတဲ့ ပထမ အခ်က္က
’The Mohamendans settled at Arakan call the country Rovingyaw, the Persians call it Rekan.’

“ရခိုင္တြင္ အေျခစိုက္ေနထိုင္ၾက ေသာ မဟာေမဒင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ အဆို ပါေဒသကို Rovingyaw ဟုေခၚေ၀ၚၿပီး ပါရွန္လူမ်ဳိးမ်ားက Rekan ဟုေခၚေ၀ၚ ၾကသည္”
ဒုတိယေကာက္ႏုတ္လိုတာက
’ I shall now add three dialects, spoken in the Burma Empire, but evidently derived from the language of the Hindu nation.The first is that spoken by the Mohammedans, who have long settled in Arakan, and who call themselves Rooinga,or natives of Arakan.

“ကၽြႏ္ုပ္ျဖည့္စြက္တင္ျပလိုသည့္ ေဒသိယစကား ၃မ်ဳိးမွာ ဗမာအင္ပါယာ အတြင္းေျပာဆိုေနေသာ္လည္း အိႏ္ၵိယ ႏုိင္ငံရွိဘာသာစကားမွ ဆင္းသက္လာ သည္။ ပထမေဒသိယ ဘာသာ စကားမွာ ရခိုင္ေဒသတြင္ အေျခစိုက္ေနထိုင္ခဲ့သည္ မွာၾကာၿပီျဖစ္သည့္ မိမိကိုယ္ကို Rooinga (သို႔မဟုတ္)ရခိုင္သားဟုေခၚေ၀ၚသည့္ မဟာေမဒင္လူမ်ဳိး တို႔ ေျပာသည့္ စကား ျဖစ္ သည္”

ေနာက္ၿပီး Dr. Buchanan က အဲဒီ Rooinga တို႔ရဲ႕ ဘာသာစကား၊ရခိုင္ဟိႏၵဴ တို႔ရဲ႕ Rossawn ဘာသာစကား၊ Banga (ရခိုင္ဘဂၤါလီ)တို႔ရဲ႕ ဘာသာစကားတို႔တူ ညီပံု၊ျခားနား ပံုေတြ ကို ဇယားနဲ႔တင္ျပထား ေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္မ်ား က- (၁) ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၁၇၉၉မ တိုင္မီ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ရခိုင္ ေဒသတြင္ အေျခစိုက္ေန ထိုင္ခဲ့ၾက သည္။(၂) ႐ိုဟင္ဂ်ာကသတ္သတ္၊ ဘဂၤါလီက သတ္သတ္ျဖစ္သည္ဆိုတာ ေပၚလြင္ေန သည္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကိုႏိုင္ထက္ရွိန္ေျပာ တဲ့
“(႐ိုဟင္ဂ်ာ)ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို လူ မ်ဳိးအမည္နဲ႔ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲလာမယ္ဆိုပါ က ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာလာတဲ့ အခါမွာ ဘာသာေဗဒသေဘာအရ ျပန္ လည္အစေကာက္ရင္ (႐ိုဟင္ဂ်ာ)ဆိုတာ (ရခိုင္ျပည္သား)ဆိုတဲ့ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ လာေစရန္၊ႀကိဳ တင္ဖန္တီး ထားေသာ ေ၀ါဟာ ရျဖစ္ေၾကာင္းေတြ ႕ႏုိင္ ပါတယ္”
ဆို တဲ့ ေကာက္ခ်က္ဟာ ေလဖမ္း၀ါးရမ္း ခ်ည္ထားျခင္းသာျဖစ္ပါေၾကာင္း။

နတၱလင္းဆရာသိန္း

UNA-UK submits letters to FCO on protecting Rohingya in Burma

UNA-UK submits letters to FCO on protecting Rohingya in Burma

Photo – UNA-UK
UNA-UK
December 13, 2012
After recognising widespread concern among our membership about the crisis unfolding in Rakhine State, Burma, UNA-UK ran a letter-writing campaign urging the Foreign and Commonwealth Office (FCO) to take action to protect the Rohingya population in Burma.
For the past three weeks, UNA-UK has been compiling letters from its members and supporters calling on the UK government to use its position as a permanent member of the UN Security Council, and its influence with the US and EU, to push for:
 • A Security Council resolution reminding the Burmese government of its responsibility to protect all populations within its borders, and agreeing to the dispatch of international monitors to report on the ongoing situation (in addition to the visits made to date by foreign government representatives, including the UK)
 • An inclusive process of national reconciliation involving all communities within Burma
 • Neighbouring states, with the assistance of the UN and the international community, to help those fleeing violence
Today, Alexandra Buskie, UNA-UK’s Responsibility to Protect Programme Officer, and Ben Donaldson, UNA-UK’s Communications and Campaigns Officer, hand-delivered more than 130 of these letters to the FCO, along with a cover letter from UNA-UK Chairman Sir Jeremy Greenstock to Baroness Warsi, Minister with responsibility for the UN and Human Rights.

မဆလအစိုးရ၏ နဳိင္ငံတကာစံမမီေသာ ၁၉၈၂ခု ႏိုင္ငံသားဥပေဒျဖင့္ ေျဖရွင္းေနေသာ အေရးကိစၥ တင္ျပျခင္း …

ဦးသိန္းစိန္
သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ရခိုင္အၾကမ္းဖက္မူၾကီးကို မဆလအစိုးရ၏ ၁၉၈၂ခု ႏိုင္ငံသားဥပေဒျဖင့္ေျဖရွင္းေနေသာ အေရးကိစၥ တင္ျပျခင္း

ရခိုင္တို ့၏အၾကမ္းဖက္မူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဒီမိုကေရစီခ်ီတက္ေရးတြင္ ဟန္႔တားမူျပဳေသာစိန္ေခၚမူ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ကို သမၼတၾကီးႏွင့္ အတူ တစ္ႏိုင ္ငံ လုံးတန္းတူရင္ ဆိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ သမၼတ ၾကီးေျဖရွင္းနည္း ၄သြယ္ႏွင့္ ယခုေျဖရွင္းေနေသာ မဆလ၏ ၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားေပတံ ကိုၾကည့္လွ်င္ အၾကမ္းဖက္မူအေပၚ မည္သည့္အေရးယူမူမ်ားမရွိဘဲ ဒုကၡသည္စခန္းေရာက္ေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ရခုိင္ လူမ်ိဳးစု ၂စုမွ ရိုဟင္ဂ်ာကိုသာ သီးသန္ ့ စီစစ ္ျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မူကို ႏိုင္ငံေတာ္ ကဖန္တီး တာလား၊ရိုဟင္ဂ်ာကဖန္တီးတာလားလို ့သံသယယုံမွားေနပါသည္။

သို ့ေသာ္သမၼတၾကီးမွ လႊတ္ေတာ္သို ့သ၀ဏ္လႊာပို ့ရာတြင္ရခိုင္မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မူကို လုယူရလိုျခင္းဟူ၍လည္ေကာင္း၊ျပီးခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရခိုင္မ်ားကဥပေဒပါ အဆုံး အျဖတ္ မ်ားကို မလိုက္နာျခင္း၊ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္မ်က္ႏွာပ်က္ျပီး အားငယ္ ေန ရျခင္း စသည္ျဖင့္တင္ျပခဲ့သည္ကို ေတြ ့ရပါသည္။
တဖန္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကလည္း တစ္ဖက္တြင္ ရခုိင္ဟူေသာအမည္ကိုတန္ဖိုးထားျပီး 12-8-2012 တြင္ရခိုင္သူပုန္မ်ားသည္ ေက်ာက္ေတာ္သို႔၀င္ လာျပီး14-8-2012တြင္ရခုိင္သမၼတႏိုင္ငံ ေၾကျငာေရးစီ မံရာတြင္ လုံျခဳံေရးတပ္ႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ ့လာျပီး လက္နက္ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီး ခဲ့ေၾကာင္း
ေတာင္ ကုတ္ ၁၀ ေလာင္းျပိဳင္သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ အေရးႏွင့္စုံစမ္းေရးအဖြဲ႔မွ ရခိုင္ (၃၀)အားဖမ္းဆီးျပီး အမူထင္ရွားလာေသာအခါ ၎ထဲတြင္ RNDP ပါတီ၀င္မ်ားျဖစ္၍ ထိန္ခ်န္ထားျခင္း၊ ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ဘဂၤလားရခိုင္သူပုန္မွ ရဲေဘာ္ (၁၈) ဦးက တာလီဘန္သူပုန္ပုံစံ၀တ္စား ဆင္ ယင္ျပီး ေမာင္းေတာမွတစ္ဆင့္ လုံျခံဳေရးတပ္ အားတိုက္ခိုက္မူတြင္ လိုက္လံဖမ္းဆီး၍ စစ္ေဆးေသာ အ ခါအားလုံးမွာ ရခုိင္သူပုန္သာျဖစ္သည္ကို ထိန္ခ်န္ထားျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မူကို ရခိုင္ သူပုန္ မ်ားႏွင့္အတူ RNDP ပါတီ၀င္မ်ားလည္းပါ၀င္က်ဴးလြန္မိပါေၾကာင္း RNDP ပါတီမွ အတြင္းေရးမူးႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားက စာနယ္ဇင္းမ်ားကို၀န္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျပီးဒုကၡေရာက္ေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား မဆလအစိုးရ၏ ၁၉၈၂ခု ႏိုင္ငံသား ဥပေဒျဖင့္ တဖက္သက္စစ္ေဆးမူျပဳ၍ ေျဖရွင္း ေရးနည္း ဟန္ျပျခင္းစသည္တို႔ကို ေလ့လာၾကည့္ေသာ အခါ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ မူ၀ါဒပိုင္း မွာ ႏိုင္ငံတကာ တြင္တစ္မ်ဳိး၊ ျပည္တြင္း မွာတစ္မ်ဳိး လွည့္စားမူမ်ိဳးျဖစ္ေနသလားဟုထင္ျမင္ရပါသည္။
ယခုေျဖရွင္းေနေသာ နည္းလမ္းအရ အၾကမ္းဖက္မူတြင္ ရခိုင္သူပုန္အား အသုံးခ်လာသလို အခြင့္ေကာင္း ယူျပီး ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္လာမူသည္ ရခုိင္တုိ႔၏ စင္ျပိဳင္အစိုးရရရွိေရး အတြက္ ျမန္မာ အခက္ ရခုိင္အခ်က္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျခင္း၊ ရခုိင္ႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးစုမ်ားအ ၾကားေသြးခြဲေအာင္ ဖန္တီးျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ႏိုင္ေအာင္အားေပးျခင္း၊ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားအား ဒုကၡသည္စခန္းသို႔မေရာက္ ေရာက္ေအာင္ပို႔ဆာင္ျခင္းတုိ႔ကိုမည္သူ ကပါ၀င္ပက္သက္ ပါသနည္း အေျဖကို သူပုန္မွစျပီး ၀န္ၾကီးအဆင့္ထိစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္အေရးယူရမည္ျဖစ္သည္။
၁၉၈၂ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒျဖင့္စစ္ေဆးမူျပဳရာတြင္ နယ္ေျမ၌အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ ရမည္ျဖစ္သည္။
(က) တစ္ခ်ဳိ ့မွာ မွတ္ပုံတင္လညး္ရွိ၊ သန္ေခါင္းစာရင္းလည္းရွိ၊
(ခ) တစ္ခ်ဳိ ့မွာ မွတ္ပုံတင္မရွိ၊ သန္ေခါင္းစားရင္းရိွ
(ဂ) တစ္ခ်ိဳ႕မွာ မွတ္ပုံတင္လည္းမရွိ၊ သန္ေခါင္းစာရင္း လညး္ မရွိျဖစ္ေနမည္ကို ေတြ ့ရ ပါမည္။
အေၾကာင္းမွာရိုဟင္ဂ်ာမွာတိုင္းရင္းသားျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ ျမန္မာ့အသံႏွင့္အသိအမွတ္ျပဳစာမ်ားရွိပါသည္။ ဤသည္ကို ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ေခတ္ တြင္ လက္ခံျပီး အာဏာရွင္ေန၀င္းေခတ္ 1960-1988 ထိျဖဳတ္ခ်ကာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုအား ေသြးခြဲအုပ္ ခ်ဴပ္မူေၾကာင့္ ခ်န္လွပ္ထား မူျဖစ္သည္။ မွတ္ပုံတင္ေပးေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ ့မွာ အေဖက ဘဂၤလီ၊ သားက ကမန္၊ ေျမးက အိႏၵိယ၊ တစ္ခ်ိဳ ့အား လုံး၀စာရင္းမတင္ဘဲ ခ်န္ထားခဲ့မူ ကို အာဏာ စက္ျဖင့္စီမံခဲ့သည္ကို နာခံယူခဲ့ရပါသည္။ထို ့ျပင္ယေန ့ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာအသုံးအႏုွန္းကို လက္ မ ခံႏိုင္ေၾကာင့္ ေျပာဆို မူသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ေမးစရာျဖစ္လာေပသည္။ ရခုိင္ကသူပုန္လား၊ ရိုဟင္ဂ်ာကသူပုန္လား၊ ရခိုင္ကခိုး၀င္ လာတာ လား၊ ရိုဟင္ဂ်ာကခိုး၀င္လာ တာလားဟူသည္မွာ အၾကမ္းဖက္မူမွသိရွိႏိုင္ပါသည္။ အေနာက္သားရခုိင္ အ၀ကၽြန္းသားရခိုင္ဟု ထင္ရွားေသာ ဘဂၤလား နယ္ဖြား ရခိုင္ခိုး၀င္ ေနမူကို လူမ်ိဳးတူလ်င္ သူခိုးလည္းေနနိုင္သည္ ဟူေသာ ၀ါဒသတ္မွတ္ကာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားအတင္းဘဂၤလားဟူ၍မွတ္ေခၚေနသည္ကို ေတြ ့ရပါ သည္။
အဆိုပါ အာဏာရွင္အစိုးရ၏ လူမ်ဳိးစုခြဲျခားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ယေန ့2012 တြင္ ရခုိင္အၾကမ္းဖက္မူကိုအေျခခံ၍ဒုကၡသည္စခန္း ေရာက္ ေနေသာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုတစ္ဖက္သက္စစ္ တမ္းေကာက္ျပီး အေထာက္အထားတင္ျပႏိုင္ သူကို ႏိုင္ငံသားျပဳသို ့စဥ္းစားျပီးမတင္ျပႏိုင္သူကို ခိုး၀င္ ေနထုိင္မူဟူေသာ လ၀ကဥပေဒျဖင့္အေရးယူ မည္ဟူ၍20-11-2012 ေန ့နယ္စပ္ ၀န္ၾကီး မွ ေျပာဆိုခဲ့မူတြင္ ဦးစြာ ယခင္ လ၀ကႏွင့္ အာဏာရွင္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားကို အေရး ယူရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳေစ လိုပါသည္။
ယခုတဖန္ စစ္ေဆးရာတြင္ လူမ်ိဳးစုေနရာတြင္ ဘဂၤလီဟူ၍ အတင္းေရးသားမူကို လက္ခံရန္ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးသုံးေနပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ သည္ ဘဂၤလီမဟုတ္ပါ၊ ဘဂၤလီသည္လညး္ ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ပါ။ မဆလ ေခတ္ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ႏိုင္(၂) ပုံစံတစ္ခါ စစ္ေဆးခံတုန္းက မြတ္စလင ္ေတြ အားလုံး ရိုဟင္ဂ်ာလို ့ေရးသားမူကို ဖယ္ကာ ရခုိင္ကို သာ လက္ခံျပဳခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို စီမံခ်က္ခ်ျပီး ဘဂၤလီ၊ ကမန္၊ အိႏိၵယစေသာ လူမ်ိဳးစုအမည္ကို အတင္းပိုင္းျခားခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အျဖဴကဒ္ပင္အတင္းထုတ္ေပးျခင္းကို နာခံျပီး ယူခဲ့ရပါသည္။ ဤသည္မွာ ဥပေဒလား၊ အာဏာစက္လားဆိုတာ ပိုင္းျခားျမင္လုိပါသည္။
ဤသို ့ျဖစ္ စဥ္မ်ားကို အေျခခံ၍ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သို ခ်ီတက္ကာလ တြင္ ေဖာက္ ထြင္း၀င္ လာေသာ ရခုိင္အၾကမ္းဖက္မူ အေပၚ ေျဖရွင္းရာ တြင္ ေအာက္ပါအေရးမ်ားကို ဦးစားေပးေျဖရွင္းေစ လုိပါသည္။
(က) နားလည္မူမရွိ၊ ဥပေဒအဆုံးအျဖတ္နာမခံေသာ ရခုိင္သူပုန္ႏွင့္ ပါတီကို ခ်က္ခ်င္း ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေရး၊
(ခ) ဒုကၡစခန္းအသီးသီးရွိ ျပည္သူမ်ားကို အျမန္ဆုံး သူ ့အိမ္ သူ ့ယာ သူ ့လုပ္ငန္းသို ့ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထာ ေပးေရး၊
(ဂ) ျပီးေနာက္ ရခုိင္ျပည္တြင္ သံသယ ၀င္ေနေသာ ႏိုင္ငံသားေရးကို လႊတ္ေတာ္သို ့တင္ျပီး မဆလအစိုးရ၏၁၉၈၂ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ ကို ဒီမိုကေရစီစံႏွဳန္းႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရး စံႏွဳန္း ေပၚမူတည္ ၍ ျပဳျပင္ျဖည့္ စြက္ ကာ စစ္ေဆးမူျပဳရန္၊ ဤသည္ကို 2013 မ၀င္လာမီ အေရးေပၚဥပေဒ၊နည္းဥပေဒျဖင့္စီမံျပီး ဒီမိုကေရစီ လူ႔ဘ၀ တည္ ေဆာက္ႏိုင္ေရးကို ကူေျဖရွင္းေပးပါရန္ ေလးစားစြာ အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။

သမၼတၾကီးထံအၾကံျပဳအသိေပးစာ

Tuesday, December 11, 2012  

 

ဦးသိန္းစိန္
သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ရခိုင္အၾကမ္းဖက္မူၾကီးကို မဆလအစိုးရ၏ ၁၉၈၂ခု  ႏိုင္ငံသားဥပေဒျဖင့္ေျဖရွင္းေနေသာ အေရးကိစၥ တင္ျပျခင္း 
 • ရခိုင္တို ့၏အၾကမ္းဖက္မူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဒီမိုကေရစီခ်ီတက္ေရးတြင္ ဟန္႔တားမူျပဳေသာစိန္ေခၚမူ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ကို သမၼတၾကီးႏွင့္ အတူတစ္ႏိုင္ငံလုံးတန္းတူရင္ ဆိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ သမၼတ ၾကီးေျဖရွင္းနည္း ၄သြယ္ႏွင့္ ယခုေျဖရွင္းေနေသာ မဆလ၏ ၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားေပတံကို ၾကည့္လွ်င္ အၾကမ္းဖက္မူအေပၚ မည္သည့္အေရးယူမူမ်ားမရွိဘဲ ဒုကၡသည္စခန္းေရာက္ေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ရခုိင္ လူမ်ိဳးစု ၂စုမွ ရိုဟင္ဂ်ာကိုသာ သီးသန္ ့စီစစ္ျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မူကို ႏိုင္ငံေတာ္ ကဖန္တီး တာလား၊ရိုဟင္ဂ်ာကဖန္တီးတာလားလို ့သံသယယုံမွားေနပါသည္။
 • သို ့ေသာ္သမၼတၾကီးမွ လႊတ္ေတာ္သို ့သ၀ဏ္လႊာပို ့ရာတြင္ရခိုင္မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မူကို လုယူရလိုျခင္းဟူ၍လည္ေကာင္း၊ျပီးခဲ့ေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရခိုင္မ်ားကဥပေဒပါ အဆုံး အျဖတ္ မ်ားကို မလိုက္နာျခင္း၊ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္မ်က္ႏွာပ်က္ျပီး အားငယ္ေန ရျခင္း စသည္ျဖင့္တင္ျပခဲ့သည္ကို ေတြ ့ရပါသည္။
 • တဖန္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကလည္း တစ္ဖက္တြင္ ရခုိင္ဟူေသာအမည္ကိုတန္ဖိုးထားျပီး 12-8-2012 တြင္ရခိုင္သူပုန္မ်ားသည္ ေက်ာက္ေတာ္သို႔၀င္လာျပီး14-8-2012တြင္ရခုိင္သမၼတႏိုင္ငံ ေၾကျငာေရးစီ မံရာတြင္ လုံျခဳံေရးတပ္ႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ ့လာျပီး လက္နက္ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီး ခဲ့ေၾကာင္း
 • ေတာင္ကုတ္ ၁၀ ေလာင္းျပိဳင္သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ အေရးႏွင့္စုံစမ္းေရးအဖြဲ႔မွ ရခိုင္ (၃၀)အားဖမ္းဆီးျပီး အမူထင္ရွားလာေသာအခါ ၎ထဲတြင္ RNDP ပါတီ၀င္မ်ားျဖစ္၍ ထိန္ခ်န္ထားျခင္း၊
 • ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ဘဂၤလားရခိုင္သူပုန္မွ ရဲေဘာ္ (၁၈) ဦးက တာလီဘန္သူပုန္ပုံစံ၀တ္စား ဆင္ ယင္ျပီး ေမာင္းေတာမွတစ္ဆင့္ လုံျခံဳေရးတပ္အားတိုက္ခိုက္မူတြင္ လိုက္လံဖမ္းဆီး၍ စစ္ေဆးေသာ အ ခါအားလုံးမွာ ရခုိင္သူပုန္သာျဖစ္သည္ကို ထိန္ခ်န္ထားျခင္း၊
 • အၾကမ္းဖက္မူကို ရခိုင္သူပုန္မ်ားႏွင့္အတူ RNDP ပါတီ၀င္မ်ားလည္းပါ၀င္က်ဴးလြန္မိပါေၾကာင္း RNDP ပါတီမွ အတြင္းေရးမူးႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားက စာနယ္ဇင္းမ်ားကို၀န္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊
 • အၾကမ္းဖက္ျပီးဒုကၡေရာက္ေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား မဆလအစိုးရ၏ ၁၉၈၂ခု ႏိုင္ငံသား ဥပေဒျဖင့္ တဖက္သက္စစ္ေဆးမူျပဳ၍ ေျဖရွင္းေရးနည္းဟန္ျပျခင္းစသည္တို႔ကို ေလ့လာၾကည့္ေသာ အခါ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ မူ၀ါဒပိုင္း မွာ ႏိုင္ငံတကာ တြင္တစ္မ်ဳိး၊ ျပည္တြင္းမွာတစ္မ်ဳိး လွည့္စားမူမ်ိဳးျဖစ္ေနသလားဟုထင္ျမင္ရပါသည္။
 • ယခုေျဖရွင္းေနေသာ နည္းလမ္းအရ အၾကမ္းဖက္မူတြင္ ရခိုင္သူပုန္အား အသုံးခ်လာသလို အခြင့္ေကာင္း ယူျပီး ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္လာမူသည္ ရခုိင္တုိ႔၏ စင္ျပိဳင္အစိုးရရရွိေရး အတြက္ ျမန္မာ အခက္ ရခုိင္အခ်က္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျခင္း၊ ရခုိင္ႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးစုမ်ားအ ၾကားေသြးခြဲေအာင္ ဖန္တီးျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ႏိုင္ေအာင္အားေပးျခင္း၊ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားအား ဒုကၡသည္စခန္းသို႔မေရာက္ ေရာက္ေအာင္ပို႔ဆာင္ျခင္းတုိ႔ကိုမည္သူကပါ၀င္ပက္သက္ ပါသနည္း အေျဖကို သူပုန္မွစျပီး ၀န္ၾကီးအဆင့္ထိစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္အေရးယူရမည္ျဖစ္သည္။
 • ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒျဖင့္စစ္ေဆးမူျပဳရာတြင္ နယ္ေျမ၌အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ ရမည္ျဖစ္သည္။ (က) တစ္ခ်ဳိ ့မွာ မွတ္ပုံတင္လညး္ရွိ၊ သန္ေခါင္းစာရင္းလည္းရွိ၊ (ခ) တစ္ခ်ဳိ ့မွာ မွတ္ပုံတင္မရွိ၊ သန္ေခါင္းစားရင္းရိွ(ဂ) တစ္ခ်ိဳ႕မွာ မွတ္ပုံတင္လည္းမရွိ၊ သန္ေခါင္းစာရင္း လညး္မရွိျဖစ္ေနမည္ကို ေတြ ့ရပါမည္။အေၾကာင္းမွာရိုဟင္ဂ်ာမွာတိုင္းရင္းသားျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ ျမန္မာ့အသံႏွင့္အသိအမွတ္ျပဳစာမ်ားရွိပါသည္။ ဤသည္ကို ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏုေခတ္တြင္ လက္ခံျပီး အာဏာရွင္ေန၀င္းေခတ္ 1960-1988 ထိျဖဳတ္ခ်ကာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုအား ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဴပ္မူေၾကာင့္ ခ်န္လွပ္ထားမူျဖစ္သည္။ မွတ္ပုံတင္ေပးေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ ့မွာ အေဖက ဘဂၤလီ၊ သားက ကမန္၊ ေျမးက အိႏၵိယ၊ တစ္ခ်ိဳ ့အား လုံး၀စာရင္းမတင္ဘဲ ခ်န္ထားခဲ့မူကို အာဏာ စက္ျဖင့္စီမံခဲ့သည္ကို နာခံယူခဲ့ရပါသည္။ထို ့ျပင္ယေန ့ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာအသုံးအႏုွန္းကို လက္ မ ခံႏိုင္ေၾကာင့္ ေျပာဆို မူသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ေမးစရာျဖစ္လာေပသည္။ ရခုိင္ကသူပုန္လား၊ ရိုဟင္ဂ်ာကသူပုန္လား၊ ရခိုင္ကခိုး၀င္လာတာလား၊ ရိုဟင္ဂ်ာကခိုး၀င္လာ တာလားဟူသည္မွာ အၾကမ္းဖက္မူမွသိရွိႏိုင္ပါသည္။ အေနာက္သားရခုိင္ အ၀ကၽြန္းသားရခိုင္ဟု ထင္ရွားေသာ ဘဂၤလား နယ္ဖြား ရခိုင္ခိုး၀င္ေနမူကို လူမ်ိဳးတူလ်င္ သူခိုးလည္းေနနိုင္သည္ ဟူေသာ ၀ါဒသတ္မွတ္ကာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားအတင္းဘဂၤလားဟူ၍မွတ္ေခၚေနသည္ကို ေတြ ့ရပါသည္။
 • အဆိုပါ အာဏာရွင္အစိုးရ၏ လူမ်ဳိးစုခြဲျခားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ယေန ့2012 တြင္ ရခုိင္အၾကမ္းဖက္မူကိုအေျခခံ၍ဒုကၡသည္စခန္း ေရာက္ေနေသာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုတစ္ဖက္သက္စစ္ တမ္းေကာက္ျပီး အေထာက္အထားတင္ျပႏိုင္ သူကို ႏိုင္ငံသားျပဳသို ့စဥ္းစားျပီးမတင္ျပႏိုင္သူကို ခိုး၀င္ေနထုိင္မူဟူေသာ လ၀ကဥပေဒျဖင့္အေရးယူ မည္ဟူ၍20-11-2012  ေန ့နယ္စပ္ ၀န္ၾကီး မွ ေျပာဆိုခဲ့မူတြင္ ဦးစြာ ယခင္ လ၀ကႏွင့္ အာဏာရွင္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားကို အေရး ယူရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳေစ လိုပါသည္။
 • ယခုတဖန္ စစ္ေဆးရာတြင္ လူမ်ိဳးစုေနရာတြင္ ဘဂၤလီဟူ၍ အတင္းေရးသားမူကို လက္ခံရန္ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးသုံးေနပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာသည္ ဘဂၤလီမဟုတ္ပါ၊ ဘဂၤလီသည္လညး္ ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ပါ။ မဆလ ေခတ္ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ႏိုင္(၂) ပုံစံတစ္ခါ စစ္ေဆးခံတုန္းက မြတ္စလင္ေတြအားလုံး ရိုဟင္ဂ်ာလို ့ေရးသားမူကို ဖယ္ကာ ရခုိင္ကို သာ လက္ခံျပဳခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို စီမံခ်က္ခ်ျပီး ဘဂၤလီ၊ ကမန္၊ အိႏိၵယစေသာ လူမ်ိဳးစုအမည္ကို အတင္းပိုင္းျခားခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အျဖဴကဒ္ပင္အတင္းထုတ္ေပးျခင္းကို နာခံျပီး ယူခဲ့ရပါသည္။ ဤသည္မွာ ဥပေဒလား၊ အာဏာစက္လားဆိုတာ ပိုင္းျခားျမင္လုိပါသည္။
 • ဤသို ့ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေျခခံ၍ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သို ခ်ီတက္ကာလ တြင္ ေဖာက္ ထြင္း၀င္ လာေသာ ရခုိင္အၾကမ္းဖက္မူ အေပၚ ေျဖရွင္းရာ တြင္ ေအာက္ပါအေရးမ်ားကို ဦးစားေပးေျဖရွင္းေစ လုိပါသည္။ (က) နားလည္မူမရွိ၊ ဥပေဒအဆုံးအျဖတ္နာမခံေသာ ရခုိင္သူပုန္ႏွင့္ ပါတီကို ခ်က္ခ်င္းေဖာ္ထုတ္အေရးယူေရး၊ (ခ) ဒုကၡစခန္းအသီးသီးရွိ ျပည္သူမ်ားကို အျမန္ဆုံး သူ ့အိမ္ သူ ့ယာ သူ ့လုပ္ငန္းသို ့ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထာေပးေရး၊ (ဂ) ျပီးေနာက္ ရခုိင္ျပည္တြင္ သံသယ ၀င္ေနေသာ ႏိုင္ငံသားေရးကို လႊတ္ေတာ္သို ့တင္ျပီး မဆလအစိုးရ၏၁၉၈၂ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီစံႏွဳန္းႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရး စံႏွဳန္း ေပၚမူတည္ ၍ ျပဳျပင္ျဖည့္ စြက္ ကာ စစ္ေဆးမူျပဳရန္၊
 • ဤသည္ကို 2013 မ၀င္လာမီ အေရးေပၚဥပေဒ၊နည္းဥပေဒျဖင့္စီမံျပီး ဒီမိုကေရစီ လူ႔ဘ၀ တည္ ေဆာက္ႏိုင္ေရးကို ကူေျဖရွင္းေပးပါရန္ ေလးစားစြာ အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။
ဇာနည္ေမာင္
(National Foundation, BKK)

Letter to Obama: A Plea for the Rohingya

Letter to Obama: A Plea for the Rohingya

Monday 12th November

Dear President Obama,

I find myself a human rights activist. I never set out to be one. I just got so sick of seeing injustice in the world I decided to start speaking out and doing what I can to help people which has led me here. I live in the UK. I am also a web developer, which comes in handy when campaigning for justice.

I cried with joy when you were first elected. Inspired like so many others, hopeful that you would bring change to the world. But like many others I also became disillusioned over your first term in office. I knew you had an uphill battle and couldn’t change the world over night, but America’s lack of support for Palestinian human rights and especially the people of Gaza has been more than disappointing. I cannot understand why Guantanamo continues to exist. And hypocrisy over Bahrain is so upsetting when I see my dear friends suffering daily under a cloud of tear gas on an island run by police thugs, suppressed by a regime you continue to excuse and even support.

Renewed Hope

However, like many others, I’m ready to give you another chance. Yes you are not my president, I don’t have a vote, but we all know that the President of the United States has the power to start wars, and sometimes end them. I figure you are less likely to bomb Iran than the other guy, so you would have got my vote. Your tears at your after party talk seemed sincere and touched by heart. We all need hope, its a powerful thing. I have renewed my hope in you.

And I am not the only one who has put their hope in you. So has my Rohingyan friend in Burma. He is somewhere undercover, likely in a refugee camp in Sittwe, bravely gathering information from the ground and keeping a link open with the rest of the world via Twitter @aungangsittwe https://twitter.com/aungaungsittwe He does so at great risk to himself, but he doesn’t mind that. He tells me that he doesn’t care if he lives or dies, to be dead in Hell he would not mind if he could see his people win their rights.

Green Bananas

I first got to learn about the Rohingya just this Summer. The apparent ‘riots’ had just begun in June, when a friend contacted me about their plight which she had learnt about through the fabulous grassroots charity Restless Beings based in London http://www.restlessbeings.org/projects/rohingya . She asked me if I could do something to help her help them, since she knew I was a human rights campaigner. I said if you want me to help, go find a source on the ground from whom we can learn the truth as to what is happening (kind of hoping she wouldn’t come back because I really had my hands full with daily atrocities happening in Bahrain). But within a few days she came back with the telephone number of a Rohingya man living in Arakan state. He was a village leader who had been collecting information from all over the area. We interviewed him over a number of calls. He was living in fear, his village had run out of food and they had been eating green bananas, but even the green bananas had run out he told us. Children were dying of starvation. No one dared to leave their homes for fear that they would be killed. We were able to contact the World Food Program and pass on the information as to which areas were in desperate need of food, and they were helpful. But really no-one else was interested in our interviews which told of terrible atrocities that we were so shocked to hear. Amnesty told us they did not want the interview manuscripts as they already had so much information on Myanmar that they couldn’t process it fast enough. News channels seemed disbelieving when we tried to report such atrocities were taking place. If your research team are interested to know more about those interviews some of our notes here.  http://www.savetherohingya.blogspot.co.uk/p/interview.html One thing of interest to note is that our source stated that the police were burning the Rohingya houses (and that suggestions that they were burning their own houses were a complete lie).

Nothing New

Over the following weeks I began to intensively research Burma and the Rohingya in an attempt to get up to speed and understand the problem. I listed some of my research here http://www.savetherohingya.blogspot.co.uk/p/research.html I was amazed to learn that Genocide Watch had issued a genocide emergency alert of stage 7  (current genocidal massacres) for Myanmar http://www.genocidewatch.org/myanmar.html and yet I had heard little to nothing about this in the news. I was also stunned to read a Human Rights Watch report from 2009 that clearly showed the terrible persecution and ethnic cleansing that the Rohingya people had been enduring at the hands of the Burmese government over decades. http://www.hrw.org/reports/2009/05/26/perilous-plight

It soon became apparent to me that what was happening now was an almost exact repeat of what happened in 1991 when the military Junta burnt thousands of Rohingya homes, killed hundreds and rounded up the rest into camps. It seems the motive then was to clear the land for new economic developments. I guess it was easier then to commit such crimes hidden from sight, without the Internet to worry about. But now we have the Internet, and social media, this becomes more complicated for such evil regimes to carry out their atrocities without getting noticed. Just before the last round of cleansing in June the military went door to door to confiscate digital equipment from the Rohinyga, but they didn’t manage to get everything so some photos and video leaked out. This time around before October’s houses were burnt the regime was much more thorough with their confiscation operations to prevent any digital leakage, which has resulted in very little new video coverage emerging of the atrocities as they were taking place, despite the wipe out being on an even bigger scale. But in 2012 the military did not need to carry out the violence themselves, as they did in 1991, but instead propaganda was widely distributed to brainwash the Rakhine monks and turn them into a killing machine which would perform tasks on demand, whilst the military stood and watched, and the government wiped their hands of the matter and professed their innocence.

Ethnic Cleansing

Have you ever seen throughout history a people rise up of their own accord, without provocation or planning, to wipe out an entire race from their neighbourhood in a matter of weeks? This is clearly ethnic cleansing from whichever way you look at it. The term genocide will never be accepted because the public will always find this world too abhorrent to accept and the politicians will always fear the legalities of having to act, and one may argue that what is happening to the Rohingya has only recently resulted in hundreds of deaths rather than thousands. My conclusion is that genocide has been in the planning, and social media has brought about raised awareness and international attention that is helping to stop the process before the plan has been fulfilled. However, these people are now hanging on to their future by a thread, with nowhere to go and no-one coming to their aid. 110,000 have now been driven from their homes. Look at the manner in which thousands of them were forcibly removed and driven into camps during June. http://www.youtube.com/watch?v=YCnj4QmPgTc The Rohingya are now hated by people on all sides who have blatantly declared them as nothing more than viruses that need eradicating. They cannot move to another part of Burma. They have been driven from their homes to live in tents in muddy fields or hiding in boats or on the mountains. They are struggling to get medical assistance, food, clothes and shelter. Neither Bangladesh or Thailand will accept them. Often they try to escape but drown at sea. Hundreds have been arrested never to be seen again. They are denied visits in prison where they have been reported to be suffering from severe torture and often left naked, and even young boys and girls are often arrested. In addition women and girls are frequently taken away to be raped. I compiled a list of recent reports on events in October here: http://www.savetherohingya.blogspot.co.uk/2012_10_01_archive.html

Economic Developments

When looking at who is behind such crimes I believe it important to consider the history and the context. We can see that the Rohingya have suffered a series of clear serious assaults at the hands of the Burmese regime over a period of decades. A list of them is presented here: http://www.asiantribune.com/news/2012/11/03/letter-america-genocide-rohingyas-myanmar-%E2%80%93-part-1  In addition, there are major economic developments planned for this area. It came as no surprise for me to learn that Burma has a new oil and gas pipeline due to open in 2013 to take resources from the Bay of Bengal and also shipped from the Middle East up to China. The pipeline starts in the Arakan state, which is where the Rohingya clearance has been taking place, and passes over to the Kachin state where other human rights violations are also occurring http://www.hrw.org/news/2011/10/18/burma-army-committing-abuses-kachin-state . This document gives a lot of detail regarding the dealings of the oil companies involved : http://www.banktrack.org/manage/ajax/ems_dodgydeals/createPDF/shwe_gas_and_pipelines_projects and further information can be found here http://www.arakanrivers.net/?page_id=139 I also read that India (ONGC) and China (CNPC) were working together on the pipeline, alongside other ‘exploration and production’ operations taking place in the Sudan and Syria. http://blog.project2049.net/2012/07/sino-indian-energy-cooperation-in-burma.html But it seems not only India and China have a stake in this pipeline, other nations do also. Ban Ki-moon stated that it was a ‘win win’ situation for everyone. http://www.mizzima.com/news/world/4039-ban-ki-moon-called-burma-gas-pipeline-a-win-win.html What did he mean by that? This is certainly not a winning situation for the Rohingya, or do they not count?

In addition to the new pipeline, a deep sea port is being built at the port of Sittwe to handle the large oil carrying vessels which will be arriving, and massive development of the Kaladan River is taking place to enable boats to travel from India up to central Burma http://www.arakanrivers.net/?page_id=7474 The impact of the heavy militarisation of the area to assist with these developments can be read about here http://www.arakanrivers.net/?page_id=159 There is also a fancy new technology development zone to be built in Kyaw Pru on the Northern half of Ramree Island. http://youtu.be/gJntaVuritU This area was recently razed to the ground during the violence and 10,000 people had to flee via boats, many of whom it seems must have been drown at sea because not all made it back to shore. The satellite images of the area were recorded by Human Rights Watch www.hrw.org/sites/default/files/related_material/2012_Burma_Satimage.pdf One of my friends who used to work in Burma sent me this observation

‘Notice in the first satellite image, the farthest out, there is an airport strip west  of the village area that has the burnt out neighbourhood when seen up close. This destroyed Muslim area is on the NE part of Ramree Island within the special economic zone to support industry, logistics and more. Ch Econ Tech Dev video – 00: 45  4:52, The whitened areas are in the zone.  Look at the video, there are 3 zones for business and then supportive. The Muslim area is in the supportive area.’

Channel Four also recently visited this same area and found that the Muslim population had been ‘wiped from the face of the earth’. http://youtu.be/rsP0X2bjzYQ

Who is Behind it All?

I have read many reports suggesting that the monk Wirathu has been a key player in the violence. http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2012/09/201292175339684455.html Just before the violence started monk Wirathu was reportedly visited by Aung Thaung http://m.aljazeera.com/story/20121156292531721  who is the Union Solidarity and Development Party’s secretary as well as the Lower House’s Banks and Monetary Development Committee chair, and a man known to be close to former dictator Than Shwe  http://www2.irrawaddy.org/article.php?art_id=7327 I wonder how much of a stake Than Shwe has in current developments, and question if he isn’t still pulling strings behind the scenes? There have been previous calls for him to stand for his crimes before the ICC http://www.dvb.no/interview/aung-htoo-blc-%E2%80%98than-shwe-fears-the-icc%E2%80%99/12370 I read that Than Shwe’s leadership over the State Supreme Council ensures that he retains final say over the military and also has the ability to overrule both the cabinet and parliament in 2011, but don’t I know if anything has changed since then. http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/ME04Ae01.html

What is clear to me is that planned and well organised ethnic cleansing has been taking place, and with the Arakan state still under military control since the state of emergency took was declared in June, there is no way that this could have happened without military complicity. At best, this violence could have been easily prevented by the military had they so decided. I also understand that the Burmese only care about human rights when it is good for business. The release of Aung San Suu Kyi and her subsequent world tour was we all know to buy political favour, and didn’t it work well! Whilst she was dazzling people with her smile the operation to remove the Rohingya began. It was suggested to me that the Burmese idea of democracy is ASSK and the military Junta putting on suits. I believe that was a perfect analysis.

Torture in Prisons

The government may try to blame the violence entirely on the Arakenese Buddhists and hide their involvement in the matter, but they cannot deny the treatment of the prisoners that they routinely torture in prison. Indeed aren’t there still UN and humanitarian workers still in prison, since they became witnesses to the regime crimes? The United Nations must now insist on full access to the prisons, that all political prisoners and aid workers are freed, and without such steps taken how can the West even begin to suggest that this is a reformed regime? The Rohingya are now at serious risk of elimination. Even Thein Sein stated clearly to the UN that he saw their removal as the only solution to the problem. http://mizzima.com/news/inside-burma/7514-un-rejects-burmas-offer-to-resettle-rohingya.html%20

Future in Your Hands

President Obama your visit to Burma later this month comes at a key moment in time. If business is to take precedence over human rights this will be the last green light that the regime were looking for and they will complete their plan to get rid of their problem without further delay. However if, and only if, the USA lay down the line, that human rights come first, and will not be compromised however great the business deal, then things will change. All rests now on your shoulders Mister President. The future of an entire race. Maybe this meeting will chart the route of future history. Maybe a stand for human rights now will result in the avoidance of the creation of a new and unstoppable Nazi regime. With half of the revenues of the oil pipeline heading the way of the military Junta, and the other half to China, surmounting to many billions of dollars, I dread to think of the future impact of such a regime.

The Rohingya urgently need protection, by an independent peacekeeping force. They need urgent access to aid and medical care. And they need the return of their citizenship which was stolen from them by the dictatorship in 1982 and never returned.

Ethnicity Removed

It has been reported in the media that a new census is taking place in a move towards granting citizenship to the Rohingya. However my Rohingya friend in Sittwe tells me that what is actually happening is that Rohingya are now being tortured into signing that they are Bengali not Rohingya, and some are even tortured in public as a deterrent for others. Those that refuse to sign are being arrested and driven away (clearly for more torture, probably never to be seen again). Just today he told me that people were even arrested and taken away by police from a refugee camp when they refused to sign.

Please do not be blinded by the Burmese government’s lies. Please understand the seriousness of doing businesses with the devil. Please make a stand for human rights. Business built on the back of ethnic cleansing can never be acceptable, however great the business. How sad it was to see you personally giving the ‘green light’ to the USA to invest in Burma immediately following the ethnic cleansing in July http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gKB86GUltfoXE53jVv5drW5a0t_Q?docId=CNG.826fe8bd777afed3ea0d4aff3a859816.1e1 and how shocking it was to then see that on the very same day in October that homes were being burnt and thousands of new people chased from their land in, fleeing for their lives, the US Deputy Secretary of the US Department of Treasury Neal S. Wolin was shaking hands and smiling with President Thein Sein over business deals http://www.mizzima.com/news/inside-burma/8304-high-us-treasury-official-meets-with-thein-sein.html

Genocide: Worse than War

I researched the topic of genocide and found Daniel Goldhagen’s truly excellent documentary, ‘Genocide: Worse than War’ incredibly informative http://www.youtube.com/watch?v=w7cZuhqSzzc
I learnt through it that genocide is always caused by politics, and I understood that it can be stopped, although it happens over and over again. It takes place as a result of a series of decisions. Please watch this documentary. It is long but is may be the best documentary I have ever seen and if its advice is heeded thousands of future lives (or maybe millions) could be saved. Please let this be your defining moment as a truly great man that stopped a genocide, where many others have failed.

True Hero

For my Rohingya friend Aung in Sittwe, a true hero of this world, you are maybe his last hope. Please don’t let him down.

Thank-you for reading. May God grant you wisdom and bring you guidance.

Jamila Hanan
Human Rights Activist, UK
jamilahanan1@gmail.com

https://twitter.com/JamilaHanan
http://jamilahanan.blogspot.co.uk/
http://www.savetherohingya.blogspot.co.uk/
http://www.doctorsinchains.org/
http://www.eye4freedom.org/
http://www.angryarabiya.org/
http://www.medworm.com/

Copyright notice:  Please share and reprint this letter as you wish.

A letter to Barack Obama President of the United States

November 7, 2012Hon. Mr. Barack Obama
President of the United States
The White House
1600 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC 20500Mr. President,

First, I would like to congratulate you for your victory in the election. The people of the United States have given you another mandate of four years to lead their country for positive changes. I also believe that, with this new mandate, you will continue to extend your leadership to support the freedom-loving peoples from all over the world, including in my home country Burma, also known as Myanmar, in their continued struggle for freedom, justice, democracy and equality among all ethnic nationalities. With this belief, I strongly request you not to visit Burma for the time being.

Many people believe that Burma is now on the right path, and in transition to democracy. So, let me begin with where we are right now.

It is true that Burma’s democratic opposition is now working within the regime’s new political system, based on the undemocratic 2008 Constitution. The National League for Democracy (NLD), led by Daw Aung San Suu Kyi has joined the Parliament through the by-election in April. Ethnic politicians who boycotted the 2010 election have also formed political parties and prepared to stand in future elections. Workers are allowed to form trade unions. Peoples are allowed to stage protests subject to attaining permission from relevant authorities in advance.

More than 700 political prisoners were freed between October 2011 and now. But they are free only because the President has suspended their prison terms. They can be re-arrested without warrant and sent back to prison to serve the remainder of their prison terms if the President is not happy with their actions. Furthermore, there are still more than 300 political prisoners, including human rights defender U Myint Aye, that remain incarcerated in prisons.

Recently, the regime announced that all publications be made public without censorship. However, there are still strict guidelines that the media has to follow. The government’s censorship board, known as “The Press Scrutiny and Registration Division,” still exists. The laws that threaten the freedom of press are still active. And the regime’s propaganda machine is still up and running.
The regime said it is committed to making peace with ethnic resistance forces. Most of the ethnic armies have accepted a ceasefire agreement and continue peace talks with the regime. However, their expectation to have a meaningful political dialogue and sustained political solution are far away from the reality while they are forced to open their areas for economic advancement and development projects. And severe fighting in Kachin State, in the northern part of Burma, between the regime’s troops and the Kachin Independence Organization (KIO), is ongoing and now entering its 18th month resulting in more than 100,000 internally displaced persons.

Violence has erupted in Rakhine State, in the western part of Burma, between the Rakhine Buddhist community and the Muslim communities, known as the Rohingya, since May of this year and continued to this day with the great loss of hundreds of lives, thousands of houses and properties, and more than one hundred thousand peoples displaced. Preventing violence, protecting and providing safety for civilian populations, making the rule of law effective and bringing those responsible for the violence to justice are the responsibilities of President Thein Sein’s so-called civilian government. However, the ongoing and continued crisis in Rakhine State proves that this government has continuously failed its own responsibilities in serving the people of Burma.

There are three major areas where I have not seen any changes. First, the judiciary system is still not independent and impartial. It is still working to serve the pleasure of the regime. Incompetent judges are running “kangaroo courts” with the support of corrupt and abusive law enforcement officers whose only way to get confession from the accused is torture and manipulation. Many laws and decrees created by the successive military regimes to oppress democratic opposition are still active and being used. Second, the country’s economy is still dominated and controlled by the military, crony capitalists, and families of the regime. There is no chance for ordinary citizens to compete with them on a level playing field. And third, the Burmese military is still above the law and dominant in the country’s political affairs with supreme powers. There is no sign in sight that the Burmese military will stop committing human rights violations and come under the civilian control.

This is where Burma is right now. I seriously doubt to call this situation a transition to democracy. That’s why, I request you not to visit Burma at this time.
The country is still ruled by the Burmese military and the military-back Union Solidarity and Development Party (USDP), led by ex-generals. Their political foundation is the 2008 Constitution, which is designed to grant the supreme powers in the hands of the military and it’s Commander-in-Chief who can run the military independently. The military is independent from all administrative, legislative and judiciary authority; yet can interfere in all branches of power. It controls 25% of the seats in each parliament and three significant security ministries in the government, and ensures civilian judges have no jurisdiction over members of the armed forces. Moreover, the Commander-in-Chief can assume all powers, dismiss the government and rule the country under the martial law in the name of a state of emergency. Although regional parliaments and governments are formed at the ethnic minority areas, the Union President holds the powers to appoint Chief Ministers and Judges which leaves little for the ethnic minorities in their expectation for autonomy and self-determination.

The constitution was purposefully crafted to be difficult to amend. At least 20% of lawmakers have to submit the Bill to amend the Constitution to the Union Parliament, a Joint Session of the Lower and Upper Houses, and the amendment can only be approved by a vote of more than seventy-five percent of all the representatives of the Union Parliament. This effectively gives a veto power to the military with its 25% of seats in the Parliament. Even if all 75 percent of the elected representatives stand together for the amendment, they can’t win if they can’t get even one vote from the military bloc.

I would call this transition as a “transition to the establishment of military supremacy with limited democracy.” The opposition will have access to the power, can contest in election, will have some seats in the Parliament, can raise their voices, but will not be able to control the power. Exercise of power will still remain in the hands of the military and its allies constitutionally. This might be similar to Indonesia under the Suharto’s regime or Egypt under the Mubarak’s regime. I believe your visit to the country at this time will only strengthen the ruling USDP party and President Thein Sein’s government, and undermine the democracy activists and ethnic minorities as well as remaining political prisoners and ever-growing civil society organizations.
However, I understand that you may have already decided to go. If so, I request your visit to Burma should not be just to meet with President Thein Sein and Daw Aung San Suu Kyi. You should make your visit beneficial for the people of Burma by;

(1) Meeting with your real counterpart, Commander-in-Chief General Min Aung Hlaing and educate him to put the military under civilian control and to serve the people of Burma.

(2) Address the Union Parliament and encourage the members of the parliament to be courageous to amend the 2008 constitution to be democratic and equal among all ethnic nationalities.

(3) Meeting with all political parties, civil society organizations and former political prisoners and support their continued struggle for democracy, human rights and national reconciliation.

(4) Visiting refugees in Kachin State and Rakhine State.

(5) Visiting U Myint Aye, one of the remaining political prisoners, at the Loi Kaw prison in Kayah State to show your solidarity with all remaining political prisoners.

(6) Meeting with ethnic leaders from the United Nationalities Federal Council in Thailand to support their call for political dialogue and sustained solution for making of permanent peace.

Thank you,

Aung Din
Executive Director
U.S. Campaign for Burma
aungdin@uscampaignforburma.org

A Letter sent to Daw Aung San Suu Kyi and Statement on violence, hatred,of minorities | Christian Muslim Forum

Christian-Muslim Dialogue
By Back to Religion Editor

Letter sent to Daw Aung San Suu Kyi and Statement on violence, hatred, mistreatment of minorities and terrorist Attacks:

Dear Ms San Suu Kyi,

We write to you as the Presidents of the Christian Muslim Forum in England. We are concerned to see accounts of attacks on the Rohingya Muslim people of Burma at the hands of terrorists and the Burmese military.

We urge you to plead for the cause of the Rohingyas with the Burmese Government, for cessation of hostilities against them and impartial application of law and order.

We also ask you to highlight the ongoing discrimination against the Rohingya, especially since the 1982 Citizenship Law and call upon the Burmese government to recognize the Rohingya as Burmese citizens. Ethnic cleansing and marginalization of minorities can have no place in a modern state.

Yours sincerely,

Julian Bond

Director

Christian Muslim Forum

Signed by the Presidents of the Christian Muslim Forum: Revd Alison Tomlin, Anjum Anwar, Rt Revd Donnett Thomas, Rt Revd Dr Richard Cheetham, Shaykh Ibrahim Mogra, Rt Revd Paul Hendricks.

Statement:

1. We acknowledge that religions are implicated in acts of violence and terrorism, though religion does not justify atrocities2. We affirm that no religion, in itself, advocates violence or terrorism

3. Equating religion with violence is a distortion, whether done by those opposed to religion or those who hijack religion to support violence

4. Peace with God and our fellow human beings is at the heart of Christianity and Islam

5. We acknowledge that believers do not always make clear that they are for peace and against violence

6. Doctrines of ‘just war’ and (military) jihad do not provide any justification for acts of terrorism

7. We urge Christians and Muslims, and all people, to renounce violence and work for peace

8. We are opposed to religious intolerance, Islamophobia, anti-Semitism and marginalization of minorities and condemn intolerant attitudes

9. We especially condemn any mistreatment and persecution by Christians or Muslims, including in situations of conversion

10. We feel deeply the pain of attacks on all who suffer from hostility and violence and urge those in conflict situations to acknowledge the humanity of the other

11. We stand with those who suffer in our words, prayers and deeds

12. We call on all governments to work for peace, instead of increasing conflict, and to respect all people within their countries.

Source here

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီသက္တမ္းကေတာ႔ ခရီးတစ္၀က္ေရာက္ လုနီးပါျပီ။၂၀၁၅ မွာ ေရြးေကာက္ ပြဲၾကီးျပန္ စေတာ႔မယ့္သမ္ၼတအသစ္၊ ပါတီအသစ္နဲ႔ဒီမို ကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို ခ်ီတက္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အေဟာင္း ထဲကအေကာင္းေတြကိုေရြး ထုတ္ျပီး-ေရာသမေမႊၾကမလားဆိုတာ-၂၀၁၅ ကေတာ႔ ရင္တမမနဲ႔ ေစာင့္ႀကိဳေနေလရဲ႕။ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ၊ သင္တုိ႔ရဲ႕ပါတီ၀င္ကဒ္ျပား အေရအတြက္ ကိုၾကည့္ျပီးပီတိ ျဖစ္ မ ေနၾကပါနဲ႔၊ ပါတီ၀င္ေတြအေပၚမွာ လံုး၀ဥႆံုယံုၾကည္မူ႕ အျပည့္ရွိေနၾက လား။ ျပည္သူေတြထဲမွာ လူတစ္ေယာက္က ပါတီ၀င္ကဒ္ျပားဘယ္ႏွစ္ခု ကိုင္ေဆာင္ၾကသလဲ ဆို တာအေျဖရွာၾကပါ။

အမာခံေတြေမြးထုတ္ေပးဖို႕ သင္တို႔ပါတီေတြက ဘာေတြစြမ္းေဆာင္ ေပးျပီးျပီ လဲ။ ျပည္သူေတြ ကေတာ့ မဲဆႏ္ၵျပဳျပီး-သင္တို႕ကိုအေပၚေရာက္ေအာင္ တြန္းတင္ ေပးလိုက္တယ္။ အေပၚလည္းေရာက္ သြားေတာ႔-ေအာက္က တြန္းတင္ေပးလိုက္တဲ႔ မဲဆႏ္ၵရွင္ ျပည္သူေတြကိုဘာမွျပန္မၾကည့္ၾကေတာ႔ဘူး၊။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးတဲ႔- ကိုေရႊစည္း႐ုံးေရးမွဴးေတြရဲ႕မ်က္ႏွာကိုလည္းေရႊးေကာက္ပြဲျပီးကမျမင္ရေတာ႔ဘူး၊ သူတို႔ ခင္း ေပး တဲ႔လမ္းေတြလည္းပတ္ၾကားေတြအက္-ေရညိႇေတြတက္ေနျပီ။

ပါတီ၀င္ကဒ္ေတြကိုင္ေဆာင္ျပီး-နေ၀တိမ္ေတာင္ျဖစ္ေနၾကတဲ႔ပါတီ၀င္ေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြကို ဂ႐ုျပဳမိၾကရဲ႕ လား။ ရပ္/ေက်းေတြမွာက တစ္ပါတီထဲရွိတာမဟုတ္ဘူးေနာ္- သူ႕ထက္ငါအျပိဳင္ဆိုင္ႀကဲေနၾကတာ အားလံုးအသိပါ။ အေပၚမွာေတာ့မသိဘူး-ေအာက္မွာကေတာ႔ ဘယ္ပါတီကလက္မေထာင္ေန လည္း ဆိုတာ အသာေလးေစာင္႔ငဲ႔    ၾကည့္ၾကအံုး။ ပါတီသာ၀င္ထားၾကတယ္ အခအုခ်ိန္ထိ ဘာမွျဖစ္မလာ သလို ဘာမွလည္း  ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိလာပါဘူး။ အရပ္စကားနဲ႔ေျပာရရင္ ““ ဒံုရင္းကဒံုးရင္း ”” ပါဘဲ။

ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္-NLD  ပါတီကေတာ့ သူ႔ပါတီ၀င္ေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အ လမ္းေတြ ေမွ်ာ္ လင့္ ခ်က္မဲ႔ေနတဲ႔ လူငယ္မ်ားနဲ႔ အလုပ္လက္မဲ႔ျပႆနာေတြ မျဖစ္ဘို႔အတြက္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ပညာသင္ၾကားႏိုင္ဘို႔ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ သင္တန္းေက်ာင္းေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးဘို႔ NLD ဥကၠဌေဒၚစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္က ျမိဳ႕နယ္ေတြဆင္းျပီး သူပါတီ၀င္ေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလို႔ ကတိဂ၀တ္ေတြ ေပးေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာသူ႕ပါတီ၀င္ေတြ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ ေရာင္ျခည္ တစ္ခုဘဲေလ။

ပါတီတစ္ခုေရ႐ွည္တည္တံ႔ဖို႔အတြက္ အဲဒီပါတီမွာ အမာခံအင္းအားလိုပါတယ္။ အဲ႔ဒီအမာခံေတြ ဟာ သူရဲ႔ ပါတီ အေပၚမွာ သစ္ၥာရွိတဲ႔အမာခံေတြဘဲျဖစ္ျဖစ္ရမယ္။ ဘယ္သူေတြစည္း႐ုံးစည္း႐ုံ၊ ဘယ္ပါတီ ကပဲ မဲဆြယ္ဆြယ္ကိုယ့္ပါတီမွကိုယ္ပါတီဘဲဆုိတဲ႔ သံမဏိစိတ္ဓါတ္မ်ဳိးရွိေနရပါမယ္။ တခ်ိန္ က အရွိန္ ၀ါေတြ သံုးျပီးပါတီ၀င္အင္းအားနဲ႕ကဒ္ ျပားေတြအမ်ားၾကီးထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ ပါတီၾကီးေတြ ကေတာ့ အခုခ်ိန္မွာမိမိ ပါတီ၀င္ေတြကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို႔ အမာခံပါလို႔သတ္မွတ္ထားတဲ႔ မိမိ တို႔ရဲ႕ပါတီ ၀င္ေတြ ပါတီအေပၚမွာ ယံုၾကည္သက္၀င္မူ႔ ရွိမရွိ ဆန္းစစ္ဖို႔လိုေနပါျပီ။

၁၉၉၀-ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲကာလတုန္းက(တ.စ.ည)ရဲ႕ပါတီ၀င္အင္အားဟာ ကဒ္ျပားအေရအတြက္ကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ၾကည့္ရင္းကို မယွဥ္ႏိုင္စရာ မရွိပါဘူး။ (တ.စ.ည)ရဲ႕အရန္ ပါတီျဖစ္ တဲ႔  ေတာင္ သူ လယ္မား စည္းလုံးညီညႊတ္ေရး ပါတီ၊ အလုပ္သမား စည္း လုံးညီညႊတ္ေရး ပါတီ၊ လူငယ္စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီ ဆိုတဲ႔ အရန္ပါတီ(၃)ခု ကလည္း(တ.စ.ည)ကို၀န္း ရံေပး ထားၾကတယ္။

အဲဒီတုန္းက (မ.ဆ.လ)ရဲ႕ အရွိန္အ၀ါကလည္း အေငြအသက္က်န္ေသးေတာ႕(တ.စ.ည) အတြက္ အင္အားစုရတာသိပ္မခက္ခဲ႔ပါဘူး။ ဒါေၾကာင္႔လည္း (တ.စ.ည)ရဲ႕ အၾကီးအကဲပိုင္းက အႏိုင္လို႕ယူဆ ခဲ႔ၾက တယ္။ ဒါေပမဲ႔တကယ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မွာေတာ႔၊ (NLD)ကို အျပတ္သတ္႐ႈံးနိမ့္ခဲ့တယ္။ ဒါသင္ခန္းစာယူစရာပါ။ ကဒ္ျပားဟာကဒ္ျပားဘဲ၊ ကဒ္ျပားသည္ အမာခံမဟုတ္ဆုိတာ သတိခ်ပ္ေစ ခ်င္ပါတယ္။ ဒီေတာ႔ကား အခ်ိန္ရွိခိုက္ လံုးလစိုက္ျပီး မိမိပါတီ၀င္ေတြရဲ႔ ဘ၀တစိတ္ တေဒသ ကို ေအာက္ေျခအထိဆင္းျပီး ၾကည့္ရပါမယ္။ ကိုယ္ပါတီ၀င္ေတြ ဘာေတြလိုအပ္သလဲ ဘာအခက္ အခဲေတြရွိေနလဲ၊ ဘာေတြ လုပ္ ေပး ဘို႔လိုအပ္သလဲဆိုတာ၊ ပါတီအၾကီး အကဲေတြ ဆန္းစစ္ဖို႕ေတာ႔ လိုေနျပီ။

ဟိုတစ္ေလာတုန္းက ဂ်ာနယ္တစ္ခုမွာ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ ျမိဳ႕နယ္ အလိုက္ျပည္ သူလူထု (ပါတီ၀င္)ေတြ အတြက္ အတိုးႏႈန္းသက္သာတဲ့ ေခ်းေငြေတြ ခ်ေပးခဲ့ေပမယ့္လည္း အဲဒီေခ်းေငြေတြ ဟာ ျပည္သူ လူတု (ပါတီ၀င္)ေတြအေပၚမွာ က်ိဳးသက္ေရာက္မႈ႕မရွိခဲ႔ဘူး ျမိဳ႕နယ္အၾကီး အကဲပိုင္း ကဘဲမိမိတို႕ ကိုက်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်သြာၾကသည္။

ရပ္ကြက္ထဲမွာေန႔ျပန္တိုး၊ မတ္တိုးေတြယူျပီး စား၀က္ေနေရးအတြက္ ဘ၀ကို ဆင္းဆင္း ရဲရဲရုန္း ကန္ေနရတဲ႔လူေတြဆီမွာ ဘယ္ပါတီက ကဒ္ျပားကို ကိုင္ေဆာင္ ထားၾကသလဲ ဆိုတာေလ႔ လာၾကည့္ ပါ။ ထမင္းမေကြ်းတဲ့ အဲဒီကတ္ျပားေတြကို သူတို႔ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာကိုင္ေဆာင္ထားႏိုင္ၾကမလဲ။ သူတို႕ေတြဆီက ေထာက္ခံမဲတစ္ျပားကိုအားမနာလွ်ာမ  က်ိဳးနဲ႔ရယူျပီး အမတ္ေလာင္းျဖစ္သြား တဲ့ ျပည္ သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက သူတို႔ရဲ႔ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးကို ဘယ္အခ်ိန္ ကာလအထိ ေစာင့္စား ခိုင္းအံုးမွာလည္း။

ကိုယ္အႏုိင္ရခဲ႔တဲ႔မဲဆႏၵနယ္ကျပည္သူေတြစီးပြားေရးၾကပ္တည္းမူ႔၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မူ႔၊ အလုပ္လက္ မဲ႔ျပႆ နာေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရမူ႔ေတြကို ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ကြင္းဆင္းေလ႔ လာၾကပါအံုး၊ ေနာင္လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မိမိတို႔ပါတီ၀င္ေတြက မိမိတုိ႔ကို ေထာက္ခံအားေပးႏိုင္တဲ့ အင္အားေတြ ရွိၾကေသးရဲ႕လားလို႔၊ သူတုိ႔ဘ၀၊ သူူတို႔စား၀တ္ေနေရးအတြက္၊ သူတုိ႔အားကိုအားထားျပဳ တဲ့ပါတီႀကီး က ဘာေတြ နဲ႕  ေခၽြးသိပ္ၿပီးၿပီလဲ၊ ““အူမေတာင့္မွသီလေစာင့္တယ္”” ဆိုတဲ့ ျမန္မာစကား ရပ္တစ္ခုလုိ (NLD) က အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာအတြက္ ခင္းေပးတဲ့လမ္းမႀကီးေပၚကုိ မိမိပါတီ၀င္ေတြ တက္ မေလွ်ာက္ၾကဘူးလုိ႔ ဘယ္သူက အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္လုိ႔လဲ။ဆင္းရဲသားျပည္သူလူထုရဲ႕ဘ၀မွာ စား၀တ္ေနေရးသာပထမ၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ဒုတိယေလ၊ ဒီေတာ့တိုင္းျပည္အတြက္လို႔ ဘယ္လို ပဲေျပာေနေန တိုင္းျပည္ဆိုတာ ျပည္သူ ေတြရွိလို႔ျဖစ္လာတာပါ။ ျပည္သူေတြခ်မ္းသာမွ တုိင္းျပည္ ခ်မ္းသာမယ္ဆိုတာ ကေတာ့ အမွန္တကယ္လက္ေတြ႕ၾကတဲ့ အမွန္တရားတစ္ခုဆိုတာ ဘယ္သူမွ   ျငင္းလို႔ရမယ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုေတာ့ အမွန္ တကယ္လက္ေတြ႕ၾကတဲ့ အမွန္တရား တစ္ခုဆိုတာ ဘယ္သူမွျငင္းလို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကုိေတာ့ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား သိထားေစခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္

စစ္ေတြျမိဳ႕မွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သဲေခ်ာင္းသားရဲ႕ ရင္ဖြင့္စာ

သူတို႔ကခ်မ္းသာတယ္၊ဘုရာသားေတာ္ ရဟန္းသဃၤာေတြမွာ စည္စိမ္ခ်မ္းသာျခင္းကုိ မလုိဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ က်မတုိ႔က ဆင္းရဲပါတယ္။ ၀မ္းတစ္ထြာ ျပည္႔၀ဖုိ႔၊ ခါးလွဖုိ႔ေတာ႔ မနည္းရုန္း ကန္ေနရပါတယ္၊ ရုိးသားစြာ စီးပြားရွာျခင္းပါ၊ ၿမိဳ႕ေပၚမွ ပစၥည္းအနည္းနည္း၀ယ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မတုိ႔ေက်းရြာရွိ ဗုဒၶဘာသာကုိလည္း ေရာင္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြကုိလည္း ေရာင္းၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳလုပ္ေနတာပါ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေျပာခ်င္ဒါက “ဘုန္းႀကီးကုိစာခ်သည္ဟု မယူဆေစခ်င္ပါ ဘုရားသားေတာ္မ်ားအေနနဲ႔ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေတြကုိ ထားသင့္ပါသလား၊တစ္ေယာက္ပစၥည္းလုယူၿပီး ေနာက္တစ္ေယာက္ကုိ ေပးရတယ္လုိ ဘယ္ဗုဒၶေဟာတရားမွာ ပါလုိ႔လဲ ” စစ္ေတြၿမိဳ ေပၚရွိ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ၿပဳမွဳေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအေနနဲ႔ အမ်ားႀကီး ၀မ္းနည္းမိပါတယ္ ။ျပည္နယ္အစုိးရရဲ႕ အာဏစက္က ရဟန္သဃၤာေတာ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မွဳ မရွိပါလား?

၀မ္းနည္းစြာျဖင့္

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သဲေခ်ာင္းသား

ေ၀ေလေလျမေအးနဲ႔ မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္ ကိုကိုႀကီးသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ………….

က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို နားမလည္ၾကပါဘူး။ ဥပေဒဆိုတာကို အထင္မႀကီးဘူး။ ယုံၾကည္မႈမရွိဘူး။ ဥပေဒက အကာအကြယ္ေပးႏိုင္တယ္လို႔လဲ မထင္ျမင္ မယူဆဘူး။ ေငြမ်ားရင္ တရားႏိုင္တယ္။ ေငြရွိတ့ဲသူဟာ ဘယ္ေလာက္ႀကီးေလးတဲ့ ရာဇ၀တ္မႈကို က်ဴးလြန္ပါေစ သူဟာ ေငြနဲ႔ေပါက္ၿပီး အဲဒီအမႈကို ရွင္းလိုက္လို႔ရတယ္လို႔ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးက လက္ခံထားၾကတယ္။ ဒီလို ျဖစ္လာေအာင္လဲ တရုတ္ကျပားဗိုလ္ေန၀င္းကစၿပီး စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္က ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ စံျပအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ျပခဲ့တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ဆိုတဲ့ ၎တို႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့သက္တမ္းဟာ နည္းနည္းေလးမဟုတ္ဘူး။

တရုတ္ကျပား ဗိုလ္ေန၀င္း အာဏာသိမ္းၿပီး ၁၉၆၂ ဧၿပီလမွာ ေမြးတဲ့သူက အခ်ိန္အခါနဲ႔အညီ အိမ္ေထာင္ျပဳမယ္ဆိုရင္ မ်ဳိးဆက္သုံးဆက္ေလာက္ ရေနၿပီ။ မ်ဳိးဆက္သုံးဆက္ဆိုတဲ့သက္တမ္းဟာ နည္းတယ္လို႔ ဘယ္သူ ေျပာႏိုင္မွာလဲ။ အခု ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုဟာ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ပါဘူးလို႔ -င္ထဲက လိပ္ေခါင္းထြက္ေအာင္ ကုန္းေအာ္ခဲ့တဲ့ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုႀကီးတို႔၊ ကိုၿမေအးတို႔ဆိုတာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုကို ပါလီမာန္ဒီမိုကေရစီေခတ္က တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့တဲ့ အခ်ိန္တုန္းက ေမြးေတာင္ ေမြးမယ္မထင္ဘူး။ ေမြးခဲ့တယ္ဆိုရင္လဲ ႏွပ္ေခ်းတြဲလြဲ အရြယ္ေလာက္ပဲ ရွိအုံးမယ္ထင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုဟာ တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ဘူး၊ ဟုတ္တယ္ဆိုတာ သူတို႔ဘယ္လိုလုပ္သိႏိုင္မွာလဲ။ ဗိုလ္ေန၀င္းက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက သမိုင္းစစ္၊ သမိုင္းမွန္ေတြကို ေျဖာင့္ဖ်က္တယ္။ လုပ္ႀကံဖန္တီးၿပီး သမိုင္းအတုေတြကို ေဒါက္တာေအးေက်ာ္တို႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ သမိုင္းလိမ္ဆရာႀကီးေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး၊ လိမ္တယ္။ ေဖ်ာက္တယ္။ ဖ်က္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သမိုင္းဆိုတာ လိမ္လို႔ မရဘူးဆိုတာကို နိဂုံးမေကာင္းခဲ့တဲ့ တရုတ္ကျပား ဗိုလ္ေန၀င္းနဲ႔ မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္ သမိုင္းလိမ္ဆရာႀကီးေတြ မသိခဲ့ၾကဘူး။ ဒီေတာ့ တရားဥပေဒမဲ့ မတရား ပါလီမာန္ဒီမုိကေရစီေခတ္က တိုင္းရင္းသားလို႔ သတ္မွတ္ၿပီးသား “ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစု”ကို စစ္အာဏာရွင္ေတြက တိုင္းရင္းသားစာရင္းက ပယ္ဖ်က္ခဲ့တာ ဘာမွ မဆန္းဘူး။

ေ၀ေလေလျမေအးကလဲ ေထာင္ထဲက ထြက္လာၿပီး ကေယာင္ကတမ္းနဲ႔ ထေအာ္တယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ သနားစရာေကာင္းလိုက္တာ ေ၀ေလေလျမေအးရာ။ စစ္အစိုးရက ေထာင္ထဲထည့္လိုက္ ျပန္လႊတ္လိုက္၊ ျပန္ဖမ္းလိုက္နဲ႔ ၎ရဲ႕ အသက္တစ္၀က္နီးပါး ေထာင္ထဲမွာ ေနခဲ့ရတဲ့ ေ၀ေလေလျမေအးနဲ႔ မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္ကိုကိုႀကီး၊ ပညာကို ဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ မသင္ခဲ့ရတဲ့၊ ေ၀ေလေလျမေအးနဲ႔ မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္ကိုကိုႀကီးတို႔ ေလ့လာဆည္းပူးမႈမရွိဘဲ၊ သုေတသနလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ၊ သမိုင္းပါရဂူႀကီးေတြ ဒီဇိုင္းနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုဟာ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ပါဘူးလို႔ လိပ္ထြက္ေအာင္ ေအာ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီလို ေအာ္ၿပီး မၾကာပါဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ မြတ္စလင္မ္ေတြကို သတ္ပါေလေရာ။ က်ဴးေက်ာ္သူေတြ ဆိုၿပီးေတာ့ေလ။
အဲဒီေတာ့ ဒီေသဆုံးသြားတဲ့ အျပစ္မဲ့လူသားေတြအတြက္ ေ၀ေလေလျမေအးနဲ႔ မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္ကိုကိုႀကီး ဘယ္လို တာ၀န္ယူေပးမွာလဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ စကားေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာ တရားဥပေဒအရ ဘယ္လိုအေနအထားရွိသလဲဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ေတြ ေလ့လာထားၾကပါ။ ေ၀ေလေလျမေအးကေတာ့ ကုိယ့္ကိုယ္ကို ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ေခါင္းေဆာင္လိုလို၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္လိုလို…………….. ျပည္သူအတြက္ ဘာတစ္ခုမွ မယ္မယ္ရရ လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ရဲစြမ္းသတၱိနဲ႔ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့မႈကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။

 

ဟိုတစ္ေလာက ဦးသိန္းစိန္က အေမရိကန္မွာ ေျပာတယ္။ ဒီလို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္လာဖို႔အတြက္ က်ဳပ္တို႔က အႏွစ္ ၂၀ ေလာက္တည္ေဆာက္ခဲ့ရတာတဲ့။ ကဲ………… ရွင္းၿပီလား။ ခင္ဗ်ားတို႔ လုပ္ခဲ့လို႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္လာတယ္လို႔ ဒီေန႔ထက္ထိ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းေတြရဲ႕ ႏႈတ္က တစ္ခြန္းမွ် မပါေသးဘူး။ ေ၀ေလေလ ျမေအးေရ… ခင္ဗ်ားဟာ အခုဆိုရင္ ျမန္မာျပည္က မြတ္စလင္မ္ေလာကမွာ နာမည္ပ်က္လာတယ္။ သူကိုယ္တိုင္လည္း ဆင္ျဖဴမ်က္ႏွာကို ဆင္မည္းမၾကည့္၀ံ့သလို အျပစ္မဲ့တဲ့၊ ျဖဴစင္တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာကို မၾကည့္၀ံ့လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ေ၀ေလေလျမေအးတစ္ေယာက္  အခုထက္ထိ မသြားေသးဘူး။ ေ၀ေလေလျမေအးေရ…………. ခင္ဗ်ားရဲ႕ သက္တမ္းမွာ ျပည္သူေတြအတြက္ ဘာေတြမ်ား ထိထိေရာက္လုပ္ေပးဖူးလဲဆိုတာ နဖူးေပၚကို လက္တင္ၿပီးေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္စဥ္းစား။

ခင္ဗ်ားဟာ မြတ္စလင္မ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာလဲ မေမ့နဲ႔အုံး။ ခင္ဗ်ားကို မ်က္လုံးဇုံမိတ္ၿပီး၊ မြတ္စလင္မ္ေတြဘက္ကို လိုက္ခိုင္းေနတာ မဟုတ္ဘူး။ တရားမွ်တမႈဘက္ကေန ရပ္တည္ဖို႔ ေျပာေနတာ။ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ခဲ့တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးေတြရဲ႕သမိုင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာပါ။ ၿပီးရင္ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ပါလီမာန္ဒီမိုကေရစီအစိုးရက “တိုင္းရင္းသား”ပါလို႔ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုကို စစ္အာဏာရွင္ေတြက နည္းမ်ဳိးစုံသုံးၿပီး မတရား “တိုင္းရင္းသား”မဟုတ္ပါဘူးဆိုၿပီး သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းစစ္သမိုင္းမွန္ကို ခင္ဗ်ား ေဖာ္ထုတ္မွသာလွ်င္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုေတြအေပၚတင္ေနတဲ့ ေသြးေကၽြး ေက်ပါလိမ့္မယ္။ ႏုိ႔မဟုတ္ရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားဟာ သမိုင္းမွာ ရုပ္ဆိုးသူအျဖစ္ မြတ္စလင္မ္ေတြ၊ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႕ ထံပါးမွာ သမိုင္းတင္ခံရပါလိမ့္မယ္။ ပညာရွိသူယုတ္မာေတြကေတာ့ ခင္ဗ်ားကို ေကာင္းခ်ီးေပးၾကမွာေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္ဆုံးေျပာခ်င္တာကေတာ့ ေ၀ေလေလျမေအးအေနနဲ႔ ဒီအခ်က္ေလးေတြကို စဥ္းစားၾကည့္စမ္းပါ။

 1. ကိုျမေအး ကြယ္လြန္ေသဆုံးတဲ့အခါမွာ မိမိရဲ႕ ရုပ္ကလပ္ကို ဘယ္သူေတြက ေရခ်ဳိးေပးမွာလဲ၊ မြတ္စလင္မ္ေတြလား၊ ကာဖိရ္ေတြလား။
 2. ကိုျမေအးရဲ႕ဂ်နာဇဟ္ကို ဘယ္သူ ဖတ္ေပးမွာလဲ။ မြတ္စလင္မ္ေတြလား၊ ကာဖိရ္ေတြလား။
 3. ကိုျမေအးရဲ႕အတြက္ အီဆြာေလစ၀ါးဗ္ မည္သူပို႔ေပးမွာလဲ။ မြတ္စလင္မ္ေတြလား၊ ကာဖိရ္ေတြလား။

 

အကယ္လို႔ ေ၀ေလေလျမေအးက ငါေသရင္ ကိုေက်ာ္သူလက္ကို အပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ က်ဳပ္တို႔က ဘာမွ ေျပာဆိုစရာမရွိပါ။ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့

 

 1. ကိုယ္မသိလို႔ မရွိဘူးလို႔ မေျပာပါနဲ႔။ သမိုင္းစစ္၊ သမိုင္းမွန္ကို ေလ့လာပါ။ သုေတသနလုပ္ပါ။ ပါလီမာန္ဒီမိုကေရစီေခတ္က ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုဟာ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ခဲ့သလို ယခု ပါတီစုံဒီမိုကေရစီေခတ္မွာလဲ တုိင္းရင္းသားျပန္ျဖစ္လာေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ် “ေအာ္”ေပးပါ။
 2. တရားမွ်တမႈအတြက္ မြတ္စလင္မ္ေတြဘက္က ရပ္တည္ပါ။ ေတာင္ကုတ္မွာ မတရားသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားစစ္စစ္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ေတြအတြက္ “ေအာ္”ေပးပါ။
 3. မွတ္ပုံတင္ကိစၥအတြက္ ႀကဳံေတြ႔ေနရတဲ့ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ေတြအတြက္ “ေအာ္”ေပးပါ။ တတ္ႏိုင္သမွ် ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး “ေအာ္”ေပးပါ။
 4. ျမန္မာျပည္က မြတ္စလင္မ္ (၁၀) သန္းေက်ာ္ဘက္က တရားမွ်တစြာ ေနရပ္တည္ေပးပါ။
 5. ကိုယ့္ေၾကာင့္ တစ္ပါးသူေတြရဲ႕ ေသြးေတြ၊ အိမ္ေတြ၊ မိသားစုေတြ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးမႈ မျဖစ္ပါေစနဲ႔။ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ က်ခဲ့ရတဲ့ေသြးေတြထဲမွာ ေ၀ေလေလျမေအးနဲ႔ မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္ကိုကိုႀကီးရဲ႕ ႏႈတ္ေၾကာင့္လဲ ရွိခဲ့တယ္ဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႔။ အဲဒီအတြက္ ေသာင္ဗဟ္လုပ္ပါ။ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုေတြကို တိုင္းသိျပည္သိ ျပန္ေတာင္းပန္ပါ။

ကိုရိုဟင္ဂ်ာ

ရခိုင္အႀကမ္းဖက္ႏိုင္ငံေရးပါတီ RNDP ၏ မ်က္ႏွာဖုံးကြာက်ျခင္း

ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုအသံ

ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

ေၿမာက္ဦးၿမိဳ႕မွ ဗုဒၶဘာသာ မရမာလူမ်ိဳးတစ္ဦးမွ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရခိုင္အႀကမ္းဖက္၀ါဒကို ေထာက္ခံအားေပးလႈံ႕ေဆာ္ ျဖန္႔ျဖဴးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ရခိုင္-ရိုဟင္ဂ်ာအဓိကရုဏ္းျဖစ္ေအာင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခ့ဲေသာပါတီျဖစ္တဲ့၊ တိရိစၧာန္ကုဆရာ၀န္ ဦးေအးေမာင္ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္၍ တိုင္းျပည္အတြင္း အႀကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ဆူပူအုံႀကြမႈမ်ား၊ လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈမ်ား စတဲ့၊ စတဲ့ ရာဇ၀တ္မႈႀကီးမ်ားကို က်ဴးလြန္ေနေသာ RNDP ၏ သူေတာ္ေယာင္ မ်က္ႏွာဖုံးကြာက်ေစရန္ႏွင့္ ၎၏ႏွစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ား ျပန္လည္ရရွိေစရန္ တရားဥပေဒအရ အေရးယူေပးပါရန္   ေၿမာက္ဦးၿမိဳ႕မွ ဗုဒၶဘာသာ မရမာလူမ်ိဳးတစ္ဦး၏ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ကို ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ ယင္းအိတ္ဖြင့္ေပးစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔မွ် တုံ႔ျပန္ျခင္း၊ အေလးထားစဥ္းစား၍ တရားဥပေဒအရ အေရးယူေပးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းလဲ သိရွိရပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေနသူ ပညာရွင္တစ္ဦးမွ

“ဒီအျပစ္မဲ့ ေၿမာက္ဦးၿမိဳ႕မွ ဗုဒၶဘာသာ မရမာလူမ်ိဳး အိတ္ဖြင့္ေပးစာေရးသားသူအေနနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအေၾကာင္း တဖြဖြ ေျပာဆိုေနသူ၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ စာေရးသားေပးပို႔ၿပီး ၎ရဲ႕ကိစၥအတြက္ အေရးယူေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုသင့္တယ္”လို႔ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုအသံကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။

၎အိတ္ဖြင့္ေပးစာမူရင္းကို စာရႈသူမ်ား ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

Dr. Aung Maw

အေမရိကန္ေျမေပၚတြင္ အႏုမာန အယူအဆကုိ အေျချပဳေျဖရမည့္ေမးခြန္းကုိ မႀကိဳက္ဟန္   ျပခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကုိ အမွန္ႏွင့္အမွား အၾကား၊ ၾကား(ဂ်ား)ေနသူဟု စြပ္ဆြဲခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္။

၁။ This question is hypothetical. Not practical.

       သင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမၼတျဖစ္မည္ဆုိလွ်င္ ရခုိင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ အေရးကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ေျဖ႐ွင္းေပးမွာ ပါလဲဆုိေသာ  ေမးခြန္းကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ This is hypothetical. Not practical ဟု ခပ္ထန္ထန္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

၂။ ေဘဘီလုံ အဘိဓါန္ကုိ ဖြင့္ၾကည့္သည္။

Hypothetical; Based on or serving as a hypothesis. Theoretical အႏုမာနအယူအဆကုိ အေျခခံေသာImagined or suggested but necessarily real or true ၊ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္ျဖစ္ေသာ၊ဟုေတြ႔ပါသည္။ “တစ္နည္းအားျဖင့္ ေၾကာင္းက်ဳိးွဆီေလွ်ာ္စြာ စိတ္ကူးယဥ္ေသာ” ဟု ဘာသာျပန္လွ်င္ ယၡဳ blog post ကုိဖတ္ေနသူ အသင္ သေဘာတူပါသလား။

အထက္ပါေမးခြန္းအား အေမစု အေနျဖင့္ အႏုမာနအယူအဆကုိ အေျခခံေသာ အေျဖမ်ားျဖင့္သာ တုံ႔ျပန္သင့္ပါသည္။

၃။ အေမရိကန္သမၼတေလာင္းမ်ား စကားစစ္ထုိးရန္ ဆုိင္းျပင္းေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္႐ွိေနေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ထုိအခ်ိန္အခါ သမယ သည္  သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး စကားစစ္ထုိးပြဲမ်ား က်င္းပခါနီး အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိကုိသာ မဲဆႏၵ႐ွင္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အေမရိကန္သမၼတ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြက္ မည္သုိ႔မည္ပုံလုပ္ေဆာင္ေပးမည့္အေၾကာင္း အႏုမာန အယူအဆ မ်ားေျပာကာ စကားစစ္ထုိးျခင္းျဖစ္၍ အေမရိကန္ သမၼတတစ္ဦးျဖစ္ရန္ အႏုမာန အယူအဆမ်ား ေျပာတတ္သည့္ အရည္အခ်င္းလုိပါသည္။

၄။ တန္းတူ အခြင့္အေရး မ႐ွိေသာ အဖိအႏွိပ္ခံတုိ႔၏ စိတ္ကူးယဥ္ ထြက္ေပါက္

လူ႔အခြင့္အေရး ဆုံးရႈံးေနသူခ်င္းအတူတူ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာမ်ားထက္ တစ္လုံးမက ပုိ႐ႈေနရတဲ့ ႏိုင္ငံသား  အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ (ပသီ) မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ား အတြက္ Hypothetical (အႏုမာန အေျချပဳ စိတ္ကူးယဥ္) ေဆာင္းပါးမ်ားေရးကာ လူငယ္မ်ား အနာဂတ္ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ (Hope) ႐ွင္သန္ ေနေအာင္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အနာဂတ္မဲ့ မသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ စစ္အာဏာ႐ွင္ လက္ေအာက္တြင္ စပ္ဆုိခဲ့ေသာ ေတာ္လွန္ေရး   ျမန္မာ ကဗ်ာအမ်ားစုသည္လည္း အႏုမာန အယူအဆကုိ အေျချပဳေသာ အေတြးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ က်ဘန္းစကားေျပာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားသည္လည္း အႏုမာန အယူအဆကုိ အေျခခံသည့္ စြမ္းရည္ကုိ ျပိဳင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ စစ္စစ္ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အႏုမာန အယူအဆႏွင့္ ေျဖဆုိရမည့္ ေမးခြန္းေမးသူကုိ အထင္မေသးသင့္ပါ။

၅။ ျပည္သူမ်ားက တင္ေျမွာက္လွ်င္ သမၼတ လုပ္ဝန္႔သူ

       ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးတစ္ခုရဲ႕ ဥကၠဌတာဝန္ယူထားတာဟာ ျပည္သူေတြကသာ တင္ေျမွာက္ရင္ သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူရဲလုိ႔ျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္ေျမေပၚမွာ အားရပါးရ ေျပာခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ ဆန္း စုၾကည္ အတြက္ အထက္ပါေမးခြန္းဟာ တကယ္ေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္ (Hypothetical) ေမးခြန္း မဟုတ္ပါ။ ေမးခြန္း႐ွင္ ေၾကနပ္ သည္အထိ အႏုမာန အယူအဆမ်ားကုိ အေျခခံကာ ေျဖကုိေျဖဆုိရမည့္ (Practical) က်သည့္ ေမးခြန္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

၆။ လွ်ာေစာင္းထက္ေသာ ဒက္စမြန္တူးတူး

အေမရိကန္သမၼတ တစ္ဦးအား အမွန္ႏွင့္ အမွားအၾကား၊ ၾကား (ဂ်ား) ေနသူဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ ဆုရွင္ ေတာင္အာဖရိက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္မြန္တူးတူးက စြပ္ဆြဲဘူးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုလက္ထက္မွစတင္ကာ လြတ္လပ္၍ တက္ၾကြေသာ ဘက္မလုိက္သည့္   ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒ က်င့္သုံးသည္ဟုဆုိေသာ္လည္း အမွန္ႏွင့္ အမွားအၾကား၊ ၾကား (ဂ်ား) မေနသင့္ပါ။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းသည္ အမွန္မ်ားကုိ ေထာက္ခံ၍ အမွားမ်ားကုိ ကန္႔ကြက္ရဲရပါမည္။ မွားလုိ႔မွားမွန္းမသိ၊ မွန္လုိ႔မွန္မွန္း မသိသူမ်ား လည္း ေခါင္းေဆာင္ေနရာမယူသင့္ပါ။

၇။ အေမစုကုိ ႏုိင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ား ၾကားတြင္ Role Model ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ေစတနာႏွင့္ ေဝဖန္ပါသည္။

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ မြတ္ဆလင္ခရီးသြား ၁၀ ဦး အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ခံရမႈအတြက္ Majority သည္ Minority ကုိ ညွာတာရမည္ဟုေျပာခဲ့ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ေဒါသမီးပုိပြားေစမွာျဖစ္လုိ႔ ရခုိင္ႏွင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဘယ္ဘက္ကုိမွ် ေထာက္ခံျခင္း ကန္႔ကြက္ျခင္း မျပဳပါဟုေျပာခဲ့ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ တတိယ ႏုိင္ငံသို႔တင္ပုိ႔မည့္ကိစၥကုိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ လူသိ႐ွင္ၾကားကန္႔ကြက္ျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားျပဳမႈ ဥပေဒကုိ ႏုိင္ငံတကာစံ မွီေအာင္   ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ ေျပာခဲ့ျခင္းအတြက္ လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈ မွန္သမွ်ကုိ ဆန္႔က်င္ပါသည္ဟု ေျပာခဲ့ျခင္းအတြက္ လည္းေကာင္း၊ အေမစုကုိ မ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္၊ အားကုိးရပါသည္။ ယၡဳေလာက္ လူနည္းစု မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ား အတြက္ မည့္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မွ် မေျပာဘူး ေသးတာကုိ အသိအမွတ္ျပဳေပမဲ့ အေမစုကုိ ႏုိင္ငံ တကာေခါင္းေဆာင္မ်ား ၾကားတြင္ Role Model ျဖစ္ေစခ်င္၍ ေစတနာျဖင့္ ေဝဖန္ ပါသည္။

၈။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သမီး အေမစု အေနျဖင့္ လုိအပ္လွ်င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လို ဒဲ့ဒုိး ေျပာေစခ်င္။

       ေယဘူယ်သေဘာ (Generally) ၿခဳံငုံေျပာလွ်င္ သက္ဆုိင္သူမ်ား မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေန တတ္ၾက၍ တစ္ခါတစ္ရံ လုိအပ္ပါက ဒဲ့ဒုိးေျပာရန္လုိပါသည္။

ဥပမာ။  ။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ေရးအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးဖုိ႔ လုိသည္ဟု ေယဘူယ် သေဘာ ေျပာလွ်င္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အစားအစာ၊ ရိကၡာႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား မေရာင္းရလုိ႔ ရခိုင္အစြန္းေရာက္ေတြရဲ႕ လႈံ႕ေဆာ္ထားမႈနဲ႔ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚေနမႈတို႔ကုိ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနပါလိမ့္မည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ေရးအတြက္ က်ဴးလြန္သူမည္သူ႔ကုိမဆုိ ဖမ္းဆီးၿပီးထိေရာက္ေသာ အျပစ္ေပးရမည္။ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔ ဝင္မ်ားကလည္း လူမ်ဳိးဘာသာမေရြး အသက္အုိးအိမ္မ်ားကုိ အကာအကြယ္ ေပးရမည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား စစ္ေတြတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေဈးဝယ္ခြင့္ေပးရမည္။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းမည္ဟု ေျပာလွ်င္ ပုိ၍ထိေရာက္ပါလိမ့္မည္။ မယုံလွ်င္စမ္းၾကည့္ လုိက္ေစခ်င္ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ဆန္႔က်င္ပါမည္ဟုေျပာေသာ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး တာဝန္ခံ အေမစု အေနျဖင့္ အနည္းဆုံး ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေဈးဝယ္ ခြင့္ ကုိေတာ့ အာမခံေပးသင့္၊ ေတာင္းဆုိေပးသင့္၊ လုံၿခဳံေရး ေပးသင့္ပါသည္။

လုံၿခဳံေရးေတြခြင့္မျပဳဘဲ အေမစုၿခံထဲကုိ မစၥတာ ယက္ေတာ မဝင္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒီလုိဘဲ ရခုိင္ျပည္က အၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ တာဝန္႐ွိ လုံၿခဳံေရးေတြ ခြင့္ျပဳထားလုိ႔သာျဖစ္တယ္လို႔ Logically တစ္နည္းအားျဖင့္ Hypothetically ေျပာရင္ အေမစုနားလည္ခံစားႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

၉။ အေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ား အၾကား ေခတ္စားေနေသာ Dual Citizenship ေမးခြန္း။

       အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေနရာတုိင္းမွာ အေမးခံရတဲ့ (Extremely Hypothetical) စိတ္ကူးယဥ္ပုိဆန္တဲ့   ေမးခြန္းက (Dual Citizenship) ကိစၥပါဘဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံမဲ့ (Stateless) ပေပ်ာက္ေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး (Citizen Rights) အျပည့္အဝရေရးကုိ အရင္ဦးတည္ၿပီ္း စည္းစည္းလုံးလုံး စုေပါင္း လုပ္ၾကရဦးမယ္၊ ၿပီးမွ Dual Citizenship ကုိ စဥ္းစားမယ္လုိ႔ ေျဖတာက အေမစကားနဲ႔ ေျပာရရင္ ပုိၿပီး (Practical) က်မယ္ထင္ပါတယ္။

ေယဘူယ်သေဘာ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ႏုိင္ငံသား ျပဳမႈဥပေဒမွာ Dual Citizenship ျပဳခြင့္ ေပးလုိက္ရင္ Single Citizenship အတြက္က  အလုိလုိလမ္းပြင့္သြားမယ္လုိ႔ထင္ရေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားနဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေတြအတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ႐ွိေနပါတယ္။ မွတ္ပုံတင္႐ုံးက ဝန္ထမ္းေတြ ေျပာေလ့႐ွိတဲ့စကား ကေတာ့ ဘာသာျခားဆုိရင္ ခ႐ုိင္ကေနတဆင့္ တုိင္းအထိ တင္ၿပီး အတည္ျပဳရတယ္ ဆုိတာပါဘဲ။အထူးသျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ေမြးရာပါ ႏုိင္ငံသား မ်ား ႏုိင္ငံသားကဒ္ ေလွ်ာက္ ထားရာမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံ ခံေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။

အစုိးရရဲ႕အဆက္ဆက္ရဲ႕လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈ အတြက္ ႏွစ္႐ွည္လမ်ား ဝင္ခဲ့ရတဲ့ တုိက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ကမာၻမွာ နာမည္ႀကီးတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ေနထုိင္ သူ ေဒသခံ ေတြအခ်င္းခ်င္းၾကား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈေတြ ႐ွိေနတာဟာ အံ့ၾသဖုိ႔ေကာင္းတယ္လုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္က ရခုိင္က အျပန္ မွတ္ခ်က္ေပးဘူးတယ္။

နဝတ၊ နအဖ အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြကုိ ဥေရာပ ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာ ပိတ္ထားျခင္းဟာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ယၡင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘဝက ေျပာခဲ့တဲ့ လက္႐ွိသမၼတႀကီးေခတ္မွာလည္း မွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္လုိ႔မရသူ၊ Passport ေလွ်ာက္လုိ႔ မရသူေတြ ဒုနဲ႔ေဒးမုိ႔ Dual Citizenship ကုိ အသာထားလုိ႔ Citizen Right ကုိ ဦးစားေပးၾကပါ ကြယ္တုိ႔ ……. လုိ႔သာ မြန္းၾကပ္ေနတဲ့ရင္ ေခ်ာင္သြားေအာင္ ေအာ္လုိက္ခ်င္ပါသည္။

၁၀။ အမွန္တရား အတြက္ အမုန္းခံရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။

       ၁၉၉၀ ဝန္းက်င္ခန္႔က အေမစုဟာ ႏုိင္ငံျခားသားမွတ္ပုံတင္ ကုိင္ေဆာင္သူလုိ႔ ေျပာလို႔ စစ္တပ္က တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္ၾကပ္ႀကီး တစ္ဦးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ျငင္းခုံရင္း အေျခအတင္ စကားေျပာခဲ့ရၿပီး အမွန္တရားအတြက္ NLD ပါတီဝင္ မဟုတ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အေမစု ဘက္က အမုန္းခံ ရပ္တည္ခဲ့ဘူးတယ္။

ဒါကုိသိလုိ႔ ႏုိင္ငံေရးႏွံစပ္တဲ့ ဆန္စက္ပုိင္တစ္ဦးက ဦးႏုနဲ႔ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔ကုိ သီးျခားစီ ေထာက္ခံတဲ့ အုပ္စုေတြ အခ်င္းခ်င္း ေအာက္ေျခမွာ မတဲ့ၾကေပမဲ့ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္က ေတြ႔လိုက္ရင္ (အစ္ကုိႀကီး၊ ညီေလး) ဆုိၿပီး ပုခုံးဖက္ေနၾကတာ။ အခ်ိန္တန္လုိ႔ စစ္ဗုိလ္ေတြနဲ႔ ေဒၚစု (ညီမေလး၊ အစ္ကုိႀကီး) ျဖစ္သြားရင္ ဆရာနဲ႔ တပ္ၾကပ္ႀကီးတို႔ႏွစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ မၾကည့္ႏုိင္ျဖစ္တာသာ အဖတ္တင္ က်န္ခဲ့ မယ္လုိ႔ သတိေပးခဲ့ဘူး ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဆန္စက္ပုိင္ေထာက္ျပတာ မွန္လုိက္ပုံက သမၼတႀကီးနဲ႔ အေမစု ၄-၅ ႀကိမ္ေတြ႔ဆုံၿပီးသည့္တိုင္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ Client ျဖစ္တဲ့ ထုိတပ္ၾကပ္ႀကီးမိသားစုဟာ အဲဒီေန႔ကစလုိ႔ ယေန႔တုိင္ ကၽြန္ေတာ့္ေဆးခန္းကုိ မလာေတာ့ပါဘူးခင္ဗ်ား။

ႏုိဘယ္ဆု႐ွင္ အေမစုအေနျဖင့္ အမွားႏွင့္ အမွန္အၾကား၊ ၾကား (ဂ်ား) မေနဘဲ  မွန္တဲ့ဘက္က အၿမဲရပ္တည္ႏုိင္ပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳရင္း နိဂုဏ္းခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္။

လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္၊ ဘဂၤလီရခိုင္ ေအးခ်မ္းထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ဆရာဟာ တစ္ကယ္ဘဲ လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္သူ(Rascist) ပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား။

ေရးသားသူ

ဦးေအာင္ဒင္

ကေနဒါႏိုင္ငံ

ဓါတ္ပုံ- လူမ်ဳိးေရးအစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီရခိုင္ ေအးခ်မ္း

U Aung Tin wrote:

ဆရာ ဦးေအးခ်မ္းခင္ဗ်ား

ေျဖႏုိင္သူမ်ား ေျဖရဲသူမ်ား ေျဖၾကပါဆုိတဲ့ က်ေနာ့ေဆာင္းပါးကုိ တုန္႔ျပန္တဲ့ ဆရာ့စာကုိ အျခားတစ္ေနရာမွ ရရွိပါတယ္။ ဆရာ့စာထဲမွာပါတဲ့ အခ်က္(၃)ခ်က္က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးဖို႔လုိမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဆရာလုိ ပညာရွင္မ်ိဳးက ေမးတာကုိ မေျဖႏုိင္ဘူးဆုိရင္ က်ေနာ္က ေလွ်ာက္ညာေနသလုိ ျဖစ္သြားပါမယ္။

၁။ ဆရာက က်ေနာ္တင္ျပထားတဲ့ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု(၁၄၄)မ်ိဳးဆုိတာ ခ်ဲ႕ကားထားတာျဖစ္တယ္။ ဘယ္ကရသလဲ၊ အေထာက္အထားျပပါလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဒီေမးခြန္းမ်ိဳးကုိ ဆရာလုိ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျပီး ေလးစားထုိက္တဲ့ သမုိင္းပညာရွင္တစ္ဦးက ေမးလုိက္တယ္ဆုိတာ အင္မတန္ အ့ံၾသဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ သမုိင္းပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တ့ဲ ဆရာက တစ္ကယ္ မသိတာဆုိရင္ေတာ့ သိပ္ဟန္က်မယ္ မထင္ပါဘူး။

ျမန္မာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး (၁၄၄) မ်ိဳးစာရင္းကုိ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ပုံစံေရးသြင္းရန္ညြန္ၾကားခ်က္ (၉-၁၂-၁၉၇၂)ထုတ္ လူမ်ိဳးမ်ားစာရင္း စာမ်က္ႏွာ (၄၃)တြင္ အေသအခ်ာေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္ဆရာ။ ဒီေလာက္ဆုိရင္ ဆရာလုိ သမုိင္းပညာရွင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ အလြယ္ျပန္ရွာႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ၂၃-၂-၁၉၇၃ ခုႏွစ္ထုတ္ ဗိုလ္တေထာင္ သတင္းစာပါ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၁၄၃ မ်ိဳးစာရင္း(မဆလအစိုးရေခတ္)ကို ေအာက္မွာ ဓါတ္ပုံနဲ႔တကြ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ၁၄၃ စုရွိေၾကာင္း ဗိုလ္တေထာင္သတင္းစာက ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့အတြက္ ဆရာဦးေအာင္ဒင္ေျပာတဲ့ ၁၄၄ မ်ဳိးဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္စရာ လုံး၀ မရွိပါ။ ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ျမင္လိုသူမ်ား ဆရာဦးေအာင္ဒင္ ၫႊန္းဆိုတဲ့အတိုင္း လိုက္လံရွာေဖြ ၾကည့္ရႈေလ့လာၾကပါရန္။ (ရိုဟင္ဂ်ာအသံ)

၂။ ကုိးကန္႔ (တရုပ္လူမ်ိဳးစစ္စစ္)ေတြကုိ ဌာေနတုိင္းရင္းသားအျဖစ္ အိႏၵိယမွာေမြးတဲ့ မ်က္ႏွာျဖဴ ဗုိလ္မွဴး C. M. Enriguez က ေရးထားတယ္လုိ႔ ဆရာ ကုိးကားပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြေျပာတုိင္း တုိင္းရင္းသားျဖစ္ရမယ္ဆုိရင္ ရုိဟင္ဂ်ာေတြဟာ တုိင္းရင္းသားပါဆုိတဲ့ ပညာရွင္ေတြလည္း ရွိပါတယ္ဆရာ။ ပုိျပီးရႈပ္ေထြးေစမဲ့ အဲဒီဖက္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ မသြားခ်င္ပါဘူး။ က်ေနာ္ေရးခဲ့တာက ျမန္မာအစုိးရအဆက္ဆက္က တရုပ္ေတြျဖစ္လုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသားပါဆုိျပီး ကုိးကန္႔ကုိ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ လက္မခံခဲ့တာကုိသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ပညာရွင္ အေၾကာင္းမွ မပါပါဘူး။ အကယ္၍ နဝတ မတုိင္မီ ျမန္မာအစုိးရတစ္ခုခုက ကုိးကန္႔ကုိ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ အေထာက္အထားရွိရင္ ဆရာေထာက္ျပပါ။

၃။ ဆရာက ”Now you can compare these peace-loving Kokang people with the aggressive, militant, rebellious and illegal immigrants of the North Arakan.” ေရးပါတယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ “Influx Virus” ဆုိတဲ့ အမည္တပ္ထားတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ ဆရာ့ေဆာင္းပါး ေရးခဲ့တဲ့ကိစၥကုိ က်ေနာ္ႏွင့္ ဆရာ တယ္လီဖုန္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္က ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ဆရာမွတ္မိမယ္ ထင္ပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာကုိ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ လက္ခံတာ၊ လက္မခံတာ အပထား၊ ခုိးဝင္လာသူေတြျဖစ္ေနရင္ေတာင္ လူသားေတြသာျဖစ္တဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ တိရစၦာန္ထက္ ပုိျပီးေၾကာက္ရံြ႕ ရြံရွာစရာေကာင္းတဲ့ ကပ္ေရာဂါပုိးတစ္မ်ိဳးလုိ႔ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိမ့္ခ်ေခၚေဝၚထားတာမုိ႔ ၄င္းစာအုပ္တြင္ ပါဝင္ေရးသားသူ ပညာရွင္မွန္သမွ်သည္ လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္ (Rascist)ေတြျဖစ္ေၾကာင္း အထုတ္အထည္ႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိ လူသိရွင္ၾကား ဝန္ခံထားတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာက ဒီလုိေခါင္းစဥ္တပ္တာကုိ သေဘာမတူေၾကာင္း၊ ဆရာမသိဘဲ တပ္လုိက္တာျဖစ္ေၾကာင္း က်ေနာ့ကုိ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဆရာ့ကုိ Racist အျဖစ္ ေဝဖန္သူေတြကုိ က်ေနာ္က ဆရာ့ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ျပန္ေျပာျပရင္း ဆရာဟာ အစြန္းေရာက္သူ မဟုတ္ေၾကာင္း အျမဲကာကြယ္ခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔က ဆရာ့ကုိ မယုံေပမဲ့ က်ေနာ္က ယုံပါတယ္။

အခု ဆရာ့စာမွာ ဆရာက ျမန္မာ့ရာဇဝင္မွာ လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မူးယစ္ေဆး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိမႈႏွင့္ ျမန္မာ့လုံျခံဳေရးကုိ အႀကီးအက်ယ္ျခိမ္းေခ်ာက္ခဲ့တဲ့ ေသာင္းက်န္းသူ ကုိးကန္႔(အခုကာလကုိ မေျပာလုိပါ)ေတြ တစ္မ်ိဳးလုံးက ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ျမတ္ႏုိးသူေတြျဖစ္ျပီး ရခုိင္ျပည္ ေျမာက္ပုိင္းက တရားမဝင္ခုိးဝင္လာသူ(Illegal Immigrants) တစ္မ်ိဳးႏြယ္လုံးက ရုိင္းစုိင္းၾကမ္းတမ္းသူမ်ား (aggressive)၊ စစ္ေသြးၾကြမ်ား (militant)၊ ဆူပူေသာင္းက်န္းသူမ်ား (rebellious)ျဖစ္တယ္လုိ႔ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ႏွင့္ ခ်ီျပီး တံဆိပ္ခတ္ သတ္မွတ္လုိက္တာကုိ ဖတ္လုိက္ရေတာ့ က်ေနာ့အဖုိ႔ အင္မတန္ ေတြးရခက္ႀကီး ျဖစ္ရပါတယ္ဆရာ။

ဆရာဟာ တစ္ကယ္ဘဲ လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္သူ(Rascist) ပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား။

ေလးစားစြာျဖင့္

ေအာင္တင္ဇူလုိင္ (၆) ၂၀၁၂

From: Myo Min To: 8888 Peoplepower  Sent: Friday, July 6, 2012 3:33:25 AMSubject: [8888peoplepower] Fw: FYI

On Fri, Jul 6, 2012 at 4:26 PM, Aye Chan  wrote:

FYI

Dear U Aung Tin:

How do you dare to challenge with these questions? I agree that the SLOC’s list of the ethnic group is actually not correct. It is clearly an exaggeration. However, it contains all the original nationalities of Burma. You exaggerated again to 144 ethnic groups. Let me know on> which source materials do you rely for information? According to C. M. Enriquez’s book, Races of Burma, Manager of Publication, Delhi, 1933, there are three ethno-linguistic family in Burma, namely Mon-Khamer, Tibeto-Burman and Tai-Chinese. There are six ethnic groups in Mon-Khmer Group, sixteen in Tibeto-Burman and 6 in Tai-Chinese. Purposely he did not categorize the Dhanu, Inthar, Taungyoe and Tavoyan who speak different Burmese dialects as separate ethnicities. Kuki, Lushai and Asho also speak different Chin dialect. Zomi was not in extinct because Chin are there in Chin State. The Northern Chin like themselves to be called Zomi. As you have said the Burmese government recognized the Kokang as nationality of Burma. But it was not because the military-backed government was afraid of the Chinese dragon. The Kokang were listed in the list of nationalities of Burma by the British. C. M. Enriquez writes:

“The Kokang Chinese population of Burma is largely fluctuating, but permanent Settlements occur in the Lashio area, notably of socalled “Kokang Chinese” east of Nam Hkam and Trans-Salween at Tawnnyo amd Malipa. Here a military post is maintained in the dry season. The Kokang Chinese have a Myoza or prince of their town. They and their retainers , called “ Lukling or Foster Children,” are well spoken of and might be recruited with advantage. They are hardy, diligent, friendly, hospitable people…. The Kokang Chinese are mule breeders.”

Now you can compare these peace-loving Kokang people with the aggressive, militant, rebellious and illegal immigrants of the North Arakan.”

ျပည္ေျပးရခိုင္အမ်ိဳးသမီး ေစာျမရာဇာလင္းထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

Source: Rohingya Blogger

ရည္ညႊန္းခ်က္။        ။ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္(၁၈.၉.၁၂) စာမ်က္ႏွာ(၇) ေဖာ္ျပပါ အေမးအေျဖအေၾကာင္းအရာမ်ား။

ဓါတ္ပုံ။   ။ ဒီဗီြဘီ

ႏိုင္ငံတကာတြင္ လိမ္ညာလွည့္ျဖား၍ ေငြေၾကး၊ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား စုေဆာင္းကာ
အၾကမ္းဖက္လက္နက္ခိုင္ ရခိုင္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေနေသာ အၾကမ္းဖက္အမ်ဳိးသမီး ေစာျမရာဇာလင္း

ခင္ဗ်ားကို က်ဳပ္တို႔မသိပါဘူး…ၾကားလဲမၾကားဘူးဘူး…..ခင္ဗ်ားက”အေမစု”မွမဟုတ္တာ…..ခင္ဗ်ားကို စသတိထားမိတာ အင္တာနက္မွာ ခင္ဗ်ား အေမစုကို ဆဲတဲ့ပိုစတာကိုင္းျပီး ျပန္လာတာကိုေဖာ္ျပထားတဲ့ ဓာတ္ပံုသတင္းမွာ စေတြ႔ခဲ့တာ……အဲ့ဒီကတညး္ကစျပီး ခင္ဗ်ားကုိ သတိထားမိတယ္…..ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ားရဲ့ ရခိုင္ပီသမႈကို သတိျပဳမိလို႔ပါပဲ…ခင္ဗ်ားတို႔ရခိုင္ေတြက စရိုက္ၾကမ္းတယ္၊ကိုယ္ၾကမ္းႏႈတ္ၾကမ္းေတြ၊   အတၱၾကီးတယ္၊ ေလာဘၾကီးတယ္၊ ေစးႏွဲတြန္႔တိုတယ္၊ မနာလို၀န္တိုမႈမ်ားတယ္ ဆိုတာ ခင္ဗ်ားကိုင္လာတဲ့ ပိုစတာက သက္ေသ ခံေန တယ္…..ရခိုင္နဲ့ေျမြေပြးဆိုတဲ့စကားဟာ ေရွးလူၾကီးေတြေျပာခဲ့တဲ့စကားပဲ…..

“အေမစု” ကုိခင္ဗ်ားေျခရာျခင္း တိုင္းရေအာင္ အေမစုနဲ႔ယွဥ္လိုက္ရင္ ခင္ဗ်ားက ဘာတန္ဖိုးမွ ရွိတာ မဟုတ္ ဘူး….အေမစုက ကမၻာ႕ျပည္သူေတြ ျမန္မာ့ျပည္သူေတြ တစ္ရပ္လံုးက ေလးစားအားထားရတဲ့ ေခါငး္ေဆာင္၊ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ခင္ဗ်ားမွာ ေစာ္ကားပိုင္ခြင့္မရွိဘူး…..အေမစုကို ေစာ္ကားတာ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကိုေစာ္ကားတာဘဲ…..ဒါဟာ ယုတ္မာ ရိုင္းစိုင္းတဲ့ ခင္ဗ်ားတို့ရခိုင္ေတြရဲ့အက်င့္ပဲ…….

ခင္ဗ်ားကေကာ ကုလားျပည္မွာေမြးတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားနဲ႔ယုူထားတာဘဲ………ရခိုင္မွာေနတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြကို ဖိႏွိပ္၊ ႏိွပ္စက္ျခငး္တိုငး္ႏွိပ္စက္၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနတာေတြကို အားေပးအား ေျမွာက္ျပဳေနျပီး ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္က အစၥလာမ္ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္ အ၀ခံ စားျပီး ခင္ဗ်ားေယာက္်ားရဲ့ညီမဆိုရင္ အမတ္ေတာင္လုပ္ေနေသးတယ္၊ အဲ့ဒီမွာခင္ဗ်ားက အခြင့္ အေရး အျပည့္ အ၀ခံစားျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကိုဆန့္က်င္တဲ့ ျပည္ေျပးလုပ္စားေနတယ္…..

ခင္ဗ်ားတို့ရခိုင္ေတြ ဆန္တတ္ႏိုင္ရင္ဆန္၊ဆန္ကြဲတတ္ႏိုင္ရင္ဆန္ကြဲလွဴတယ္ေျပာတယ္…ဟုတ္မွလဲလုပ္ပါဆရာမၾကီးရယ္……ခင္ဗ်ားတို့ရခိုင္ေတြအေၾကာငး္ က်ဳပ္တို့ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္….အိမ္ေရွ့ကိုေတာင္းရမ္းတဲ့သူတစ္ေယာက္ေရာက္လာရင္ေတာင္ “လားလီ, လားလီ” ဆိုျပီးေခြးေမာင္းသလိုေမာင္းထုတ္တာ က်ဳပ္တို့မ်က္စိနဲ႔တပ္အပ္ျမင္ခဲ့ဘူးပါတယ္….

ေတာင္ကုတ္လူသတ္မႈကလည္း ခင္ဗ်ားတို့ရဲ့စရုိက္ကို သက္ေသျပေနတယ္….ယံုခ်င္ပါတယ္.. ဒါေပမယ့္ ခက္တယ္….ပတမဆံုးနယ္ခ်ဲ႔ကိုေခၚလာတာ ခင္ဗ်ားတို့ရခိုင္ေတြဘဲ…. ေတာင္ငူဘုရင္ နတ္ သၽွင္ေနာင္ ကို လာ တိုက္ျပီး သံလ်င္မွာ ငဇင္ကာကို  ထားခဲ့တာေလ ….အဲ့ဒီ့အခ်ိန္ တညး္က မြတ္စလင္ စစ္သား ၃၀၀၀ ပါလာတယ္…သာလြန္မငး္က စစ္သံု့ပန္ အျဖစ္ဖမ္းျပီး အထက္ဗမာျပည္မွာ ေနရာခ်ထားေပး ခဲ့တယ္..ခိုး၀င္ တာမဟုတ္ဘူး…အဲ့ဒီ႔ကတညး္က တရား ၀င္ေရာက္ေန တာ…သမိုငး္ကို လိမ္ဖို့မ ၾကိဳးစားပါနဲ႔……..

ခင္ဗ်ားတို့ရခိုင္ကို ဘဂၤါလီခိုး၀င္တယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားဘဂၤလားေဒ႔ရွ္မွာေနခဲ့တာပဲ….ခင္ဗ်ားအေမ လင္ေတြ ကိုျပတ္ျပတ္သားသားေျပာျပီးျပန္ေခၚခိုငး္ေပ့ါ…ခင္ဗ်ားဘာျဖစ္လို့ပါးစပ္ပိတ္ေနခဲ့တာလဲ?

ခင္ဗ်ားတုိ့ရခိုင္ေတြကေကာ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ကိုဘယ္လိုေရာက္ေနတာလဲ?

ေအးေမာင္ေျပာေတာ့ ရခိုင္တစ္သန္းေလာက္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ဘက္မွာ ရွိတယ္ေျပာ တယ္…..ခင္ဗ်ားတို့ လညး္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ကို ခိုး၀င္သြားတာလား?

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္မွာရွိတဲ့ ရခိုင္တစ္သန္းနဲ႔ ရခိုင္မွာရွိတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာတစ္သန္းလဲလိုက္ပါလား….ခင္ဗ်ားမွာ အရည္ အခ်င္းရွိရင္လုပ္ႏိုင္ရမွာေပါ့….

ခင္ဗ်ားတို့တိုငး္ျပည္ကိုခ်စ္ရင္ ခင္ဗ်ားရြာကိုခင္ဗ်ားတကယ္ခ်စ္ရင္ ခင္ဗ်ားရြာမွာ ေက်ာင္းဆရာမျပန္ လုပ္ပါ လား….ခင္ဗ်ားရြာကကေလးေတြကိုစာသင္ေပးပါလား…..ခင္ဗ်ားေတာင္ ခင္ဗ်ားရြာမွာ အက်ဳိးမျပဳဘဲ ကိုယ္ လြတ္ရုန္းေျပးတာ ဘယ္သူကခင္ဗ်ားရြာကိုလာျပီး လုပ္ေပးရမွာလဲ?

က်ဳပ္တို့အံတိုေနျပီ….ခင္ဗ်ားတို့လိုလူစားမ်ိဳးေတြအေၾကာငး္က်ဳပ္တို့ေကာငး္ေကာင္းသိတယ္…..

ကုလားျပည္မွာေန ကုလားေရေသာက္ ကုလားဟာစားေနျပီး နိုင္ငံေတာ္ကို ျကည္ေျပးလုပ္ျပီး ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္လုပ္စားေနတာ က်ဳပ္တို့ေကာငး္ေကာငး္သိတယ္….

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္အစိုးရက လူဦးေရမ်ားေပမယ့္ လူထုကိုအရမ္းဂရုစိုက္တယ္၊ပုလိပ္ေတြဆိုရင္လညး္ အရမ္း ဂရုစိုက္ တယ္လို့ခင္ဗ်ားေျပာတယ္၊ခင္ဗ်ားတို့ကေတာ့  ဘာသာျခားလူနည္းစုေတြကို ႏွိပ္စက္တယ္၊လူ့အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္တယ္၊ကင္တားနားအစီအရင္ခံစာဟာ ဘက္လိုက္တယ္လို့ မေျပာဘဲ လံုး၀မွား တယ္လို့ ခင္ဗ်ားတို့ေျပာရဲလား?ခင္ဗ်ားတို့မရွက္ဘူးလား?

ခင္ဗ်ားအမ်ားၾကီးလိုပါေသးတယ္…..ၾကိဳးစားပါအံုး……

An Open Letter To Daw Aung San Suu Kyi Regarding The Rohingya Issue | Aung Aung Oo

My dear Mother Suu,
I am one of the internal refugees of your country living in a muddy and miserable camp of Sittwe, the World know the reason of being refugees in Arakan State.
Your father, our national independence architect, General Aung San, was brilliant national hero who sowed the seed of democracy in Myanmar soil, who made just and fair foundation of national constitution in 1947 in which all ethnic groups could happily participate including 2 Rohingya scholars. He knew both Rakhine and Rohingya very well, he was reported in detail information of Arakan State by Bo Yan Naing who was responsible for Arakan State in his time.
When you wrote “ Freedom from Fear”, we were very happy and learnt many things from your writing. We admire you and your father, our national hero. Your father and you gave us advices to follow the reality and to be honest, just, and kind.
Rohingya issue became an international issue since 1970s. UN, NGOs, and all of the World leaders know it. When you said “ I don’t know Rohingya “, I was so shocked. How could a Noble Prize Winner deny a reality? Could you please let us know that based on what documents did you dare to deny Rohingya? There are hundreds of historical documents and monuments, thousands of historians including Rakhine, Bamar, and foreign scholars wrote about Arkanese Muslims, Rohingya.
If you think that Rohingya history is not reliable, and then you could better form a commission of World historians who could easily decide authenticity of Rohingya history, you shouldn’t deny its existence.
There were more than 140 ethnic groups including Rohingya in Burma. Dictator Ne Win reduced the numbers to 135 which included Kokant, and Wa, two newly recognized ethnics, in order to deprive the right of Muslims and Christains minorities. You opposed Ne Win but you would like to agree his idea. I don’t hate dictators but I hate their ideas. You don’t like the name, Myanmar instead of Burma because it was not decided in democratic way. Why do you like dictators’ decision of annihilating Rohingya who were approved by your father , second national hero U Nu, and parliament democratic government. U Nu was accused of religious person who wanted to make Burma as a Buddhist country but he didn’t deny Rohingya like racist dictators.
You wrote: It is not power that corrupts but fear. Fear of losing power corrupts those who wield it and fear of the scourge of power corrupts those who are subject to it. Most Burmese are familiar with the four a-gati, the four kinds of corruption. Chanda-gati, corruption induced by desire,is deviation from the right path in pursuit of bribes or for the sake of those one loves. Dosagati is taking the wrong path to spite those against whom one bears ill will, and moga-gati is aberration due to ignorance. But perhaps the worst of the four isbhaya-gati, for not only does bhaya, fear, stifle and slowly destroy all sense of right and wrong, it so often lies at the root of the other three kinds of corruption. Just as chanda-gati, when not the result of sheer avarice, can be caused by fear of want or fear of losing the goodwill of those one loves, so fear of being surpassed, humiliated or injured in some way can provide the impetus for ill will. And it would be difficult to dispel ignorance unless there is freedom to pursue the truth unfettered by fear. With so close a relationship between fear and corruption it is little
wonder that in any society where fear is rife corruption in all forms becomes deeply entrenched.
You encouraged us not to be fear but why do you have fear now. Isn’t it for losing power by getting vote in the next election? Or could you please tell us the reason for denial of reality?
You wrote very beautifully regarding human right: In an age when immense technological advances have created lethal weapons which could be, and are, used by the powerful and the unprincipled to dominate the weak and the helpless, there is a compelling need for a closer relationship between politics and ethics at both the national and international levels. The Universal Declaration of Human Rights of the United Nations proclaims that ‘every individual and every organ of society’ should strive to promote the basic rights and freedoms to which all human beings regardless of race, nationality or religion are entitled. But as long as there are governments whose authority is founded on coercion rather than on the mandate of the people, and interest groups which place short-term profits above long-term peace and prosperity, concerted international action to protect and promote human rights will remain at best a partially realized struggle. There will continue to be arenas of struggle where victims of oppression have to draw on their own inner resources to defend their inalienable rights as members of the human family.
Don’t you feel that Rohingya are also human being like you? Do you want to implement neo-racism in Burma? I attached you some statements of Rohingya raped victims, I was informed 500 rape cases. I have hundreds of photo and video evidences which are against human rights.
If you want I can send all those evidences to you.
You wrote: Within a system which denies the existence of basic human rights, fear tends to be the order of the day. Fear of imprisonment, fear of torture, fear of death, fear of losing friends, family, property or means of livelihood, fear of poverty, fear of isolation, fear of failure. A most insidious form of fear is that which masquerades as common sense or even wisdom, condemning as foolish, reckless, insignificant or futile the small, daily acts of courage which help to preserve man’s self-respect and inherent human dignity. It is not easy for a people conditioned by fear under the iron rule of the principle that might is right to free themselves from the enervating miasma of fear. Yet even under the most crushing state machinery courage rises up again and again, for fear is not the natural state of civilized man.
You know the condition of iron rule but you don’t want to be practical regarding Rohingya issue, why? Could you please tell us the reason?
You said:
When I met Burmese migrant workers and refugees during my recent visit to Thailand, many cried out: “Don’t forget us!” They meant: “don’t forget our plight, don’t forget to do what you can to help us, don’t forget we also belong to your world.” When the Nobel Committee awarded the Peace Prize to me they were recognizing that the oppressed and the isolated in Burma were also a part of the world, they were recognizing the oneness of humanity. So for me receiving the Nobel Peace Prize means personally extending my concerns for democracy and human rights beyond national borders. The Nobel Peace Prize opened up a door in my heart.
Everyday people are dying in the Rohingya Camps, most of them died lack of health care; pregnant women, children, and aged people. Today, Fathawli, 26, daughter of Abul Kalam from Thechaung Camp died during the delivery, both mother and baby died. There is no medication in Muslim Camps. If you look Buddhist Rakhine so called Camp , you can see doctors, nurses, and medicine store. Where have your voices of human rights gone? Why are you so silent? Who forced you to close your mouth? Isn’t it fear?
Every human being has a right giving a name to his or her child. Every group has a right to give its own name even according to 2008 Myanmar law. Concerning Rohingya, you don’t want to recognize their name and you don’t like restoring their citizenship rights which was approved by the elected parliament democratic government. What is the reason for these double standards?
Since 1948, Rakhine people have been enjoying in full ethic rights, and in 1976 promoted them with State right too; for them, Rakhine State is a Paradise but for the Rohingya it is not more than hell-like prison since 1970s. Hundreds of operations had already been conducted by military, immigration staffs, and security forces to find out illegal immigrants from Bangladesh but they failed to prove even a single family. You can see thousands of Rohingya refugees all over the world, you may hear boat people, and thousands of Rohingya were killed while travelling to Yangon and other countries.
In Bangladesh, there were more than 3 million Rakhine Buddhists before Burmese Independence but now it reduced to less than one million, nobody asked where the rest has gone, why? You can not see any Myanmar ambassador who is Muslim, Bangladesh has many officers and ambassador who is Buddhists, current Bangladesh ambassador of Myanmar is a Buddhist.
Politic shouldn’t be a dirty game, it should be a way toward peaceful global family. In a family, everyone can eat according to his or her choice but no one has a right to force eating what he or she doesn’t like, no one has right to blame or criticize.
If you have a mother’s Metta, affection, please raise your voice for us too as you do for other ethnics.
Yours extremely suffering son,
Aung Aung Oo
Chain Pain Road
Kun Dan Quarter
Sittwe(Akyab)
Myanmar(Burma)
The views expressed are the author’s own