ဘာသာေရး

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္အား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အက်ယ္ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းတင္ျပထားသည့္ သဖ္စီးရ္အလင္းျပက်မ္းႀကီးအား ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။ ဘာသာေပါင္းစုံ ႏႈိင္းယွဥ္၍ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖတ္ေလ့လာလိုသူ စိတ္ဖြင့္ထားသည့္ သုေတသီမ်ားအဖို႔ ရည္ရြယ္ပါသည္။

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s